OPREZ: Banke muvaju sa Lexom!

Upozoravamo korisnike CHF kredita, da su banke krenule sa zloupotrebom primene Zakona o konverziji CHF kredita, te da u ponude za zaključenje ugovora o konverziji, ubacuju odredbe koje nemaju veze sa primenom Zakona, a koje korisnike dovode u nepovoljniji položaj i omogućavaju banci povoljniji uslove od onih koji su predviđeni Zakonom.

U nastavku je dopis koji je danas upućen NBS-u, kao nadzornom organu nad primenom Zakona o konverziji.

U cilju sprečavanja zloupotreba prilikom primene Zakona o konverziji kredita indeksiranih u švajcarskim francima, obaveštavamo vas da je banka Inteza od danas počela da uručuje predloge Ugovora o konverziji, te da u član 4. stav 4, istih, ubacuje odredbu, citiram: 
” Ponudom za konverziju duga prihvaćenom od strane Korisnika kredita i zaključenjem ovog Ugovora o konverziji, ugovorne strane saglasno konstatuju da nemaju međusobnih potraživanja, osim onih predviđenih ugovorom o konverziji”.
Dakle, sporna odredba upućuje na mogućnost da korisnik kredita prihvati činjenicu da prema banci nema ni onih potraživanja koja se ne tiču Zakona o konverziji, a koja mogu biti potraživanje po osnovu sticanja bez osnova od troška obrade kredita ili premije za osiguranje kod Nacionalne korporacije!
Zakonom o konverzji CHF kredita, izričito su definisani uslovi konverzije i umanjenja postojećeg duga i on se ne bavi ništavim odredbama ugovora o kreditu (osim valutne klauzule kao ništave odredbe), za koje postoji pravnosnažna sudska praksa, te elementi Ugovora o konverziji ne mogu biti odredbe ugovora koji se ne tiču valutne klauzule (odredba o primeni višeg tipa kursa, troškovima obrade kredita, premije osiguranja kod NKOSK, administriranja kredita itd). Takođe, intencija zakonodavca sigurno nije bila dovođenje korisnika kredita u nepovoljniji položaj, što ova odredba upravo čini.
Iako svesni činjenice da se ugovorne strane svojom voljom ne mogu odreći prava na isticanje ništavosti, te da sporna odredba, i sve buduće koje banke spremaju, ne može imati pravnu punovažnost, upozoravamo na sumnju da banke na ovaj način pokušavaju da ubede korisnike kredita da su na ovaj način postigli dogovor i poravnanje po svim spornim pitanjima iz kojih mogu proisteći bilo kakva potraživanja, kao i da pokušaju da ubede korisnike koji su već u sudskim sporovima, da iste povuku. Verujemo da će banke ovu odredbu svakako koristiti na Sudu, a već imamo informacije iz samih sudova, da neke banke planiraju da ponudu za zaključenje Ugovora o konverziji, prikažu kao poravnjanje u svim sporovima koje dužnici vode protiv njih, te u ovom trenutku traže i prekide sporova koji se NE TIČU valutne klauzule, kao predmeta ovog Zakona.
UPOZORAVAMO i pozivamo korisnike kredita onih banaka koje će ubacivati sporne odredbe, da ODMAH upute reklamaciju banci u cilju izmene i brisanja spornih odredbi, jer takvo pravo jeste predviđeno samim Zakonom o konverziji kredita (član 6. stav 2.), koji predviđa da se o konačnom tekstu ugovora o konverzji kredita, sporazumno izjašnjavaju banka i korisnik. Na ovaj način, bez učešća korisnika kredita u kreiranju teksta Ugovora, gubi se pravo na tumačenje spornih odredbi u korist dužnika, jer takav ugovor ne predstavlja “ugovor po pristupu” (uzmi ili ostavi) i daje za pravo banci da se koristi činjenicom da korisnik kredita nije koristio svoje pravo za učešće u usaglašavanju teksta Ugovora o konverziji, što je jako opasno!
Pozivamo NBS da se jasno izjasni i o rokovima za potpisivanje Ugovora (30 dana od dana prijema Ponude), tj da li isti počinje da teče od trenutka kada banka i korisnik KONAČNO usaglase tekst Ugovora ili rok od 30 dana teče od trenutka kada banka dostavi bilo kakvu Ponudu, pa čak i oni koja nije u skladu sa Zakonom o konverziji, a koja zahteva određeno vreme za usklađivanje između ugovornih strana. 
Tražimo od NBS da hitno reaguje i upozori banke na posledice kršenja odredbi Zakona o konverziji CHF kredita, kako bi one sporne odredbe isključile iz ponuda za zaključenje Ugovora o konverziji. U protivnom, bićemo prinuđeni da pozovemo korisnike kredita na nova okupljanja i proteste, kao i da o svemu obavestimo predsednika Republike Srbije, gospodina Vučića, kao inicijatora za donošenje ovog Zakona.
Očekujemo brz odgovor i reakciju, a svakako ćemo korisnike CHF kredita, čije banke kreiraju sporne odredbe, uputiti na žalbu NBS-u.