Osnovi po kojima se podnose tužbe protiv banaka!

Zbog velikog broja pitanja koje nam upućujete, napravili smo spisak banaka i osnova po kojima se banke mogu tužiti, a tiču se povećavanja kamate, naplate kredita po višem kursu, provizija za obradu i praćenje kredita i nezakonite zatezne kamate.

Ovaj spisak ne predstavlja konačan spisak banaka koje su kršile propise, ali su ovo najučestaliji primeri gde uglavnom i postoji pozitivna sudska praksa. Dakle, spisak verovatno nije konačan, te je iz tog razloga potrebno kontaktirati udruženje radi provere ugovora, bilo koje pozajmice, vrste ili valute kredita.

 

Banke koje su odobravale kredite u švajcarskim francima:

1. ALPHA BANKA – Primena Pondera/Ordeva, naplata kredita po prodajnom kursu (isplaćen po kupovnom)

2. EUROBANKA (EFG) – Povećavanje kamate, odnosno marže (ova banka ima dva tipa ugovora), naplata kredita po višem kursu (tri opcije: 1. isplata po kupovnom, naplata po srednjem,  2. isplata po kupovnom, naplata po prodajnom i 3. isplata po srednjem, naplata po prodajnom kursu), provizija za praćenje-održavanje kredita (deo ugovora ima tu klauzulu, deo nema).

3. HYPO BANKA – Ova banka je vansudskim poravnanjima već obeštetila korisnike za deo oko povećavanja marže. Klijenti koji eventualno nisu potpisali to poravnanje, mogu da tuže banku. U starijim ugovorima iz 2006. postoji klauzula isplate kredita po kupovnom a naplate po prodajnom, te tu postoji osnov za tužbu. Ugovori posle tih (najveći broj) su isplaćeni po srednjem i plaćaju se po srednjem.

4. INTEZA – Koliko znamo, ova banka je uglavnom već obeštetila svoje korisnike za deo oko preplaćene kamate, i javno je to prva i objavila u medijima. Provizija za obradu kredita.

5. KBC – Krediti ove banke su prodati Societe Generale banci, a pre preuzimanja KBC banka je obeštetila korisnike za deo oko povećavanja marže. Godišnji trošak održavanja kredita, za šta se može tužiti, kao i za proviziju za obradu kredita.

6. KOMERCIJALNA – Povećavanje kamate, provizija za obradu kredita.

7. MARFIN – Povećavanje kamate (u nekim ugovorima), isplata kredita po kupovnom, naplata po prodajnom kursu, obrada kredita. Manji broj ovih kredita se pojavljuje u praksi.

8. OTP – Povećavanje kamate, obrada kredita.

9. PIREUS BANKA – Povećavanje kamate,  isplata kredita po kupovnom kursu a naplata po prodajnom, do polovine 2011, a od tada po srednjem, provizija za obradu kredita.

10. RAIFFESIEN – Povećavanje kamate, godišnje održavanje-praćenje kredita u delu ugovora, obrada kredita.

11. UNICREDIT (ranije HVB) – Povećavanje kamate, isplata kredita po srednjem naplata po prodajnom kursu, trošak održavanja-praćenja kredita, obrada kredita

12. SBER (ranije VOLKS) – Povećavanje kamate, isplata kredita po srednjem naplata po prodajnom kursu, trošak održavanja-praćenja kredita, obrada kredita

13. ERSTE i VOJVOĐANSKA – Obrada kredita

Klijenti koji su potpisali BAN 02 iz 2013, kao i Aneks o poravnanju sa bankom, ne mogu tužiti za povećavanje kamate, već samo za neku od ostalih nezakonitosti, ako ih je bilo. Klijenti kojima je već vraćen novac umanjenjem glavnice kredita a nisu potpisali nikakav Aneks niti BAN 02, mogu da tuže za razliku novca, pošto su banke uglavnom vraćale samo glavni dug bez zatezne kamate (zatezna iznosi minimum 50% od iznosa za koji se tuži. Primer: banka treba da vrati 300.000 din, klijent tužbom dobija još 150.000 din zatezne). Ili, oni kojima je banka vratila novac odbijajući ga od glavnice kredita, mogu da tuže za isplatu istog u kešu, sa zateznom kamatom, bez obzira na to što je banka deo novca već vratila elektronski (umanjenjem glavnice).

Pritisnute velikim brojem tužbi, neke banke uveliko nude novčana poravnanja i isplatu štete u kešu. Upravo je veliki broj tužbi jak pritisak na banke da pregovaraju sa nama i o ostalim uslovima (konverzija po paritetu na dan isplate itd). S toga, ko nije tužio, a ima nameru, neka se javi!

Banka je povećavanjem kamate naplatila više novca nego što treba ali je pritom i poremetila, tj usporila opadanje glavnice kredita, te i tu postoji razlika na štetu klijenta.

Za potrebe tužbe potrebno je spremiti kopije:

– Ugovor o kreditu

– Aneks Ugovora, ako ga je bilo u međuvremenu

NAJNOVIJI plan otplate iz banke, sa obuhvaćenim periodom od početka otplate kredita (moraju ga po Zakonu dati u svakoj banci)

Za gore nabrojano advokat se ne plaća, sudska praksa već postoji, makar u vidu prvostepenih presuda. Naravno, pre pokretanja spora morate imati u vidu da  pravosuđe u Srbiji ponekad ima nelogične i kontradiktorne odluke, tako da garancije za siguran uspeh nema, već samo primeri pravnosnažne sudske prakse, Odluke NBS, veliki broj poravnanja itd. Nešto sudske prakse smo objavljivali na sajtu, a moguće je pogledati u prostorijama udruženja.

Što se tužbi za poništenje celog ugovora tiče (sve gore pobrojane banke tu ulaze), tu su za sada u opticaju samo prvostepene presude. Ima ih u korist klijenta, ali i u korist banke. Troškovi ovih sporova su veliki zbog velikih sudskih taksi (do 96.500 din) i troškova advokata. Preporuka udruženja je da se sa tim tužbama sačekate do pravnosnažnosti neke od pvih presuda, upravo da bi se izbegli potencijalno veliki troškovi. Za sve ostalo gore nabrojano, ohrabrujemo oštećene da pokrenu tužbe, uz uvažavanje svih navedenih argumenata.

 

Banke koju su naplaćivale nezakonitu zateznu kamatu su:

– PROCREDIT – 0,5% dnevno – podneta krivična prijava za zelenešanje, izgubili nekoliko sporova

– EUROBANKA – 0,1% dnevno ili 36,5% godišnje

– CREDIAGRICOL – o,13% dnevno na dinarske i evro kredite