Raskid CHF – pravnosnažna presuda!

U nastavku je najnovija presuda Apelacionog suda iz Novog Sada kojom je pravnosnažno RASKINUT jedan ugovor o CHF kreditu!

Sud je u ovoj presudi obračunao dug klijenta, koji nakon sudskog raskida ugovora iznosi negde oko 3,8 miliona dinara, u odnosu na 8-9 miliona dinara koliko korisnik duguje po planu otplate, pa je korist za tužioca nesporna.

Potvrđeni su svi naši navodi o ispunjenosti uslova za raskid ugovora zbog enormnog rasta kursa franka u odnosu na dinar i evro, ali je takođe kontastatovano i narušavanje načela jednakosti uzajmnih davanja, propisano članom 15 ZOO, kao i nedovoljna informisanost klijenta u predugovornoj fazi.

Takođe, potvrđene su i naše ranije tvrdnje o finansijskom rezultatu tužbe za raskid, a koji podrazumeva da svaka strana onoj drugoj vraća isključivo primeljene dinare uz pripis zatezne kamate, bez ikakve nadoknade nekakve štete za banku!

Žalosno je što sudovi na nivou Beograda (Viši i Apelacioni sud) još uvek rade suprotno sudskj praksi i mišljenju o ovim kreditima koje je formirano kako širom Evrope, tako i od strane drugih sudova u Srbiji, ali očekujemo da se nakon konačnog stava VKS i oni dozovi pameti i poštovanju osećaja za pravdu!

U nastavku objavljujemo presudu u celosti!

page-0 page-1 page-2 page-3 page-4 page-5 page-6 page-7 page-8 page-9