Pomeranje leta kod turističkog putovanja!

Prošlog leta je aktuelan bio problem tzv. doplata za gorivo, koje su turističke agencije masovno, i uglavnom nezakonito, zahtevale od putnika. Ovog leta je to pomeranje vremena za poletanje aviona.

  • Koja su prava putnika?

Prema deifiniciji iz Zakona o zaštiti potrošača (ZZP), kao i Zakona o turizmu (ZT), turističko putovanje je paket aranžman, kao kombinacija dve ili više usluga putovanja (prevoz, smeštaj, iznajmljivanje motornih vozila i druge usluge u turizmu). Prema tome, čarter let spada pod uslugu prevoza, koja čini sastavni deo turističkog putovanja (aranžmana).

Članom 110. ZZP definisan je pojam saobraznosti turističkog putovanja, tj ono predstavlja obavezu prodavca (turističke agencije, dalje TA) da ispuni obaveze predviđene ugovorom, te u stavu 3. kaže:

Organizator odgovara za saobraznost usluge, uključujući usluge koje je putniku pružilo treće lice (pružalac usluga prevoza, smeštaja, ishrane, drugih usluga u turizmu, kao i zabavnih, kulturnih, sportsko-rekreativnih ili drugih programa kojima se ispunjava slobodno vreme). Iz toga jasno proističe da je turistička agencija odgovorna i za saobraznost usluge prevoza.

Članom 72. ZT propisano je da TA putniku mora da uruči program putovanja, koji između ostalog, mora da sadrži i informaciju iz stava 1. Tačka 4: mesto, datum i vreme početka i završetka turističkog putovanja.

Takođe, u stavu 5 istog člana, iziričtio je zabranjeno da TA menja elemente iz stava 1, među kojima je i datum i vreme početka putovanja.

Dakle, iz svega napred navedenog proističe da je vreme putovanja bitan element ugovora i čini sastavni deo saobraznosti putovanja.

  • Koja su prava putnika u slučaju kašnjenja leta?

Član 111. ZZP kaže da putnik mora odmah da obavesti organizatora (TA) o svakoj nesaobraznosti koju primeti. Prema članu 78. ZT rok za izjavljivanje reklamacije je 30 dana od dana nastanka nepravilnosti ili 15 dana od završetka putovanja.

Reklamacija se obavezno izjavljuje pisanim putem, kako bi o tome ostao trag, eventualno SMS-om, ako je hitno i nema prve mogućnosti.

Član 111. Stav 6. kaže da  putnik ima pravo na razliku između ugovorene cene putovanja i cene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju, odnosno pravo na naknadu štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora, u skladu sa zakonom.

Dakle, u slučaju kašnjenja čarter leta, koji uzrokuje kraći boravak putnika na destinaciji, jasno je da je došlo do nesaobraznosti turistiškog putovanja i kršenja programa putovanja, te da putnik ima parvo na srazmerno umanjenje cene, tj povrćaj dela novca, srazmerno vremenu koje je izgubio.

To pravo će najpre zatražiti u pisanom zahtevu prema agenciji. Ako TA to odbije, putnik može podneti prijavu turističkoj inspekciji zbog izmene programa putovanja, a prema članu 126. ZT, što je kažnjivo novčanom kaznom od 150.000 do 500.000 din.

Za povračaj novca, pokreće se potrošački spor, a zainteresovani za to mogu da nam se jave na office@efektiva.rs.

Napominjemo da se napred navedena prava putnika odnose samo na čarter letove u okviru turisičkih aranžmana. Za kašnjenje i odlaganje letova na redovnim linijama, važe nešto drugačija pravila, o kojima ćemo u posebnom tekstu.