Povećanje cena odnošenja smeća!

Postupak za raskid ugovora zbog povećanja cene!

U Beogradu je u novembru došlo do povećanja cena odnošenja smeća. JKP Gradska čistoća je tek pojedinim potrošačima, u računu za taj mesec, poslala obaveštenje o tome.

U obaveštenju stoji da je ovo JKP donelo odluku o povećanju cena svojih usluga, koju je zamenik gradonačelnika g. Vesić odobrio, te se ona primenjuje od dana 14.11.2020. Takođe, potrošači su obavešteni da je ista odluka objavljena na sajtu ovog JKP dana 14.10.2020.

Zakonom o zaštiti potrošača (ZZP), članom 88. predviđeno je da trgovac uslugom od opšteg ekonomskog interesa, dužan da o promeni cena obavesti potrošača 30 dana pre primene novih cena.

Članom 89. istog Zakona, dato je pravo potrošaču da raskine ugovor o od opšteg eknomskog interesa, ako nije saglasan sa promenom cene.

JKP Gradska čistoća je tek jedan broj potrošača obavestila o povećanju cene usluge, slanjem obaveštenja zajedno sa računom za novembar, što se svakako ne može smatrati pravovremenim obaveštavanjem 30 dana unapred, u skladu sa članom 88 ZZP. Obaveštenje putem sajta JKP, sve i da je postavljeno u datom roku, ne predstavlja podobno obaveštavanje, jer potrošač nije u obavezi da čita sajt trgovca, tačnije, nije u obavezi da bude tehnički osposobljen za tako nešto.

Dakle, JKP Gradska čistoća je na ovaj način prekršila odredbu člana 88. ZZP i propustilo je da na podoban način ispuni svoju zakonsku obavezu, za šta je prema članu 160. stav 41. ZZP, predviđena novčana kazna u rasponu od 300.000 do 2 mil din!

Zatim, sve i da gore navedeno nije tačno, članom 89. ZZP predviđeno je pravo potrošača da raskine ugovor ako nije saglasan sa promenom cene. Znači, građani Beograda koji ne žele da plaćaju uvećanu cenu ove usluge, treba da upute pisanu izjavu za raskid ugovora i da plate korišćenje usluge do tog datuma (član 89. stav 2. ZZP).

U slučaju da trgovac ne omogući raskid ugovora iz člana 89, rizikuje novčano kažnjavanje, prema članu 160. tačka 42. ZZP, u rasponu od 300.000 do 2 mil din.

Prvi korak je upućivanje pisane izjave o raskidu ugovora. Primer izjave se nalazi OVDE! Popunjeni i potpisani primerak potrošač treba da pošalje mejlom na infocentar@gradskacistoca.rs ili Poštom (preporučeno ili sa povratnicom) na adresu koja se nalazi u zaglavlju izjave.

U slučaju da JKP odbije zahtev potrošača, Izjavu o raskidu i odgovor JKP treba uputiti Tržišnoj inspekciji (TI) Beograd, na trzisna.beograd@mtt.gov.rs.

Obaveštenja o uspehu ili neuspehu ove procedure, potom možete poslati Efektivi na office@efektiva.rs ili potrosaci@efektiva.rs, a mi ćemo dalje preduzeti odgovarajuće korake. Paralelno sa tim, mi ćemo pokrenuti odgovarajući postupak pred nadležnim ministarstvom kao i pred nadležnom TI.

NAPOMENA: Iste odredbe Zakona se primenjuju i na bilo koje drugo komunalno preduzeće, u bilo kom gradu, koje je napravilo identičan prekršaj!