Ukidanje kanala – pravo na raskid!

RATEL je, na osnovu brojnih pritužbi potrošača, utvrdio da je netačna MTS-ova tvrdnja da potrošači-pretplatnici moraju da plate naknadu za raskid ugovora (tj naknadu štete), iako im je on kao operator telekomunikacionih usluga bitno promenio sadržaje paketa (a konkretno kanale koji su deo tog paketa) na način koji nije u korist potrošača.

Ne samo što je RATEL utvrdio da je ovakva tvrdnja suprotna Zakonu o elektronskim komunikacijama, ali i Zakonu o zaštiti potrošača i Zakonu o obligacionim odnosima (nešto na čemu Efektiva uporno insistira) već je RATEL utvrdio i da je prekršen Zakon o elektronskim komunikacijama i Zakon o zaštiti potrošača timešto nije blagovremeno obavestio potrošače o najavljenim izmenama sadržaja izmena paketa, i time što potrošačima u tom obaveštenju nije dao pouku o njihovom pravu da raskinu ugovor bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom (naknada štete). 

RATEL je takođe naveo da se povodom ovog slučaja obratio Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine (bivše Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije) kao nadležnom za oblast zaštitu potrošača, i da je Ministarstvo iznelo stav da „spisak kanala predstavlja osnovno obeležje usluga koje operator pruža“ – što ukazuje da i Ministarstvo smatra da MTS svojim ukidanjem i menjanjem kanala uz negiranje prava potrošaču da raskine ugovor bez plaćanja naknade štete krši zakon, i to član 44 stav 1 tačka 11 Zakona o zaštiti potrošača.    

UGOVORNO SPECIFIKOVANJE PONUDE TV KANALA, NAKNADNA IZMENA TV KANALA, MINIMALNI BROJ KANALA

U svom odgovoru koji je 23.05.2023. godine dao jednom od oštećenih potrošača, inače članu udruženja Efektiva, RATEL je utvrdio da nisu osnovane tvrdnje operatora kako on ukidanjem kanala Kitchen TV, Dečija TV i Duck TV nije prekršio ugovor sa potrošačem zato što ukinuti kanali „nisu kanali sa nacionalnom frekvencijom“, i zato što je potrošaču i dalje omogućeno da prati „najmanje 60 TV kanala“.

Pobijajući MTS-ove tvrdnje, RATEL se pozvao na Zakon o elektronskim komunikacijama, i to na njegov član 107 (što je u novom Zakonu o elektronskim komunikacijama član 131), kao i na njegov član 105 stav 2 (što je u novom Zakona o elektronskim komunikacijama član 127 stav 1 tačka 2).

Član 107 (sada član 131) Zakona o elektronskim komunikacijama garantuje pravo potrošaču na raskid ugovora bez obaveze plaćanja naknade štete operatoru onda kad operator, na način koji nije u korist pretplatnika, bitno promeni uslove pod kojima je ugovor zaključen, a što se naročito odnosi na specifikaciju usluge (sadržaj paketa).

RATEL jasno kaže da se „menjanjem sadržaja paketa odnosno liste TV kanala menjaju uslovi zaključenog ugovora“ i da te promene „moraju biti urađene u skladu sa članom 107 Zakona“.

Član 105 stav 2 (sada član 127 stav 1 tačka 2) Zakona o elektronskim komunikacijama kao obavezan deo ugovora predviđa specifikaciju usluga (sadržaj paketa), kao i elemente utvrđene zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi.

RATEL se sledstveno tome poziva na Zakon o obligacionim odnosima, prema kojem u bitne elemente ugovora spada predmet ugovora, iz čega RATEL vadi sledeći zaključak, potpuno saglasan sa onim koji Efektiva ističe u svojim obraćanjima javnosti: „Predmet ugovora, to jest predmet ugovorne obaveze, upravo je konkretan paket, i lista elemenata specifikacije usluga (sadržaja paketa) iz tačke 1 stava 2 člana 105 Zakona nije iscrpljena njihovim nabrajanjem, te programska šema tj. lista kanala, čak i ako nije izričito pomenuta u toj odredbi, predstavlja element specifikacije usluga.“

Najzanimljiviji je RATEL-ov stav: „Iz izjašnjenja operatora u pogledu usluge televizije proizilazi da svaki od paketa televizije u njegovoj ponudi sadrži najmanje 60 TV kanala i da operator isporučuje u svakom trenutku najmanje 60 bilo kojih kanala. Dakle, u ugovorima usluga televizije nije detaljno specificirana, odnosno operator je propustio da navedenu uslugu opiše na jasan i izričit način.“

Takvom argumentacijom RATEL implicira da je predmet ugovorne obaveze – onako kako ga operator vidi – neodređen. A Zakon o obligacionim odnosima u svom članu 47 (na koji smo upozoravali i kada je zakon na sličan način kršila Supernova, sada deo MTS-a) – govori da su ništavi  ugovori čiji je predmet obaveze nemoguć, nedopušten, neodređen ili neodrediv. Dakle, Zakon o obligacionim osnovama ovde ne govori o ništavosti samo jedne konkretne ugovorne odredbe, već o ništavosti celog ugovora zbog toga što je predmet ugovora, tj predmet ugovorne obaveze neodređen.

Ukratko, kanali su deo opšte i pojedinačne ponude sa kojom operator izlazi pred potrošača pre no što on zaključi ugovor. Kanali iz ponude spadaju u tzv uslove pod kojima je ugovor zaključen. Kada potrošač potpisom na obavezni pisani ugovor prihvati ponudu operatora, ponuda postaje deo tog ugovora, postaje predmet ugovorne obaveze – a RATEL, kao što vidimo, čak insistira da usluga televizije mora biti detaljno specifikovana u samom ugovoru, i smatra da izostanak te specifikacije predstavlja propust operatora.

Ukoliko operator insistira na tome da on predmet ugovorne obaveze može da menja na štetu potrošača po sopstvenom nahođenju, zbog čega ugovor za potrošača gubi smisao, pa još potrošaču hoće da naplati naknadu štete kad ovaj hoće da raskine ugovor – tad se operator, po našem mišljenju, suočava sa rizikom da potrošač pokrene potrošački spor i pred sudom zatraži poništenje celog ugovora zbog neodređenosti ugovorne obaveze. 

NEOSNOVANO POMINJANJE KANALA SA NACIONALNOM FREKVENCIJOM

RATEL se osvrnuo i na tvrdnju da nekakvu ulogu u obezbeđivanju njegovog prava da menja kanale potrošaču na način koji nije u njegovu korist ima i činjenica da ukinuti kanali nisu oni sa nacionalnom frekvencijom, pa je napisao: „Navodi operatora o tome da napred pomenuti kanali (Kitchen TV, Dečija TV i DuckTV) nisu kanali sa nacionalnom frekvencijom te da njihovim ukidanjem nije prekršio odredbe ugovora sa pretplatnicima, nisu osnovani sa aspekta sadržaja ugovora u smislu člana 105 stav 2 tačka 1 Zakona (o elektronskim komunikacijama) jer citirane odredbe Zakona ne referišu dalje na odredbe Zakona o elektronskim medijima (Službeni glasnik RS Best regards 83/14, 6/16 – dr. zakon i 129/21) odnosno ne prave izuzetak u vezi sa tom vrstom TV kanala u odnosu na druge TV kanala. S tim u vezi, pravno uporište za obavezu operatora da pretplatniku omogući emitovanje TV kanala sa nacionalnom frekvencijom nije u ugovoru između operatora i pretplatnika usluga elektronskih komunikacija.“

Prema tome, u svetlu Zakona o elektronskim komunikacijama svi televizijski kanali su ravnopravni, i nikakve veze nema da li je ukinuti TV kanal „običan“ ili je u pitanju TV kanal sa nacionalnom frekvencijom.

(NE)OBAVEŠTAVANJE POTROŠAČA O IZMENI USLOVA UGOVORA

Na posletku, RATEL smatra da je promenom uslova pod kojima je ugovor zaključen prekršen i član 87 Zakona o zaštiti potrošača – kao posebnog zakona za oblast zaštite potrošača i potrošača usluga od opšteg ekonomskog interesa – koji kod promene opštih uslova ugovora propisuje obavezu trgovca uslugama od opšteg ekonomskog interesa (pojam koji obuhvata i telekomunikacione usluge) da najkasnije 30 dana pre početka primene izmenjenih uslova obavesti potrošača o tome, a ako lične obaveštavanje potrošača nije mogućem da obavesti potrošača javno.


Zbog toga se RATEL obratio Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine, radi dostavljanja stava ovog organa, kao nadležnog za zaštitu potrošača, „da li postoji pretpostavka da opisano postupanje operatora kao učesnika na tržištu ugorožava ili preti da ugrozi kolektivni interes potrošača“, i dobio je odgovor da „spisak kanala predstavlja osnovno obeležje usluge koje operator pruža, te da su spisi dostavljeni Sektoru tržišne inspekcije“.

RATEL je takođe naveo da je podneo prijavu i Ministarstvu informisanja i telekomunikacija, Grupi za inspekcijski nadzor u oblasti elektronskih komunikacija „na dalje nadležno postupanje tog organa i razmatranje osnova za preduzimanje mera u skladu sa Zakonom“.

Dakle, RATEL je časno i profesionalno uradio svoj posao koji mu je zakonom poveren, a ostaje samo da se nadamo da će i tržišna inspekcija i inspekcija za elektronske komunikacija postupiti časno i profesionalno.

NAPOMENA: Navedena argumentacija se primenjuje na sve operatore!

Napisao: Jovan Ristić, pravnik u udruženju Efektiva 

Rešenje RATEL-a je u nastavku: