Pitanja za NBS!

U vezi nejasnoća oko primene moratorijuma, uputili smo dopis NBS sa sledećim pitanjima: Radi potpunijeg obaveštavanja javnosti, molim vas da nam hitno odgovorite na sledeća pitanja: 1. U Odluci o privremenim merama za očuvanje fin. sistema, kojom se uvodi moratorijum na kreditne obaveze, nigde se ne spominje mogućnost obračuna i naplate redovne kamate, već se … Continue reading Pitanja za NBS!