Pitanja za NBS!

U vezi nejasnoća oko primene moratorijuma, uputili smo dopis NBS sa sledećim pitanjima:

Radi potpunijeg obaveštavanja javnosti, molim vas da nam hitno odgovorite na sledeća pitanja:
1. U Odluci o privremenim merama za očuvanje fin. sistema, kojom se uvodi moratorijum na kreditne obaveze, nigde se ne spominje mogućnost obračuna i naplate redovne kamate, već se u članu 5. kaže da dužnik neće imati nikakvih troškova. Na koji način se obračun redovne kamate pojavio u tumačenju koje je NBS objavila 18.3.2020, dan nakon objave Odluke?
2. Ako se tokom trajanja moratorijuma, recimo tih tri meseca, obračunava redovna kamata, koja će zatim biti preraspoređena ne preostali broj otplatnih rata, a na kraju će rok biti produžen za tri neplaćene rate, koje u sebi već sadrže obračunatu kamatu za isti period, da li to znači da će banke na periodu moratorijuma, naplatiti dvostruku redovnu kamatu?
3. Ako je tako, da li to smatrate opravdanim i stvarnom pomoći građanima i privredi, kojima će ovaj način primene moratorijuma da poveća ukupnu cenu kredita?
Hvala.