Statut

U skladu sa odredbama čl. 11. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na skupštini udruženja održanoj dana 09.06.2011. u Beogradu, usvojen je novi

STATUT
Udruženja Bankarskih Klijenta EFEKTIVA

Oblast ostvarivanja ciljeva

Član 1.

Udruženje Bankarskih Klijenata EFEKTIVA (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti bankarstva, kroz poboljšanje komunikacije članova udruženja sa bankama, NBS i drugim finansijskim organizacijama.

Ciljevi udruženja

Član 2.

Ciljevi Udruženja su: unapređivanje odnosa i komunikacije sa bankama, edukacija članova, prikupljanje svih ponuda banaka i informisanje članova o istim, zastupanje članova u odnosima sa bankama, pomoć pri realizaciji aranžmana sa bankama.

Član 3.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:
1) organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti bankarstva;
2) objavljuje publikacije ( ineternet prezentacija) o pitanjima koja se odnose na bankarske ponude, u skladu sa zakonom;
3) sarađuje sa NBS kao i ostalim bankama
4) objedinjuje interese registrovanih članova i poboljšava njihov status u komunikaciji sa bankama
5) zajednički nastupa u interesu članstva

Naziv i sedište

Član 4.

Naziv Udruženja je:  Удруженје Банкарских Клијената ЕФЕКТИВА
Skraćeni naziv je:      УБК ЕФЕКТИВА
Udruženje ima sedište u Beogradu
Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.
Udruženje ima i zaštitni znak o čijem izgledu i promenama odluku donosi Upravni odbor.

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

Član 5.

Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Zastupniku Udruženja.
Maloletno lice ne moze biti član udruzenja s obzirom na to da takvo ne moze biti ni klijent banke.

Član 6.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Zastupnik Udruženjа i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju.
Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.
Odluku o prestanku članstva donosi Upravni odbor, na obrazloženi predlog Zastupnika udruzenja.
Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Prava obaveze i odgovornost članstva

Član 7.

Član Udruženja ima pravo da:
1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
3) bira i bude biran u organe Udruženja;
4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.
Član je dužan da:
1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2) učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
3) plaća članarinu;
4) obavlja druge poslove koje mu poveri Zastupnik udruzenja.

Unutrašnja organizacija

Član 8.

Organi Udruženja su Skupština i Upravni odbor. Funkciju Zastupnika obavlja predsednik, a u njegovom odsustvu Zamenik predsednika Upravnog odbora.

Član 9.

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.
Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova Skupštine.
Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.
Sednicu Skupštine saziva Zastupnik Udruzenja, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja Skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.

Skupština:
1) donosi plan i program rada;
2) usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
3) usvaja druge opšte akte Udruženja;
4) bira i razrešava članove Upravnog odbora;
5) razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;
6) razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
7) odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja;
8.) odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.

Skupština punopravno odlučuje većinom glasova prisutnih članova.
Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Član 10

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.
Upravni odbor ima 3, člana, koje bira i opoziva Skupština.
Mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.
Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika i zamenika predsednika.

Član 11

Predsednik Upravnog odbora:

1) rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
2) organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
3) donosi finansijske odluke i sprovodi ih kao naredbodavac za korišćenje sredstava Udruženja.
4) zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.
5) predsedava, zastupa i potpisuje Udruženje u imovinskim i drugim pravnim odnosima.
6) zakazuje sednice Upravnog odbora, predsedava i potpisuje odluke UO.

Zamenik predsednika je ovlašćen da, u odsustvu predsednika Upravnog odbora, zastupa Udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.

Član 12

Upravni odbor Udruženja:

1) poverava posebne poslove pojedinim članovima;
2) odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje; 3) odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;
4) odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.
Upravni odbor Udruzenja punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

Ostvarivanje javnosti rada

Član 13

Rad Udruženja je javan.
Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima
Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi
primereni način.
Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti udruženja podnose se članovima na sednici skupštine
udruženja.

Član 14.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.
Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima slične delatnosti, o čemu odluku donosi Skupština.

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

Član 15

Udruženje pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, prikupljanjem finansijskih subvencija, konkurisanjem za projekte kod drzavnih organa i na drugi zakonom dozvoljen način.

Prestanak rada udruženja

Član 16.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva
Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Postupanje sa imovinom udruženja u slučaju prestanka udruženja

Član 17

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.

Izgled i sadržina pečata

Član 18

Udruženje ima pečat okruglog oblika na kojem je kružno, po obodu, u koncentričnim krugovima ispisano: Удруженје Банкарских Клијената ЕФЕКТИВА Београд, a u sredini je zaštitni znak Udruženja.

Član 19

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Član 20

Ovaj statut stupa na snagu dana danom njegovog usvajanja na osnivačkoj skupštini Udruženja.