Prevremena otplata kredita!

U nastavku dajemo nekoliko pravila kod prevremene otplate kredita, koja korisniku mogu uštedeti novac.

Najpre da napomenemo da se pod pojmom “korisnik”, prema odredbama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, smatraju fizička lica, preduzetnici i poljoprivrednici. Dakle, ova pravila se ne odnose na kredite pravnih lica!

Prevremena otplata kredita predstavlja potez korisnika kojim on vrši uplatu određenog iznosa novca, koji nije predviđen planom otplate, u nameri da delimično smanji glavnicu kredita ili ga u potpunosti otplati pre vremena. Svaka prevremena otplata glavnice, smanjuje korisniku kamatu koju bi platio, da se pridržavao ugovorenog plana otplate.

Prevremenom otplatom se umanjuje glavnica duga, pa se kod delimične otplate može:

1. umanjiti mesečni otplatni anuitet (rata kredita), dok preostali rok otplate ostaje isti

2. smanjiti preostali otplatni rok kredita, dok recimo anuitet može ostati isti

Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga, u članu 36, predvideo je da u tim slučajevima banka ima pravo na naknadu za prevremenu otplatu, koja ne može biti veća od 1% od preostalog duga, tj 0,5% ako je do kraja otplate kredita ostalo manje od 12 meseci.

To je opšte pravilo. Međutim, tu ima još par detalja bitnih za korisnike kredita.

Smisao ove naknade je da nadoknadi banci štetu koja ona ima prevremenom otplatom kredita, pošto je očigledno da banka tada gubi deo planire zarade od kamate. Ta šteta je ograničena maksimalnim iznosom od 1%, ali to ne znači da u toj opciji, uvek može biti 1%. Ne, već Zakon kaže da to može biti maksimalna naknada, a da MORA biti manja ako je šteta banke manja.

Šteta koju banka ima predstavlja razliku kamate koju je banka izgubila na prevremenoj otplati i kamate koju može da zaradi plasiranjem novca, dobijenog od prevremene otplate, kroz novi kredit. To u praksi znači da ako korisnik banci prevremeno otplaćuje kredit u kom je kamata bila 4%, a banka po novim uslovima kreditiranja, odobrava kredite po 5%, banka NEMA PRAVO DA NAPLATI NAKNADU, bez obzira što je ista ugovorena!

Takođe, iznos naknade ne može bit veći od kamate koju bi banka naplatila do kraja regularne otplate kredita. To se dešava kod kredita na duži rok, gde je ostalo još nekoliko rata do kraja otplate. U njima je kamata minimalna, ali bi naplata naknade od 0,5% bila u većem iznosu, te banka na to NEMA PRAVO!

Još nešto. Naknadu na prevremenu otplatu, pod napred opisanim pravilima, banka ima kod svih kredita za kupovinu nekretnine (stambeni krediti), dok kod ostalih vrsta kredita, naknadu može naplatiti SAMO kod kredita sa fiksnom kamatnom stopom, dok god onih sa promenljivom kamatom, NAKNADA SE NE SME NAPLATITI!

Naknada se NE SME naplatiti ni ako korisnik kredita, u periodu od 12 meseci, vrši delimičnu otplatu koja ukupno nije veća od milion dinara! Primer, korisnik stambenog kredita može jednom godišnje uplatiti do milion dinara na glavnicu, jednokratno ili u više uplata, bez naknade.

VAŽNO! Korisnici koji imaju ugovorenu naknadu za prevremenu otplatu, ukoliko istu i rade u nekom trenutku, treba da primene ova pravila, te da banku upozore da ne sme da im naplati naknadu, ako se na dati slučaj primenjuju gore objašnjena pravila!