Odgovornost NBS za pljačku građana – DOKAZ!

Imali smo nekoliko puta priliku da čujemo opravdanja koja dolaze iz NBS kako ova institucija nije imala ingerencije da se meša u ugovorni odnos klijenta i banke, pa i u slučaju jednostranog povećavanja kamata. Da li je to baš tako, pokazaćemo hronološki:

  1. Polovinom 2006. HVB (sadašnja Unikredit) i Rajfajzen banka donose odluku o povećanju kamatnih stopa na kreditima u otplati, prvdajući to merama NBS. NBS to dematnuje i izdaje sledeće saopštenje: http://www.nbs.rs/internet/cirilica/scripts/showContent.html?id=1341&konverzija=no
  2. NBS zatim reaguje najavama podnošnja krivičnih prijava protiv ove dve banke: http://www.nbs.rs/internet/cirilica/scripts/showContent.html?id=1356&konverzija=no
  3. To već kroz nekoliko dana rezultira uspehom, odnosno ove dve banke donose odluku o vraćanju kamatnih stopa na prethodni nivo: http://www.nbs.rs/internet/cirilica/scripts/showContent.html?id=1385&konverzija=no

Dakle, u svega nekoliko dana dolazi do povećavanja kamatnih stopa, reakcije NBS i vraćanja kamata na ugovoreni nivo!

Zatim slede dve godine zatišja, a onda banke ponovo kreću u akciju. Kao što dobar deo korisnika zna na svojim primerima, masovno povećavanje kamata na kreditima u otplati ponovo kreće polovinom 2008. Ovog puta bez reakcije NBS. Bar je nema zvanično…

U nastavnku, ekskluzivno prikazujemo dokument koji je 2009. godine, tadašnji guverner NBS Radovan Jelašić, uputio svim bankama, odnosno predsednicima izvršnih odbora, u kom ih upozorava na nezakonitosti prilikom povećavanja kamata u skladu “promenama poslovne politike ili opštih uslova poslovanja”, kao nezakonit postupak suprotan načelima i odredbama Zakona o obligacionim odnosima! PAŽNJA: Sve ovo se dešava 2 godine PRE donošenja Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga!

Koliko vas je u tom periodu, od druge polovine 2008. do 5.12.2011. pisalo prigovore bankama a zatim NBS, dobijajući redom negativne odgovore tipa: Takav ste ugovor potpisali, prigovor se odbija kao neosnovan itd?

Opravdano se postavlja pitanje:

Kako je moguće da jednostrano povećanje kamatnih stopa na kreditima u otplati NBS 2006. godine smatra nezakonitim i preti pokretanjem krivičnih prijava, zatim 2008. ćuti i ne reaguje na brojne prigovore građana, zatim 2009. guverner upozorava banke internim dopisom, ali NBS ne reaguje sve do 2011. kada donosi ZZKFU i vraća kamate na početak, a tek nakon 1.500 pokrenutih tužbi po ovom osnovu, početkom 2015. donosi i Odluku o povraćaju preplaćenog novca od povećavanja kamate?

Ima li ovde odgovornosti NBS? Čitajući ovo, šta se izvlači kao zaključak, ima li NBS instrumente da se meša u ugovorni odnos klijenta i banke ili nema?

Spremamo matricu za krivične prijave protiv NBS zbog propusta u radu i zloupotrebe službenog položaja u cilju pribavljanja velike imovinske koristi drugom pravnom licu (bankama).

KRIVIČNI ZAKONIK SRBIJE

Zloupotreba službenog položaja

Član 359

(1) Službeno lice koje iskorišćavanjem svog službenog položaja ili ovlašćenja, prekoračenjem granice svog službenog ovlašćenja ili nevršenjem svoje službene dužnosti pribavi sebi ili drugom fizičkom ili pravnom licu kakvu korist, drugom nanese kakvu štetu ili teže povredi prava drugog,
kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

(2) Ako je izvršenjem dela iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu preko četristopedeset hiljada dinara,
učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(3) Ako vrednost pribavljene imovinske koristi prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara,
učinilac će se kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina.

U nastavku je Jelašićev dopis bankama:

Dopis bankama