Dopunski računi za grejanje!

Nedavno su na adrese građana, korisnika grejanja u sistemu Beogradskih Elektrana, stigli dodatni računi za zaduženjima nepoznatog porekla.

Telefonom smo kontaktirali call centar ove firme i dobili pojašnjenje da se radi o nekakvoj razlici između naplaćene i stvarno utrošene toplotne energije, za tekuću godinu.

Podsećamo na sledeće:

  1. Zakonom o zaštiti potrošača, članom 83. predviđeno je da je Trgovac (pružaoc komunalne usluge) obavezan da omogući potrošaču upoznavanje unapred sa sim usovima korišćenja usluge, da ne vrši diskriminaciju potrošača i da održava kvalitet usluge u skladu sa zakonom, posebnim propisima i pravilima struke.

Članom 91. predviđeno je da tgovac mora u računu za pružene usluge navede elemente koji potrošaču omogućavaju da ostvaruje uvid u tekuću potrošnju radi provere ukupne potrošnje prema pruženom kvalitetu usluge.

  1. Zakonom o komunalnim delatnostima, u članu 25. propisano je da se cena komunalnih usluga određuje, između ostalog i na osnovu načela nepostojanja razlike u cenama između različitih kategorija potrošača, sem ako se razlika zasniva na različitim troškovima obezbeđivanja komunalne usluge.
  2. Zakonom o metrologiji, u članu 19. stoji da su Lica koja upotrebljavaju merila (ovde se misli na merilo kojim Beogradske elektrane očitavaju potrošnju za svakog korisnika) dužna da održavaju merila u tehničkom stanju koje obezbeđuje tačnost merenja i podnose na overavanje merila u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Dalje je istim ovim Zakonom predviđeno da merila moraju ispunjavati određene metrološke uslove, da moraju biti ispitana i overena od strane akreditovanih organa, a u članu 23. da je isporučilac usluge toplotnog grejanja dužan da redovno overava merilo za merenje ove usluge.

  1. Zakonom o obligacionim odnosima, članom 15. predviđena je jednakost uzajamnih davanja ugovornih strana.

_sp-horoskop-vaga-podznakDakle, pokušajem naplate ovog fantomskog računa, Beogradske elektrane krše nekoliko zakona. Prvo, korisnici ove usluge nemaju uvid u stvarnu potrošnju, niti imaju pristup merilu na kom se potrošnja očitava. Zatim, ne postoji informacija o tome da li merilo uopšte postoji, da li je ispravno i da li je overeno od strane akreditovanog tela, u skladu sa Zakonom.

Na samom računu stoji nezakonita odredba o akontacionom plaćanju, koju Zakon o zaštiti potrošača ne priznaje niti poznaje, več propisuje obavezu trgovca da omogući uvid u TEKUĆU POTROŠNJU. Takođe, potrošač na ovaj način ne može znati ništa o kvalitetu usluge koja mu se pruža (za slučaj da želi da uloži reklamaciju). Kvalitet usluge je dobro poznat široj javnosti a može se proveriti upoređivanjem broja prigovora koje potrošači upućuju na kvalitet grejanja.

Izgovor BG Elektrana da se radi o razlici u potrošnji jednostavno “ne pije vodu”, jer korisnik ne može da utiče na količinu potrošnje, već samo koristi uslugu, takvu kakva je. Znači, Elektrane same šteluju kvalitet grejanja, pa je nejasno kako onda nekakvu razliku prevaljuju na potrošača!?

Diskriminacija je zabranjena, kako Ustavom Republike Srbije, tako i Zakonom o komunalnim delatnostima, a ovde se očito radi o kršenju odredbe kojom je propisana jednaka cena za sve kategorije potrošača, bez obzira da li se radi o korisniku fizičkom ili pravnom licu!

Sve ovo dovodi u sumnju da se ovde radi o krivičnom delu Sitna krađa, utaja i prevara, iz člana 210. Krivičnog zakonika Srbije, gde je zaprećena novčana ili zatvorska kazna do 6 meseci, ili krivično delo Iznuda, iz člana 214. istog Zakona.

Na kraju, suprotno članu 56. Zakona o zaštiti potrošača, Beogradske elektrane na svoj internet prezentaciji nemaju vidno istaknuto obaveštenje o načinu podnošenja reklamacije, niti na prijem reklamacija poslatih elektronskim putem, odgovaraju potvrdom, u skladu sa ovim članom Zakona, čime rizikuje novčanu kaznu od 300.000 do 2.000.000 dinara, saglasno članu 160. istog Zakona.

Svi koji to žele, mogu ove argumente iskoristiti da ulože reklamaciju na ovaj račun, a građani koji su već izvršili uplatu, mogu nam se javiti radi pokretanja  postupka za nadoknadu štete.