Novi način zarade!

Banke i osiguranja su pronašli novi način zarade, a koji se primenjuje prilikom osiguranja kredita.

Naime, sve češće imamo žalbe korisnika kredita, da su ih iz osiguravajuće kuće odbili za aktivaciju polise osiguranja kod slučaja prestanka radnog odnosa (gubitak zaposlenja). Proverom nekoliko takvih slučajeva utvrdili smo da je obaveza klijenta prilikom sklapanja ugovornog odnosa sa bankom, bila i osiguranje kredita za slučaj prestanka radnog odnosa.

Konkretno, korisnik plati osiguranje očekujući da će u slučaju da ostane bez posla, osiguravajuća kuća da preuzme obavezu plaćanja kredita. Međutim, kao po nekom pravilu, osiguranje odbija to, često uz izgovore koji su veoma zanimljivi, a koji ukazuju na sumnju u unapred smišljenu prevaru.

O čemu se radi? Korisnik je zaključio ugovor o kreditu sa obaveznim osiguranjem od gubitka zaposlenja, platio za to premiju od recimo 7-8.000 din. Nakon što je ostao bez posla, javlja se osiguravajućoj kući koja njegov zahtev odbija sa konstatacijom da u trenutku zaključivanja ugovora, nije ispunjavao uslov od minimum 6 meseci rada kod istog poslodavca!!!

Dakle, kada je zaključivao ugovor o kreditu i osiguranju kredita, u banci su odlično znali za tu informaciju, jer je klijent morao da preda dokumenta sa podacima o zaposlenju (ime poslodavca, dužina radnog odnosa, visina plate itd) i to nije sprečilo banku da sa klijentom potpiše ugovor. Kasnije, ako se aktivira osigurani slučaj, osiguravajuća kuća pronalazi taj argument i odbija isplatu štete, a klijent odlazi u docnju, a zatim i utuženje.

Nakon što smo se uključili u problem, osiguravajuća kuća je prihvatila da vrati novac od premije, ali to samo naizgled deluje pošteno. Zašto? Zato što takvih slučajeva ima na hiljade i sumnja postoji da banke masovno osiguravaju kredite ne ulazeći u činjenice koje kasnije mogu uticati na isplatu štete. Sumnjamo da na taj način, banke i osiguranja svesno naplaćuju premiju osiguranja za svaki kredit, računajući da će tek kod manjeg broja slučajeva zaista i doći do aktivacije polise, pa ako tako i bude, novac će biti vraćen, dok u većini slučajeva, novac od premije ostaje u vlasništvu osiguranja, a sumnjamo deo i u banci.

Čak i kada korisnik otrkije prevaru, osiguranje neće odmah da vrati uplaćenu premiju, već to obično bude nakon drugog ili trećeg obraćanja.

Još jedan primer koji smo nedavno imali, odbijena je isplata osiguranja jer je korisnik kredita bio zaposlen u firmi svoje majke, što ne potpada pod osigurani slučaj, a što je banka svakako znala prilikom zaključenja ugovora! U tom primeru, osiguravajuća kuća je tek nakon 6 meseci odgovorila na zahtev korisnika za aktivacijom polise (negativno), dok je u istom trenutku banka raskinula ugovor i utužila korisnika, čme su mu nametnuti dodatni troškovi!

Dakle, banke na ovaj način osiguravaju gotovo svaku vrstu kredita, čak i one kratkoročne do godinu dana roka otplate, sasvim moguće svesno i sumnjamo uz nameru, da u dogovoru sa osiguravajućom kućom, obezbede sebi dodatni prihod, koji se ogleda u onom novcu koji će ostati u slučajevima kada neće dći do pokušaja aktiviranja polise, a koji čine većinu od ukupnog broja osiguranih kredita!