Pireus banka izgubila na Sudu časti!

Pireus banka je izgubila spor pred Sudom časti Privredne komore Beograda, u vezi sa jednostranim podizanjem kamatne stope u stambenom kreditu indeksiranom u CHF valuti.

Grupa od nekoliko oštećenih korisnika stambenih CHF kredita je protiv Pireus banke u martu ove godine podnela tužbu Sudu časti radi utvrđivanja ispravnosti odluke banke da jednostrano menja kamatnu stopu i, nakon održanog jednog ročišta, Sud časti je doneo odluku da je:

Pireus banka KRIVA zato što u vreme zaključenja ugovora o kreditu sa korisnikom nije pregovarala i jasno utvrdila tačne i egzaktne parametre za određivanje kamatne stope i metodu izračunavanja tih parametara koji utiču na odluku banke o promeni kamatne stope, što je to u toku otplate kredita dovelo do neravnoteže ugovornih strana, zasnovanom na jednostranom povećanju kamate od strane banke, čime je banka sebi omogućila da naplati veći iznos kamate od ugovorenog.

Time je banka prekršila odredbe Kodeksa poslovne etike kojima se propisuje da je privredni subjekat, prilikom zaključenja ugovora, dužan da sačini odredbe ugovora tako da one ne ostavljaju sumnju u pogledu njihovog smisla i značenja, čime je banka učinila i povredu dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala iz oblasti pružanja bankarskih usluga iz člana 8. Pravilnika o organizaciji, sastavu i radu Suda časti pri Privrednoj komori Beograda.

Sud je, u skladu sa svojim nadležnostima, izrekao PISANU OPOMENU Pireus banci kojom je obavezuje da Sudu i oštećenom isplati troškove sudskog postupka.

Ova odluka Suda je obavezujuća za banku, dok će se oštećeni, za razliku novca koja je nastala uvećanjem kamate, u slučaju da ne dođe do poravnanja, morati da pokrene redovan sudski postupak pred nadležnim Sudom u Beogradu.

Ova presuda Suda časti je važna jer su upravo banke članice Privredne komore, pri kojoj je Sud časti i instituisan, i daje novi podstrek u našim nastojanjima da se oštećeni korisnici kredita kod Pireus banke izbore za svoj novac. Ove presude ćemo koristiti i u sudskim procesima koje smo pokrenuli.

Napominjemo još jednom da smo uradili veštačenje ugovora ove banke, da je tužba napisana i da smo do ovog trenutka, preko advokatske kancelarije sa kojom sarađujemo, krenuli sa puštanjem pojedinačnih tužbi baziranih na svim dosadašnjim iskustvima koje imamo.

Ova presuda je značajna i za korisnike istih kredita kod Komercijalne banke, Unicredit, Rajfajzen i EFG, jer kod pomenutih banaka u ugovorima takođe nije definisano šta čini kamatnu stopu niti šta tačno utiče na njenu promenljivost. Takođe, i u ugovorima banaka koje su na isti način odobravale drugu vrstu kredita, npr biznis krediti privredi (Procredit banka) je identičan slučaj.

Pozivamo sve oštećene, koji žele da se bore za svoj novac, da se priključe. Sledeća je EFG banka, gde upravo radimo na završetku tužbe.

 

ZAJEDNO SMO JAČI!