Primena Lex-a – sporna odredba!

Pritisak povodom sporne odredbe u članu 4. Ugovora o konverziji chf kredita, kojim je definisano da banka i klijent nemaju međusobnih potraživanja, je urodio plodom!

NBS se oglasila i dala tumačenje da sporna odredba NE ISKLJUČUJE pravo korisnika da tuži banku po drugim osnovama, a koje se ne tiču valutne klauzule (tužbe za kurs, obradu, NKOSK itd)!

Koliko znamo, većina banaka je uputila ponude delu svojih korisnika i uglavnom sve banke jesu ubacile ovu odredbu u ugovore, ali kako smo odmah objasnili, a NBS to sada i potvrdila, ta odredba nema uticaja na druge sporove. U nastavku odgovor NBS, kao i odgovor Direktne banke koja potvrđuje isto to!

Поводом Ваше представке којом подносите притужбу на рад банке, указујући на поједине одредбе предлога уговора о конверији које сматрате спорним, и захтевате да Народна банка Србије наложи Банци измену тих одредаба – обавештавамо Вас о следећем:

Народна банка Србије, на основу одредбе члана 15. Закона о конверзији стамбених кредита индексираних у швајцарским францима („Службени гласник РС“, бр. 31/2019; у даљем тексту: Закон о конверзији), спроводи надзор над применом одредаба овог закона, али не у поступку по појединачним притужбама и у складу са Законом о заштити корисника финансијских услуга, него у поступку посредне и непосредне контроле у складу са Законом о банкама („Службени гласник РС“, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015). Имајући у виду да је поступак контроле уређен Законом о банкама сложен, формалан и да захтева време, као и ангажовање других значајних ресурса, а с обзиром на број уговора којима се врши конверзија и број банака које спроводе конверзију – Народна банка Србије не може ту контролу спровести унапред, већ накнадно, у складу са својим планом и методологијом.

Независно од свега наведеног, у вези са вашим наводима указујемо на следеће:

1. На основу информација које сте Ви доставили, не видимо да се цитираном одредбом члана 4. Предлога уговора о конверзији („Закључењем овог Уговора, уговорне стране сагласно констатују да, у вези са стамбеним кредитом који је предмет конверзије, немају међусобних потраживања осим оних предвидјених Уговором о конверзији.“) корисник одриче права да убудуће покреће спорове, односно да у поступку пред судом оспорава одређена друга поступања Банке у вези са стамбеним кредитом, која се не односе на валутну клаузулу.”

61109978_1966293840136979_7818866260174700544_o