Inicijativa za pokretanje prekršajnog postupka!

Udruženje Efektiva je Ministarstvu trgovine (MTTT) uputilo Inicijativu za pokretanje prekršajnog postupka protiv 4 operatora: VIP-a, MTS-a, TELENOR-a i SBB-a!

Suština inicijative je kažnjavanje ovih operatora zbog izigravanja rešenja MTTT i nastavka ugrožavanja kolektivnih interesa potrošača.

Kompletan tekst inicijative je u nastavku. Očekujemo brzu reakciju MTTT, koje je već donosilo rešenja protiv ovih operatora.

 

Тржишној инспекцији Србије

Одељењу тржишне инспекције Београд

Омладинских бригада бр 1, 11070 Нови Београд

 

Удружење потрошача Ефектива, са седиштем у Београду, улица Поречка 13, МБ 28057474, ПИБ 107204013, шифра делатности 9499, подноси тржишној инспекцији, на основу члана 154 став 3 Закона о заштити потрошача, члана 156 став 2 тачка 30 Закона о заштити потрошача и члана 160 став 1 тачка 53 Закона о заштити потрошача а у вези са чланом 150 Закона о заштити потрошача:

И Н И Ц И Ј А Т И В У  З А   П О К Р Е Т А Њ Е  П Р Е К Р Ш А Ј Н О Г  П О С Т У П К А

против привредних друштава-трговаца електронским телекомуникационим услугама:

 • Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд, са седиштем у Београду-Палилула, улица Таковска 2, МБ 17162543, ПИБ 100002887, шифра делатности 6110 – кабловске комуникације;
 • Теленор д.о.о. Београд, са седиштем у Београду-Нови Београд, улица Омладинских бригада 90, МБ 20147229, ПИБ 104318304, шифра делатности 6120 – бежичне телекомуникације;
 • VIP MOBILE д.о.о. Београд, са седиштем у Београду-Нови Београд, улица Милутина Миланковића 1ж, МБ 202220023, ПИБ 104704549, шифра делатности 6110 – кабловске комуникације;
 • Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže д.о.о. Београд, са седиштем у Београду-Вождовац, улица Пека Дапчевића 19, МБ 17280554, ПИБ 101038731, шифра делатности 6110 – кабловске телекомуникације.

због тога што су поступили супротно мери заштите колективног интереса потрошача из члана 150 Закона о заштити потрошача, тј нису поступили по решењима Министарства трговине, туризма и телекомуникација:

 • број 330-00-0089/2015-11 од 28. октобра 2016. године (Телеком Србија а.д.),
 • број 330-00-00108/2016-11 од 16. маја 2017. (Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže д.о.о.),
 • број 330-00-00019/2015-11 од 14. маја 2018. године (VIP д.о.о.)
 • број 330-00-00028/2018-11 од 12. јуна 2018. године (Теленор д.о.о.),

којима је утврђено да су ова четири трговца учинила повреду колективног интереса потрошача уговарањем неправичних уговорних одредби из члана 45 став 1 тачка 3 Закона о заштити потрошача, и којима им је наложено да обуставе уговарање тих неправичних уговорних одредби.

П р а в н и   о с н о в

Чланом 154 став 3 Закона о заштити потрошача предвиђено је да инспекцијски надзор над спровођењем овог закона и прописа донетих на основу овог закона врши министарство надлежно за послове трговине, преко тржишних инспектора, као и министарство за послове туризма, преко туристичких инспектора, у складу са овлашћењима прописаним овим законом и прописима којима се уређује инспекцијски надзор у овим областима.

Чланом 156 став 2 тачка 30 Закона о заштити потрошача предвиђено је да надлежни инспектор у вршењу надзора испитује да ли трговац, односно продавац спроводи меру заштите колективног интереса потрошача из члана 150 овог закона.

Чланом 160 став 1 тачка 53 Закона о заштити потрошача предвиђено је да ће се новчаном казном у износу од 300.000,00 до 2.000.000,00 динара казнити за прекршај правно лице ако поступи супротно мери заштите колективног интереса потрошача из члана 150 овог закона.

Чланом 150 Закона о заштити потрошача предвиђено је да се, ако је утврђено постојање повреде колективног интереса потрошача, одређује мера заштите колективног интереса потрошача којом се може наложити лицу против кога је вођен поступак да предузме одређено понашање или да му се забрани одређено понашање, а нарочито да: (1) прекине са кршењем одредби овог закона или другог прописа којим се угрожава колективни интерес потрошача и уздржи се од тога убудуће; (2) да отклони утврђену неправилност; (3) престане са непоштеном пословном праксом и да му забрани такво или слично поступање убудуће; (4) без одлагања обустави уговарање неправичних уговорних одредаба.

О б р а з л о ж е њ е   и н и ц и ј а т и в е 

Из наведена четири решења Министарства трговине, туризма и телекомуникација произилази да су сва четири трговца повредила колективни интерес потрошача на суштински исти начин, тиме што су својим општим условима, који су важили у време покретања поступака за заштиту колективног потрошачког интереса, уговорили у своју корист непоштену уговорну одредбу, прописавши да се накнада штете (односно „уговорна казна“ код VIP mobile и Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže) коју се претплатник обавезује да трговцу исплати због превременог раскида претплатничког уговора, утврђује у износу који одговара збиру свих преосталих месечних претплата почев од раскида претплатничког уговора до истека иницијално уговореног (минималног) обавезног трајања претплатничког односа уколико претплатник раскине или узрокује раскид претплатничког уговора пре истека периода на који је закључен. У сва четири решења, Министарства трговине, туризма и телекомуникација је утврдило да се ради о неправичној уговорној одредби из члана 45 став 1 тачка 3 јер се потрошач-корисник на описани начин обавезује да трговцу плати накнаду која значајно премашује износ претрпљене штете.

Наведена четири трговца су „поступила“ по решењима Министарства трговине, туризма и телекомуникација на идентичан начин, тако што су у својим измењеним општим условима – супротно налогу из решења – задржала непоштену уговорну одредбу из члана 45 став 1 тачка 3 Закона о заштити потрошача према којој се накнада штете за превремени раскид уговора одређује у износу који одговара збиру свих преосталих месечних претплата почев од раскида претплатничког уговора до истека иницијално уговореног (минималног) обавезног трајања претплатничког односа.

У измењеним општим условима сва четири трговца, речена непоштена уговорна одредба сада се потрошачима нуди као алтернатива новом моделу накнаде штете која су сва четири трговца увела након доношења решења Министарства а према којем је претплатник у случају једностраног раскида претплатничког уговора дужан да, на име накнаде штете, плати новчани износ у висини попуста или погодности остварених уговором. Да ли ће се применити модел, за који је већ утврђено да представља непоштену уговорну одредбу, или ће се применити нови модел накнаде штете зависи од тога „шта је за потрошача повољније.“

Дакле, не само што је модел накнаде штете, за који је утврђено да представља непоштену уговорну одредбу, задржан у општим условима сва четири трговца, већ је остављена могућност да се тај модел примени ако је повољнији за потрошача, чиме се изигравају решења Министарства.

Наиме, ни у једном од четири решења Министарства не оставља се трговцима могућност да речену непоштену уговорну одредбу задрже у општим условима пословања, ни као једини модел накнаде штете ни као опцију неком другом моделу накнаде штете, већ се јасно и безусловно налаже трговцима да обуставе уговарање неправичних уговорних одредби из члана 45 став 1 тачка 3 Закона о заштити потрошача.

Скрећемо пажњу да два од четири трговца (VIP и Telenor) нуде својим корисницима-потрошачима опцију зарачунавања накнаде штете у висини попуста или погодности остварених уговором само онда кад корисник једнострано раскида уговор. Кад ова два трговца (VIP Mobile и Telenor) једнострано раскидају уговор, корисници-потрошачи су принуђени да накнаду штете плаћају искључиво по моделу који је решењима Министарства утврђен као непоштена уговорна одредба, а према којем се накнада штете одређује у износу који одговара збиру свих преосталих месечних претплата почев од раскида претплатничког уговора до истека иницијално уговореног (минималног) обавезног трајања претплатничког односа.

Скрећемо пажњу и на то да се два од четири трговца (VIP mobile и Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže) играју терминолошких игара са намером да изиграју налог из решења Министарства трговине да обуставе уговарање неправичних уговорних одредби из члана 45 став `1 тачка 3 Закона о заштити потрошача тиме што су израз „уговорна казна“ заменили изразом „накнада штете“, иако оба термина користе за суштински исту ствар: пенале за раскид уговора који су поменутим решењима Министарства трговине утврђени као неправична уговорна одредба с обзиром на несразмерне последице које потрошач трпи услед њихове примене, при чему је за израз „уговорна казна“ решењима утврђено да је илегалан у правној ситуацији за коју га VIP mobile и Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže користе пошто је уговорна казна за новчана потраживања изричито забрањена чланом 270 став 3 Закона о облигационим односима.

Докази:

Тачка 3.3:

Телеком и претплатник могу да уговоре пружање услуга и на одређено време (тј. на период обавезног трајања Уговора односно минимални период важења Уговора), у ком случају важе посебно дефинисани услови, у складу са Ценовником и Уговором. Уговарањем обавезног трајања Уговора претплатник стиче одређене погодности, које се могу односити како на посебне услове коришћења услуга тако и на могућност куповине уређаја неопходних за коришћење услуга, а у складу са Уговором.

У случају да пре истека периода обавезног трајања Уговора претплатник откаже Уговор или Телеком кривицом претплатника раскине Уговор, претплатник који нема својство потрошача у смислу важећих прописа је обавезан да једнократно, до датума рока за плаћање назначеног на рачуну, Телекому накнади штету у висини износа месечних накнада за месеце преостале до истека периода обавезног трајања Уговора, по Ценовнику важећем на дан отказа односно раскида Уговора, и/или да накнади Телекому штету у другом износу уколико је то предвиђено Уговором. 

У случају да пре истека периода обавезног трајања Уговора, претплатник – физичко лице, који има својство потрошача у смислу важећих прописа, откаже Уговор или Телеком кривицом тог претплатника раскине Уговор, претплатник–потрошач је у зависности од тога шта је за њега повољније, дужан да плати:

– износ месечних накнада за месеце преостале до истека минималног периода важења Уговора као и преостале месечне рате за уређај купљен уз услугу или

– износ у висини попуста на уређаје, услуге и остале накнаде које је претплатник остварио на основу Уговора, до датума раскида.

 • Из општих услова пословања Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže д.о.о. Београд од 21.08.2019. (скинуто са странице: https://sbb.rs/Binary/30847/Opsti-uslovi.pdf)

Члан 12.

Закључивањем Претплатничког уговора за коришћење услуге кабловског Интернета и означавањем понуђеног поља по избору Претплатника, Претплатник се опредељује за минимални период коришћења услуге уз погодности дефинисане наведеном Понудом са ценовником. Претплатник може једнострано да раскине уговор са промотивним условима пре истека минимално уговореног периода, у ком случају је дужан да плати новчани износ у висини попуста који је остварио у оквиру датих промотивних погодности или преостале претплате до истека уговореног периода, а шта му је повољније. Одредбе о плаћању наведеног новчаног износа примењују се и у случају да СББ једнострано раскине уговор везан за кабловски Интернет, уколико Претплатник не измири све своје доспеле обавезе у складу са чл. 37. ових Општих услова.

 • Из измена општих услова уговора о претплатничком и корисничком односу мобилне

комуникационе мреже пословања VIP MOBILE д.о.о. од 01.10.2018.

(скинуто са странице: https://www.vipmobile.rs/documents/rs/Izmene%20opstih%20uslova_clan%2017%20finalno.pdf)

Члан 17.1

У случају да Претплатник раскине или својим понашањем доведе до раскида односно престанка Претплатничког односа пре истека минималног предвиђеног периода његовог трајања, како је одређено чланом 5.1.3 Општих услова, Претплатник се обавезује да плати VIP-u сва доспела, а неизмирена дуговања као и да плати VIP-u накнаду штете због неизвршења уговорне обавезе тј. превременог раскида уговора. 

Накнада штете, за претплатника који је физичко лице, у зависности од тога шта је за Претплатника повољније, укључује:

преостале месечне претплате почев од дана раскида претплатничког односа до дана истека минималног предвиђеног периода његовог трајања и бенефицирану цену мобилног уређаја купљеног уз уговорну обавезу (односно све преостале, неизмирене рате за купљени уређај) или

– разлику између пуне цене услуге и попуста/погодности које су остварене кроз уговорну обавезу и/или пун износ малопродајне цене уређаја по ценовнику VIP-a важећем у време закључења уговора, уколико је Претплатник уз услугу купио и уређај. 

У случају да VIP једнострано раскида претплатнички уговор пре истека периода на који је закључен, због не извршавања обавеза Претплатника из уговора, накнада штете из претходног става укључује збир преосталих месечних претплата почев од дана раскида претплатничког односа до дана истека минималног предвиђеног периода његовог трајања, као и преостале месечне рате за уређај купљен за услугу по бенефицираној цени уз уговорну обавезу. 

Претплатник, физичко лице, има право да након пријема обавештења од стране Вип-а, у року од седам дана, поднесе захтев за обрачун накнаде штете у смислу става 2 члана 17.1.

 • Из општих услова пословања Теленор д.о.о. Београд од 21.09.2019.

(скинуто са странице https://www.telenor.rs/static/file/Opsti-uslovi-21072019.pdf)

Члан 11.  

Превремени раскид и измена претплатничког уговора Претплатник има право да једнострано раскине претплатнички уговор пре истека периода на који је закључен, уз обавезу да Теленору исплати накнаду штете због превременог раскида уговора. Накнада штете, за претплатника који је правно лице, утврђује се у износу који одговара збиру свих неизмирених/доспелих дуговања и преосталих месечних претплата почев од раскида претплатничког уговора до истека иницијално уговореног обавезног трајања претплатничког односа за изабрани тарифни пакет.  

Накнада штете, за претплатника који је физичко лице, утврђује се у износу:

– који одговара збиру свих неизмирених/доспелих дуговања и преосталих месечних претплата почев од раскида претплатничког уговора до истека иницијално уговореног обавезног трајања претплатничког односа за изабрани тарифни пакет, или

– разлике између пуне цене услуге и попуста/погодности које су остварене кроз уговорну обавезу као и пун износ малопродајне цене уређаја по ценовнику Теленора важећем у време закључења уговора, уколико је претплатник физичко лице уз услугу купио и уређај, по избору претплатника.

Теленор има право да једнострано раскине претплатнички уговор пре истека периода на који је закључен, у случају да претплатник не извршава обавезе из уговора, уз обавезу претплатника да Теленору исплати накнаду штету због превременог раскида уговора у смислу овог члана. 

Накнада штете из претходног става утврђује се у износу који одговара збиру свих неизмирених/доспелих дуговања и преосталих месечних претплата почев од раскида претплатничког уговора до истека иницијално уговореног обавезног трајања претплатничког односа за изабрани тарифни пакет. 

На основу свега изнетог, молимо тржишну инспекцију да поступи у складу са својим законским овлашћењима, како би поменута четири трговца из својих општих услова пословања дефинитивно избацила свако помињањање модела накнаде штете за који је Министарство трговине утврдило да представља неправичну уговорну одредбу, а према којем се накнада штете за превремени раскид уговора одређује у износу који одговара збиру свих преосталих месечних претплата почев од раскида претплатничког уговора до истека иницијално уговореног (минималног) обавезног трајања претплатничког односа.

У прилогу су решења Министарства трговине, туризма и телекомуникација и Општи услови односно измене општих услова који су цитирани у овој иницијативи.