Ukinuti angažovanje advokata u tužbama protiv potrošača!

Udruženje potrošača Efektiva je danas uputilo je javni poziv i predlog Vladi Srbije, Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i lokalnim samoupravama, da prekinu štetnu praksu utuživanja potrošača putem angažovanja eksternih advokata, čime se nepotrebno uvećavaju troškovi dužnika, a novac se potom preliva u privatne džepove. Predlog je da se takva praksa potpuno zabrani, a na zloupotrebe je već ukazala i Državna revizorska institucija u svojim izveštajima.

 

Tekst Predloga je u nastavku:

“Udruženje potrošača Efektiva predlaže Vladi Srbije i lokalnim samoupravama da komunalnim preduzećima zabrane angažovanje eksternih advokata radi zastupanja tih preduzeća u postupcima protiv potrošača, a ponajviše da im zabrane angažovanje eksternih advokata za sastavljanje predloga za izvršenje čiji se troškovi prinudno naplaćuju od utuženih potrošača – iako su nepotrebni, neosnovani i fiktivni.

Prema javno dostupnim podacima, ovakve zabrane su na snazi u najmanje dve lokalne samouprave: u Leskovcu od 2014. godine i u Nišu od 2017. godine (preneto iz medija, ako su još uvek na snazi)

Po mišljenju Efektive, takve zabrane treba uvesti u svim lokalnim samoupravama, tj na teritoriji cele zemlje, zato što se angažovanjem advokata za zastupanje komunalnih preduzeća i sastavljanje predloga za izvršenje napumpavaju troškovi postupka pred javnim izvršiteljem i sudom, a ti troškovi se u celosti prevaljuju na izvršne dužnike – potrošače.

Ovakvim postupanjem pogoršava se, na prvom mestu, ionako nezavidan materijalni položaj potrošača, a stvara se loša slika ne samo o lokalnim samoupravama i komunalnim preduzećima (koja se percepiraju kao „derikože“), već i o pravosudnom sistemu Srbije preko kojeg se ti troškovi naplaćuju (“Zašto mi javni izvršitelj za 1.100 dinara doplatne karte za parkiranje traži da platim još 10.500 dinara?”).

Komunalna preduzeća u Srbiji – vodovodi, toplane, preduzeća za odvoženje smeća, parking servisi, organizacije za objedinjenu naplatu itd – nalaze se u dominantnom, suštinski monopolskom položaju na tržištu, što znači da se pružalac konkretne usluge ne može birati, već je potrošač doslovno vezan za jedno jedino komunalno preduzeće koje pruža tu uslugu na teritoriji lokalne samouprave.

Zbog ogromnog broja korisnika (praktično sva fizička i pravna lica na teritoriji lokalne samouprave), ova preduzeća su izuzetno lukrativna za pripadnike pravosudnih profesija koji uspeju da se povežu sa njima radi pružanja pravnih usluga.

Javnost mora da bude svesna da sva ta komunalna preduzeća imaju pravnike u radnom odnosu koji za platu obavljaju poslove kao što je sastavljanje predloga za izvršenje, dokumenta kojim se pred javnim izvršiteljem pokreće postupak prinudne naplate. Među njima su i pravnici sa položenim pravosudnim ispitom koji, po članu 85 stav 4 Zakona o parničnom postupku, imaju pravo da budu punomoćnici komunalnih preduzeća u postupcima pred javnim izvršiteljem i sudom. Oni su ovlašćeni i da potpišu predlog za izvršenje. Štaviše, dovoljno je da stave samo faksimil.

Predlog za izvršenje je unapred pripremljen šablonski dokument u kojem pravnik komunalnog preduzeća menja samo tri podatka:

(1) identifikacione podatke o izvršnom dužniku,

(2) iznos mesečnog potraživanja čija se prinudna naplata traži i

(3) datum dospelosti potraživanja na naplatu.

Međutim, primetna je praksa nemalog broja komunalnih preduzeća – poput novosadske Informatike, beogradskog Infostana, raznih parking servisa i komunalno-stambenih preduzeća širom Srbije – da bez obzira na sopstvene pravne službe i pravnike sa položenim pravosudnim ispitom, angažuju eksterne advokate, koji svoje usluge naplaćuju u skladu sa advokatskom tarifom. Ne samo što se novac izdvaja za plate pravnika već se dodatno izdvaja za naknade advokatima.

Nesporno je pravo svakog fizičkog i pravnog lica da angažuje advokata, ali u slučaju komunalnih preduzeća njihovo angažovanje je sporno sa stanovišta svrsishodnosti, opravdanosti, morala, koruptivnosti i prelivanja javnih sredstava u privatne džepove.

Još su 2012. godine mediji u preduzeću Novi Sad-gas detektovali praksu angažovanja advokata za sastavljanje predloga za izvršenje uprkos postojanju pravne službe preduzeća, i izračunali da će advokat za 2.000 predmeta naplatiti 12 miliona dinara (po 6.000 dinara za svaki) – i to za štampanje jednog dokumenta, na kojem će biti promenjena samo imena dužnika i iznos, i na koji će biti udaren pečat kancelarije. Takođe su izvestili da je pokrajinski ombudsman preporučio javnim komunalnim preduzećima u Vojvodini da ne angažuju advokate jer se građanima nepotrebno uvećavaju troškovi u izvršnom postupku. (https://www.danas.rs/ekonomija/distributer-gasa-reketira-potrosace/)

Potom je državni revizor 2014. godine utvrdio da novosadsko preduzeće za objedinjenu naplatu Informatika angažuje eksterne advokate za sastavljanje predloga za izvršenje. Revizorski izveštaj broj 400-1601/2014-06/7 od 18.12.2014. na strani 70 pokazuje da „advokati ne učestvuju u postupku izrade predloga za izvršenja“, već da se „sve aktivnosti oko sastavljanja, štampanja i distribucije predloga za izvršenje obavljaju unutar samog Preduzeća, kako je i definisano procedurom ISO standarda u Preduzeću-postupak prinudne naplate“, ali da se „izvršnim dužnicima naplaćuju troškovi sastavljanja podneska prema Tarifi o nagradama i naknadama za rad advokata u iznosu od 6.000 dnara po predlogu, i na taj način se neopravdano uvećavaju troškovi postuka izvršnih dužnika.“ Revizor je takođe utvrdio da Informatika i advokati dele plen od 6.000 dinara na ravne časti (50:50).

Prema podacima kojima raspolaže Efektiva, Informatika i dalje angažuje advokate za ovaj posao. Zbog takvog ponašanja, izvršni dužnici objedinjene naplate u Novom Sadu plaćaju za 3.000 dinara uvećane troškove izvršnog postupka u odnosu na izvršne dužnike objedinjene naplate u Beogradu.

Kada je u aprilu 2014. godine komunalnim preduzećima u Leskovcu zabranjeno angažovanje advokata za utuživanje građana, član gradskog veća grada Leskovca dao je Novostima sledeću izjavu: „Građani su do sada morali da plaćaju najmanje 20.000 dinara, za na primer dug od 2.000 dinara, jer pisanje tužbe po advokatskoj tarifi košta oko 7.000 dinara, sudska taksa od 2.000 do 3.000 dinara, plus izlazak na ročište od 7.800 dinara. Ako bude veštačenja, ovaj iznos se uvećava za pet do 10.000 dinara. Pritom su neophodna najmanje dva ročišta.” I u Leskovcu je postavljeno pitanje čemu služe pravnici u pravnim službama leskovačkih komunalnih preduzeća.  (http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:490727-Zasto-javna-preduzeca-i-pored-svojih-pravnika-angazuju-advokatske-kancelarije)

Praksa angažovanja advokata vladala je u niškom Parking servisu, gde je državni revizor 2015. godine utvrdio da je to preduzeće „angažovalo advokate za izradu podneska – predloga za izvršenje u izvršnom postupku iako je Pravilnikom o sistematizaciji utvrđeno da se sve aktivnosti na sastavljanju, štampanju i distribuciji predloga za izvršenje obavljaju unutar samog Preduzeća”. Takođe je utvrdio da „advokati ne učestvuju u postupku pripreme i izrade priloga predloga za izvršenje, ali se izvršnim dužnicima naplaćuju troškovi sastavljanja podneska prema Tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad advokata („Sl. glasnik RS“ broj 121/12) u iznosu od 6 hiljada dinara.” (revizorski izveštaj broj 400-1821/2015-06/11 od 15.12.2015, strana 47)

Prema izveštajima medija 2014. godine, i niške Objedinjene naplate (preduzeće slično Infostanu i Informatici) su angažovale advokate, a i tamo se, kao u Novom Sadu, na ravne časti delio prihod od naplaćenih troškova sastavljanja predloga za izvršenje (http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:490727-Zasto-javna-preduzeca-i-pored-svojih-pravnika-angazuju-advokatske-kancelarije).

Dnevni list Politika je u martu 2017. godine izvestio da je Gradsko veće Niša „u nameri da konačno pomogne sugrađanima i zaštiti ih od velikih nameta zabranilo javnim preduzećima da angažuju advokate za zastupanje pred sudom.” Kako je u tekstu navedeno, „Otkriće da su zaposleni na rukovodećim mestima u nekim javnim gradskim i komunalnim preduzećima i ustanovama u Nišu za postupke koji se vode protiv građana pred sudom, posebno oko naplate potraživanja od Nišlija, angažovali čak i advokate s kojima su u bliskim rodbinskim vezama izgleda da je bilo kap koja je prelila čašu.” (http://www.politika.co.rs/sr/clanak/376025/Srbija/Nema-vise-ja-tebi-ti-meni)