Kako se odbraniti od Infostan-a?

U toku su masovna utuženja koja Infostan sprovodi protiv građana Beograda, a često se radi o zastarelim ili čak nepostojećim dugovima, pa i protiv lica koja ne postoje pod navedenim podacima, kao i protiv preminulih lica.

Iz tog razloga, spremili smo tekst koji može poslužiti bar kao deo uputstva kako da se odbranite od nasrtaja Infostan-a, koji očito koristi poslednju priliku da naplati zastarela ili nepostojeća dugovanja.

Čitajte pažljivo ovaj tekst, upoznajte sa njim rodbinu i prijatelje, jer nekome ovo može spasiti ne mali novac, a ovako nešto ne možete pročitati u poltronskm medijima!

UPUTSTVO
ZA POSTUPANJE PO REŠENJU O IZVRŠENJU KAD VAS INFOSTAN UTUŽUJE ZA PLAĆENA POTRAŽIVANJA A ZAPRAVO POKUŠAVA DA NAPLATI POTRAŽIVANJA KOJA SU ZASTARELA,
(UZ PRAVNU ARGUMENTACIJU ZA POBIJANJE REŠENJA PRIGOVOROM)

 

VAŽNO UPOZORENJE broj 1: 

Da biste razumeli suštinu pravne argumentacije za prigovor na Infostanov pokušaj duple naplate računa, morate dobro razumeti suštinu onog što je Infostan radio i još radi, a to je da je primenom nezakonitog saldo sistema, koji je važio od novembra 2011. do aprila 2018. godine, vaše mesečne uplate automatski preknjižavao na najstarija mesečna potraživanja, koja mogu biti i zastarela. Dok ste vi prema podacima sa računa opravdano verovali da, npr, plaćate račun za januar 2018 u iznosu od, recimo, 4.785 dinara, vi ste zapravo – zahvaljujući nepoštenoj poslovnoj praksi Infostana – platili maj 2013. godine u iznosu od, recimo, 3.900 dinara a preostalih 885 dinara preknjiženo je na neplaćeno potraživanje iz npr juna 2013. 

Ova obmana, suprotna načelima savesnosti i poštenja iz Zakona o obligacionim odnosima, obezbeđena je time što je Infostan sa priznanica i uplatnica kao sastavnih delova računa (koji se prilikom plaćanja otcepljuju) tendenciozno uklonio oznake meseca, godine i datuma dospevanja računa na naplatu (ove oznake su ostale samo na glavnom delu računa), pa je sebi stvorio tj simulovao situaciju da može pred sudovima da tvrdi kako vi na uplatnici niste naznačili svrhu uplate (koje tačno mesečno potraživanje pokrivate) i da stoga on, po članu 312 Zakona o obligacionim odnosima, ima pravo da vašom uplatom (za januar 2018) pokrije svoje najstarije potraživanje prema vama (jun 2013) – radi čije prinudne naplate vas NIJE utužio na vreme, tj nije vas utužio u roku od 12 meseci od dospelosti računa na naplatu, pa je nastupilo zastarevanje. 

Dakle, Infostan odlično zna da će, ako vas sada utuži za jun 2013. godine, izgubiti pravo na prinudnu naplatu jer ćete vi uložiti prigovor zastarelosti koji će biti osnovan, pa se upravo zato – primenom saldo sistema sa elementima nepoštene, tj obmanjujuće poslovne prakse zabranjene članom 17 Zakona o zaštiti potrošača – služi „zaobilaznim putem“ (obmanjivanjem) da naplati dotični zastareli dug. Usput, Infostan se dodatno služi obmanom time što samo glavni deo računa tretira kao račun, dok donja dva dela računa koji se od njega otcepljuju, a to su priznanica i uplatnica (nalog za uplatu) tretira kao zasebne dokumente koji se, kako Infostan tvrdi u svojim pisanim izjašnjenjima, „prilažu uz račun“, što je apsolutna neistina, jer vi u Infostanovoj koverti dobijate jedan jedini dokument; ne dobijate dva ili tri fizički odvojena dokumenta na koje se primenjuju različiti propisi. Kako po članu 15 Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga na teritoriji grada Beograda objedinjeni računi Infostana (koje odluka naziva „jedinstvenim uplatnicama“) važe za tekući mesec, i u njima su (član 14) posebno iskazani mesečni iznosi naknada komunalnih usluga, jasno je da je Infostanu bilo potrebno da izmisli postojanje posebnog, oznakom meseca i godine neobeleženog dokumenta kako bi izbegao primenu Odluke sopstvenog osnivača – grada Beograda, a na taj „posebni“ dokument primenjivao je izvesni Zaključak gradskog veća iz novembra 2011 kojim mu je odobren saldo-sistem (podvlačimo reč odobren), s tim što se tim pravno vrlo problematičnim zaključkom Infostanu nigde ne odobrava, a kamoli naređuje, da selektivno uklanja podatke sa delova objedinjenog računa i time dovodi potrošače u zabludu na gore opisani način.

Ali tu bezakonju nije kraj. Infostan je svoj sistem automatskog preknjižavanja dodatno obezbedio primenom uvek istog poziva na broj, što znači da će se preknjižavanje desiti čak i onda kad plaćate opštom uplatnicom sa jasno naznačenom svrhom uplate ili plaćate elektronski sa jasno naznačenom svrhom uplate. („uplata za januar 2018“ ili „uplata za januar 2018 po računu „01/INDENT broj…“) U ovakvim situacijama, Infostan jasno i glasno krši član 312 Zakona o obligacionim odnosima na koji se uporno i neosnovano poziva da bi pred sudovima opravdao svoju nepoštenu poslovnu praksu. A kad vi sami na Infostanovu uplatnicu – koja, je, kako rekosmo, otcepljeni deo objedinjenog računa – rukom dopišete nedostajuću oznaku meseca i godine, Infostan ODBIJA da postupi po vašoj instrukciji, vadeći se na to da su (citiramo Infostanov odgovor na reklamacije nekoliko potrošača), „uplatnice koje se dostavljaju uz račun finansijski dokument izdat od strane JKP Infostan tehnologije Beograd“ i da „svaka korekcija uključujući dopisivanje datuma, zabeležbi i slično nije merodavna za postupanje sa sredstvima uplaćenim po istoj.“ Ovakvo postupanje tj odbijanje postupanja je, naravno, nezakonito, jer u Zakonu o obligacionim odnosima nije propisana nikakva forma za davanje dužnikove izjave o opredeljivanju uplate, niti je zabranjeno tu izjavu naznačiti na uplatnici Infostana niti je igde naloženo Infostanu da tu izjavu ignoriše – a on je uporno ignoriše i onda kad je vi dopišete na Infostanovoj uplatnici, i kad je napišete na opštoj uplatnici i kad je napišete na elektronskoj uplatnici. 

Infostan je, suprotno načelu savesnosti i poštenja, uz dugogodišnje sakrivanje bitnih informacija od potrošača, napravio sistem koji je u maju 2018. godine konačno ukinut, ali se Infostan i dalje pravi kao da je ceo taj sistem bio legalan (a videli smo da nije) pa u poslednji čas pokušava da naplati davno zastarele dugove kroz prinudnu duplu naplatu plaćenih potraživanja iz poslednjih godinu dana, a zaključno sa aprilom 2018. godine. Pri tome Infostan zaboravlja da je uprkos svojim mahinacijama ostavio tragove koji jasno povezuju gornji tj glavni deo računa (koji je označen mesecom i godinom) sa njegova dva sastavna dela koji se prilikom plaćanja otcepljuju (priznanica i nalog za uplatu), a to su odštampani iznosi potraživanja. Na sva tri dela računa nalazi se ista mesečna cifra, koja se doslovno ponavlja u opomeni pred utuženje a ponavlja se i u izvodu iz poslovnih knjiga (verodostojna isprava) i u predlogu za izvršenje s tim što je umanjena za kamatu za kašnjenje, koju Infostan nezakonito naplaćuje PRE utuženja.  

 

VAŽNO UPOZORENJE broj 2: 

Pre pisanja bilo kakvog prigovora bitno je da znate da uputstvo koje sledi nije nikakav formular za pisanje prigovora, s obzirom da se okolnosti razlikuju od slučaja do slučaja (npr neko je plaćao Infostanovim uplatnicama, neko je plaćao opštim uplatnicama, neko je plaćao elektronski), već ono predstavlja samo skup pravnih argumenata za pobijanje Infostanovih tvrdnji iz predloga za izvršenje da niste platili nešto što ste platili. Isto je bitno da znate da samouko pisanje prigovora nosi sa sobom krupne rizike, kao što i zastupanje samog sebe pred sudom nosi krupne rizike. Potražite stručnu pravnu pomoć!

Sada sledi UPUTSTVO.

PRVO,
Kada od javnog izvršitelja dobijete REŠENJE O IZVRŠENJU, koje uvek dolazi zajedno sa PREDLOGOM ZA IZVRŠENJE, to nije nikakav razlog za strah i paniku, (a naročito nije razlog da odbijate prijem famozne plave koverte – što vas može koštati gubitka prava da uložite prigovor), već je to prilika da se od neosnovanog pravnog napada Infostana odbranite pred sudom. Ali, da biste tu priliku mogli da iskoristite, morate SUDU a PREKO IZVRŠITELJA da uložite PRIGOVOR na to rešenje, i to u roku od osam dana. ROK ZA ULAGANJE PRIGOVORA istaknut je u pravnoj pouci rešenja o izvršenju, i počinje da teče sledećeg dana nakon što ste rešenje primili. Ako rok od osam dana propustite, rešenje o izvršenju će postati pravnosnažno i izvršno, tj, računaće se da niste uložili prigovor, a to znači da se slažete sa tvrdnjom Infostana da dugujete sve što je navedeno u predlogu za izvršenje.
 

DRUGO,
U prigovoru se naznačuju podaci o javnom izvršitelju (ime, prezime, adresa), broj predmeta (to je uvek nekakav I-IVK broj) i o sudu kojem se obraćate
, pošto o prigovoru ne odlučuje javni izvršitelj nego sud! Koji je to tačno sud obično piše u pravnoj pouci rešenja o izvršenju, a ako ne piše (neki izvršitelji vrlo „pametno“ napišu „nadležni“ sud), potražite preko interneta za oblast kojeg suda je konkretni izvršitelj imenovan. Taj podatak se vrlo lako nađe jer je javno dostupan.

TREĆE,
Prigovor ODLAŽE IZVRŠENJE, ali po zakonu mora biti obrazložen i po pravilu mora biti potkovan dokazima.
 Npr, ako tvrdite u prigovoru da ste račune platili, morate sudu da dostavite kopije plaćenih računa, a u kasnijim izlaganjima, s obzirom na Infostanove marifetluke, videćete šta tačno treba da dostavite s obzirom da se Infostanov račun sastoji iz glavnog dela računa, uplatnice i priznanice. Međutim, jako je bitno da znate da će sud ODBACITI prigovor koji je neobrazložen i bez dokaza. 

ČETVRTO,
U prigovoru ćete navesti koja sve mesečna potraživanja Infostan u predlogu za izvršenje ističe prema vama, navešćete njihove iznose i naznačićete datume plaćanja. Kao dokaz ćete navesti račune, koje ćete, naravno, da priložite, u skladu sa uputstvima koja slede.
 

PETO,
Kao zakonske razloge za ulaganje prigovora navešćete da je (1) obaveza iz verodostojne isprave ispunjena, a da je (2) u verodostojnu ispravu unet neistiniti sadržaj, to jest da su zastarela sva potraživanja koja Infostan u predlogu za izvršenje ne ističe ali pokušava da ih naplati pokrivajući se neistinitom tvrdnjom da istaknuta potraživanja nisu plaćena.

ŠESTO,
Izložićete argumentaciju kojom potkrepljujete dotična dva razloga za ulaganje prigovora.
(1) Argumentacija za prvi razlog
 zavisi od toga na koji način ste plaćali mesečna potraživanja Infostana.

(1a) Ako ste plaćali opštom uplatnicom (uz naznačenu svrhu uplate) ili elektronskom uplatnicom (uz naznačenu svrhu uplate) ili Infostanovom uplatnicom na kojoj ste naznačili s svrhu uplate tako što ste na njoj dopisali mesec i godinu, navešćete da je na svakoj uplatnici uredno označena svrha uplate – konkretni mesec u godini na koji se uplata iznosi – i navešćete da to znači da ste opredelili svoje uplate u svemu prema članu 312 Zakona o obligacionim odnosima, dok je izvršni poverilac Infostan isti taj član 312 prekršio jer je jasno naznačenu svrhu uplate ignorisao, sa ciljem da vaše uplate po svaku cenu preknjiži na najstarija neplaćena potraživanja.

(1b) Ako ste plaćali Infostanovim uplatnicama a niste ih obeležavali svrhom uplate, navešćete da su priznanice i nalozi za uplatu sastavni a prilikom plaćanja otcepljeni delovi objedinjenih računa (to jest da priznanice i nalozi za uplatu nikako nisu zasebni finansijski dokumenti), pa se odštampani mesečni iznosi na priznanicama i uplatnicama jasno poklapaju sa odštampanim mesečnim iznosima na glavnim delovima objedinjenih računa koji nose oznake meseca, godine i datuma dospeća. Navešćete da je na osnovu toga jasno da je izvršni poverilac sam opredelio svrhu uplate a da suprotno pokušava da prikaže kroz obmanjujuću poslovnu praksu, zabranjenu Zakonom o zaštiti potrošača, i kroz kršenje načela savesnosti i poštenja iz Zakona o obligacionim odnosima. Kao dokaz priložićete fotokopije priznanica sastavljenih sa gornjim delovima računa, uz zaokruživanje istih cifara i oznake meseca i godine.    

(2) Argumentacija za drugi razlog glasi da potraživanja iz verodostojne isprave Infostan vodi kao neplaćena iako su plaćena, zato što ih je nezakonito preknjižio na najstarija neplaćena potraživanja. Navešćete da primenom zabranjene obmanjujuće poslovne prakse (članovi 17, 18 i 19 Zakona o zaštiti potrošača) i kršenjem načela savesnosti i poštenja iz člana 12 Zakona o obligacionim odnosima, Infostan vas kao potrošača doveo u zablududa plaćate potraživanja koja su naznačena u objedinjenim računima, i to tako što je selektivno uklonio podatke o mesecu i godini samo sa uplatnica i priznanica kao sastavnih delova objedinjenih računa a sebi je simulirao osnov iz člana 312 Zakona o obligacionim odnosima da vaše uplate kao navodno neopredeljene preknjiži na najstarija neplaćenja potraživanja, koja u predlogu za izvršenje nije naveo niti ih je ikada utužio – zato što su zastarela na osnovu člana 378 Zakona o obligacionim odnosima.     

SEDMO,
Na kraju prigovora ćete predložiti sudu da na osnovu svega iznetog u celini stavi van snage rešenje o izvršenju i ukine sve radnje javnog izvršitelja, a da se postupak protiv prigovora nastavi kao povodom prigovora protiv platnog naloga. Naravno, potpisaćete se. A najbolje bi bilo da prigovor sastavi i potpiše advokat kao vaš punomoćnik, jer – ponavljamo – samouko sastavljanje prigovora nosi sa sobom krupne rizike.

OSMO,
Ako sud usvoji (a trebalo bi da usvoji) prigovor
, s obzirom da je obrazložen i potkovan dokazima, sledi vam parnica. A u parnici je preporučljivo da se pojavite sa advokatom, jer će Infostan, kao ekonomski jača strana pa još „država“, uz podršku svojih advokata i pravnika davati sve od sebe da dokaže kako je on u pravu – u situaciji kada sudije nisu najbolje upućene u oblast zaštite potrošača.