Kolektivna tužba protiv SBB-a!

U nastavku teksta je inicijativa za kolektivnu zaštitu interesa potrošača, koju smo pokrenuli protiv kompanije SBB zbog sumnje u obavljanje nepoštene poslovne prakse.

Ona se ogleda u sumnji da ova kompanija koristi električnu energiju potrošača radi napajanja sopstvenog sistema isporuke signala za internet i kablovsku TV, čime su potrošači obmanuti i dovedeni u teži materijalni položaj, a pružalac usluge je sebi obezbedio dodatnu materijalnu korist.
Očekujemo da nadležni organ ekspeditivno postupi po našoj inicijtivi, kako bi veliki broj korisnika usluga ove kompanije bio pravovremeno obavešten o eventualnoj zloupotrebi njihovih prava ili ispravnosti rada pružaoca usluge.

 

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Odeljenju za zaštitu potrošača, Nemanjina 22-26, Beograd

 

PREDMET: Pokretanje postupka za zaštitu kolektivnog interesa potrošača protiv kompanije SBB Srpske kablovske mreže, Bul Peka Dapčevića 19, Beograd, PIB 101038731

Poštovani,

U skladu sa članovima 145. do 147. Zakona o zaštiti potrošača, kao evidentirana organizacija za zaštitu potrošača, pokrećemo pred Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, postupak za zaštitu kolektivnih interesa potrošača protiv kompanije SBB, koja na teritoriji Srbije vrši uslugu distribucije kablovske televizije, kao i interent i signala za fiksnu telefoniju.

Postupak se pokreće zbog sumnje u obavljanje NEPOŠTENE poslovne prakse, koja se ogleda u činjenici da SBB koristi električnu energiju korisnika svojih usluga, za funkcionisanje i isporuku signala kablovske televizije koju im naplaćuje!

Naime, pre određenog vremena u medijima se pojavila informacija da kompanija SBB priključuje uređaje za napajanje vodova na privatna električna brojila potrošača, čime obezbeđuje funkcionisanje sistema. Potrošač, na čije brojilo je priključen uređaj SBB-a, samim tim plaća uvećan račun za struju, a pritom plaća i uslugu korišćenja kablovske TV.

Istim povodom, za pomoć nam se obratilo nekoliko desetina potrošača koji sumnjanju da je isti slučaj i kod njih, te su zatražili pomoć i proveru. S obzirom da ne postoje tehničke mogućnosti za proveru istinitosti ovih sumnji, kao i na činjenicu da je teret dokazivanja na strani trgovca, doneli smo odluku po pokretanju ovog postupka.

Na ovaj način, kompanija SBB bi učinila nepoštenu poslovnu praksu iz člana 18. Zakona o zaštiti potrošača (ZZP), jer potrošače nije obavestila o svim bitnim činjenicama koje su potrebne za donošenje ispravne ekonomske odluke.

Na isti način, kompanija SBB čini i propuštanje kojim se obmanjuju potrošači iz člana 20. stav 1, tačke 1. i 2. ZZP, jer od potrošača skriva bitne informacije i obaveštenja, čime ih navodi na donošenje pogrešne ekonomske odluke na sopstvenu štetu.

Uz ovaj Zahtev za utvrđenje povreda navedenih članova ZZP, saglasno članovima 149. do 151, predlažemo nadležnom organu da donese privremenu meru za otklanjanje nepravilnosti i spreči dalji nastanak štete za potrošače, tako što će obavezati kompaniju SBB da obustavi isporuku računa dok se navedene povrede ne otklone i dok se ne utvrdi visina eventualne štete koja je naneta potrošačima, kao i broj oštećenih potrošača, nakon čega bi ista, u nekom daljem postupku, mogla da se nadoknadi u novcu ili kompenzuje kroz pružanje usluge.