Dopis udruženju banaka!

U skladu sa mišljenjem Vrhovnog suda od 2.4.2019, da je valutna klauzula u CHF ništava, ako se banka nije zadužila u toj valuti i ako o rizicima podizanja tog kredita nije informisala klijenta, te odredbama Lex specijalis zakona kojim nije predviđeno da se on odnosi i na korisnike koji su svoje kredite ranije konvertovali ili u celosti isplatili, upućujem vam ovaj predlog za održavanje sastanka, na kom bi smo razmotrili mogućnost pronalaženja rešenja i za grupe korisnika koje nisu obuhvaćene novim Zakonom.

Ove grupe, svakako imaju mogućnost pokretanja sudskih sporova, koje će izvesno dobiti. Nesporno je da sudski sporovi traju, da iziskuju neke troškove, ali i da će banke imati veće troškove ukoliko iste izgube. Iz tog razloga, verujemo da ima prostora za razgovor koji bi doprineo pronalaženju rešenja i za ove kategorije sadašnjih i bivših dužnika.
Upućujemo vam dopis kao Udruženju banaka, kako bi ste sa svojim članicama proverili da li postoji spremnost na razgovor i o istom nas obavestili. U protivnom, kao udruženje koje se bavi zaštitiom interesa CHF dužnika, ovim grupama korisnika pružićemo maksimalnu pomoć oko pokretanja sudskih sporova, pojedinačno ili u grupama.
Dana 18.4.2019. u Beogradu