Izmene propisa za bolju zaštitu klijenata

Udruženje bankarskih klijenata “Efektiva” pozvalo je danas nadležne državne organe, pre svega Narodnu banku Srbije, da izmene odgovarajuće propise kako bi obezbedili efikasniju zaštitu prava svih učesnika na tržištu bankarskih usluga, a time i stabilnost i održivi rast bankarskog sistema u Srbiji.

“Efektiva” predlaže izmene Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga i Odluke o načinu postupanja banke i davaoca lizinga po prigovoru korisnika finansijskih usluga i načinu postupanja Narodne banke Srbije po obaveštenju tih korisnika.

Kako je precizirano, to se odnosi na izmene uskladjene sa Zakonom o zaštiti potrošača – da rok za odgovor banke po prigovoru klijenta bude osam dana, a predlaže se i iznos novčanih kazni u slučaju da banke ne ispune svoje obaveze.

Novčana kazna za banku koja ne dostavi odgovor klijentu u predvidjenom roku i na predvidjen način, prema predlogu “Efektive”, treba da iznosi milion dinara, a za banku koja ne pristupi zakazanoj medijaciji u iznosu od 10 miliona dinara.

Predlaže se i obaveza NBS da u toku pripreme za medijaciju uputi stranama u sporu svoje stručno mišljenje o spornom odnosu sa aspekta zakonitosti i primene ugovornih odredbi, kao i da na svojoj internet stranici objavljuje podatke o broju i predmetu primljenih prigovora po bankama a ne zbirno kako to danas radi.

U saopštenju “Efektive” se podseća da su 2010. godine, kada je donošen Zakon o zaštiti potrošača, potrošači bankarskih usluga izuzeti iz ovog zakona, a da je obrazloženje državnih organa bilo da će se problematika zaštite potrošača bankarskih usluga zasebno regulisati posebnim Zakonom.

Nakon godinu dana kašnjenja, 5. decembra 2011. godine, počela je primena Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga.

Na osnovu ovog Zakona, NBS je donela podzakonski akt – Odluku o načinu postupanja banke i davaoca lizinga po prigovoru korisnika finansijskih usluga i načinu postupanja NBS po obaveštenju tih korisnika, sa početkom primene takodje od 5. decembra 2011.

Ova odluka je trebalo da obezbedi efikasan mehanizam zaštite prava korisnika finansijskih usluga u slučajevima kada im banka ili davaoc lizinga iste uskrate.
Odlukom je predvidjeno da rok za odgovor banke po prigovoru klijenta bude 30 dana, nije predvidjena nikakva sankcija ako banka ni u tom roku (30 dana) ne uputi nikakav odgovor klijentu ili u odgovoru “promaši temu” iznoseći stavove koji nisu ni u kakvoj vezi sa predmetom spora, navedeno je u saopštenju.

Takodje, nema obaveze banke da, na osnovu zahteva klijenta, pristane na pokušaj mirnog rešenja spora – putem medijacije u NBS, već je to dobra volja banke, navode u “Efektivi”.

 

Izvor: Blic, 03.12 2013.