Mišljenje na mišljenje VKS!

Stava smo da je mišljenje VKS moglo da bude konkretnije i u veću korist dužnika, ali i ovakvo kakvo je, može doneti različitu korist dužnicima u CHF.

Prvo, promeniće dosadašnju praksu neusvajanja privremenih mera, što bi zatim verovatno promenilo politiku banaka prilikom aktiviranja hipoteka, u smislu da bi povećalo rizik od mogućih tužbi za nadoknadu štete, ukoliko dođe do prodaje nepokretnosti. Takav rizik bi banke zatim naterao da konstruktivnije pristupe razgovoru sa dužnikom u cilju pronalaženja prihvatljivog rešanja za obe strane.

Takođe, preindeksacija kredita u evro, po kursu na dan isplate, donosi određeno umanjenje mesečne rate, kao i stanja glavnice, ali i određenu pretplatu, koja bi dodatno mogla biti iskorišćenja za umanjenje duga.

Bavićemo se ovih dana detaljnijim analizama i matematičkim projekcijama. Za sada, ne savetujemo preinačenja postojećih tužbi dok se VKS zvanično ne oglasi i po pitanju raskida ugovora.

U nastavku je tekst Saopštenja:

“Povodom mišljenja Vrhovnog kasacionog suda, o dozvoljenosti ugovaranja valutne klauzule u švajcarskim francima, iznosimo sledeće:

Ovo mišljenje je zakonski neutemeljeno, kontradiktorno je ranijim odlukama ovog istog Suda, i očito je iznuđeno kako bi se dao pravni argument za donošenje Zakona o konverziji CHF kredita u evro kredite. Mišljenje se odnosi isključivo na sporove u kojima se utvrđuje delimična ništavost ugovora, tj ništavost valutne klauzule, delom se odnosi i na ništavost celog ugovora, ali se ne dotiče pitanja raskida ovih ugovora zbog promenjenih okolnosti.

Prvo, zakonski je neutemeljeno jer  ništavost dela ugovora podrazumeva da taj ugovor ostaje na snazi bez te odredbe, odnosno, prosto se tumači i čita kao kada bi gumicom bila obrisana ta rečenica koja je ništava. To bi značilo, da kredit postaje dinarski, a ne evro, jer evro niti je domicilna valuta u Srbiji, niti se spominje u bilo kom drugom članu ugovora o kreditu.

Kontradiktorna je jer je ovaj Sud u brojnim prethodnim svojim odlukama potvrdio dozvoljenost ugovaranja valutne klauzule u CHF, a u decembru 2018. (pre samo tri meseca), je isto potvrdio rešavajući sporno pravno pitanje na zahtev Privrednog suda u Nišu. (u prilogu dostavljamo poslednju stranu te odluke).

Konverzija ovih kredita u evro je delimično izgubila svoj smisao onog trenutka kada je doneta prva pravnosnažna presuda za raskid ugovora (ukupno 3 presude su donete u korist klijenata). Tim presudama, u kojima je utvrđeno da je došlo do promene okolnosti na štetu dužnika, kojima je smisao ugovora za korisnika izgubio svoju početnu svrhu (rata kredita se u dinarima povećala 2,5 puta, dug u evrima veći od iznosa dobijenog kredita), korisnik kredita dobija dinarsku restituciju, tj prebijanje primljenog i plaćenog u dinarima, što je daleko bolji ishod za dužnike nego konverzija u evro. Naravno, konverzija u evro je svakako bolja opcija za dužnike od postojećeg stanja, jer donosi umanjenje glavnice i mesečne rate, a korisnike CHF kredita izjednačava sa korisnicima EVRO kredita!

Mišljenje se bavi samo jednim od tri bitna epiloga sudskih sporova koji se vode, ali ni tu ne daje konkretno i efikasno rešenje, već upućuje korisnike kredita na nove višegodišnje parnice u kojima će se dokazivati zaduženje banke u CHF i informisanost klijenta prilikom potpisivanja ugovora. To znači da je opet moguć različit epilog tužbi, a ponajviše odugovlačenje postupaka, koji već sada u prvom stepenu traju 3-5 godina. Na VKS u ovom trenutku ima još sporova koji se tiču raskida ugovora, pa ostaje da vidimo stav VKS i po tom pitanju.

Ono što je najbolje i što bi najviše moglo naterati banke na brigu i dogovor sa korisnicima, ako nižestepeni sudovi to prihvate kao praksu, to je sugestija o usvajanju privremenih mera radi zabrane aktiviranja sredstava obezbeđenja u sporovima koji se tiču utvrđenja ništavosti celog ugovora i valutne klauzule. To bi značilo da svaki korisnik sada može da prestane sa plaćanjem, nakon čega bi mu bio usvojen zahtev za privremenu meru zabrane prodaje nekretnine. U toj situaciji, sporost pravosuđa sada ne bi odgovarala bankama, te bi ih to primoralo na pregovore i poravnjanja. Naravno, ovo je nije obavezujuća instrukcija nižestepenim sudovima, ali je za očekivati da će promeniti dosadašnju praksu neusvajanja privremenih mera, i svakako će naterati banke da promene svoju politiku prinudne naplate nad nekretninama, jer bi ih ignorisanje ovog mišljenja, kasnije moglo dovesti u situaciju da plaćaju visoke odštete dužnicima.

To opet znači da dužnici koji ne mogu više da plaćaju, moraju da uđu u sudski postupak, dok oni koji plaćaju uredno, ostaju u važećem ugovoru dok se ne odluče na tužbu i dobiju presudu.

Stav udruženja Efektiva je da je VKS morao da zauzme generalni i detaljan stav po svim pitanjima vezanim za kredite indeksirane u CHF (raskid ugovora zbog promenjenih okolnosti, ništavost celog ugovora i valutne klazule), koji bi zatim bio uputstvo nižestepenim sudovima za dalje postupanje, a ne da se ovim problemom bavi parcijalno, čime je dao prostora za dalje odugovlačenje, kroz dokazivanja, postojećih i budućih sudskih postupaka. Naša pretpotavka je da je današnje mišljenje zapravo pravna prethodnica za donošenje Zakona o konverziji, kojim bi većina korisnika bila onemogućena da sudskim putem dođe do boljeg rešenja za svoj problem, a banke abolirane za patnju i štetu koje su nanele korisnicima ovih kredita u decenijskom odbijanju za pronalaženje pravdenog rešenja.

Na kraju, ono što smatramo prihvatljivim, to je poštovanje dosadašnjih stavova sprskog pravosuđa, kao i presuda EU suda pravde, po kojima su ovi ugovori stavljeni van snage, a korisnici kredita obeštećeni na pravičan način! To svakako nije današnje mišljenje VKS, ali ono će ipak uticati na umanjenje mesečnih obaveza kao i na stanje duga po kreditu, nakon sprovođenja presude ovog tipa u korist dužnika.”

Pravno shvatanje Vrhovnog suda možete pročitati klikom na OVDE!