Naplaćuju, a znaju da je nezakonito!

Navodimo primer sudske prakse iz 2000. godine gde je Rešenjem Vrhovnog suda Srbije konstatovano da “Banka nema pravo na naknadu troškova koje naplaćuje u procentualnom iznosu od iznosa kredita, zajedno sa kamatom”

Ova sudska praksa je ustanovljena pre nepunih 15 godina. Ipak, banke znajući za sve to, i dalje ugovaraju procentualni trošak održavanja ili praćenja kredita, čime pokazuju da im zakoni ove zemlje, kao i brojni primeri sudske prakse, ne predstavljaju nikakvu prepreku u cilju sticanja ogromnih profita, na štetu građana. U svemu imaju prećutnu podršku držanih organa, prvenstveno NBS, koja ima načina, ali ne i volje da ovakve stvari spreči. Sve je ostavljeno individualnoj borbi građana na sudu…

Vrhovni sud nalazi da je osnovan zahtev za poništaj odredbe o troškovima ugovorenim u procentualnom iznosu koji se naplaćuje uz kamatu.

Osnovano se u reviziji ističe da nije zakonito da se ugovaraju troškovi u procentu u odnosu na iznos kredita koji se obračunavaju uz kamatu. Klauzula u aneksima: “kamatna stopa iznosi 15% mesečno plus 3,5% mesečni troškovi” podrazumeva da se procenat od 3,5% na visinu kredita dodaje kamati i uz kamatu obračunava, što nije dozvoljeno.

Prema odredbi člana 1065 ZOO, kod ugovora o kreditu banka ima pravo na ugovorenu kamatu i povraćaj datog iznosa. Prema tome, banka nema pravo na naknadu troškova u procentualnom iznosu od iznosa kredita (3,5%), koji naplaćuje mesečno uz kamatu.

Prema napred citiranoj odredbi, banka ima pravo samo na stvarne troškove koji su nastali iz kreditnog odnosa.

(Rešenje Vrhovnog suda Srbije, Prev. 295/99 od 19.1.2000. godine)

 

Podsećamo, svi koji imaju ovaj problem, odnosno banka im naplaćuje trošak mesečnog ili godišnjeg održavanja kredita, mogu nam se obratiti za pravnu pomoć, ne plaćaju advokata, a po Zakonu o zaštiti potrošača ni sudsku taksu.