NBS ne poštuje rokove

Opet smo se obratili Centru za zaštitu korisnika finansijskih usluga sa pitanjima o rokovima koje su probili ne odgovarajući blagovremeno na prigovor našeg člana.

 

PREDMET:  Postupanje Centra za zaštitu korisnika suprotno odredbama Odluke o načinu postupanja banke i davaoca lizinga po prigovoru korisnika finansijskih usluga i načinu postupanja Narodne banke Srbije po obaveštenju tih korisnika u predmetu XV-633/12

 

Poštovani,

Obaveštavamo vas da su istekli svi rokovi za dostavljanje konačnog odgovora po Prigovoru u vezi sa za jednostranom izmenom bitnih elemenata Ugovora od strane Alpha banke u predmetu XV-633/12, koji je naš član uputio Centru za zaštitu korisnika dana 30.01.2012. godine. Ovi rokovi su predviđeni odredbama Odluke o načinu postupanja banke i davaoca lizinga po prigovoru korisnika finansijskih usluga i načinu postupanja Narodne banke Srbije po obaveštenju tih korisnika, Sl. glasnik RS br. 65/2011 (u daljem tekstu Odluka). Iz tog razloga vas molimo da nam odgovorite:

1.    Zašto Narodna banka Srbije nije donela Rešenje kojim bi Alpha banci, kao davaocu usluge, bilo naloženo da otkloni utvrđene nezakonitosti i istovremeno bude izrečena novčana kazna? Činjenica da davalac usluge nije dostavio izjašnjenje ili da je dostavio nepotpuno izjašnjenje ne predstavlja smetnju za donošenje predmetnog Rešenja, a prema odredbi Tačke 18. stav 2. Odluke. Podsećamo vas da su još pre 35 dana ispunjeni zakonski uslovi da se iz obaveštenja i dokumentacije, koju je naš član dostavio uz Prigovor, može nedvosmisleno utvrditi da su u pitanju povrede iz člana 50. Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, te da je Tačkom 18. stav 2. Odluke utvrđena vaša obaveza da Rešenje u ovom predmetu i donesete. Narodna banka Srbije svoju obavezu do danas nije ispunila.

2.    Kojom tačkom Odluke je predviđen dodatni rok za izjašnjavanje davaoca usluga (nakon isteka roka od 8 dana). U dopisu br. XV-849/5/12/MK od 01.03.2012. godine, koji ste uputili našem članu, tvrdite da poštujete sve rokove koje Odluka predviđa. Podsećamo vas da dodatni rok za izjašnjenje banke nije predviđen predmetnom Odlukom.

3.    Zašto niste objavili informacije za IV kvartal 2011. godine o davaocima usluga kod kojih je utvrđeno da nisu postupali u skladu sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga. Podsećamo vas da je ova vaša obaveza predviđena članom 45. Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga. Narodna banka Srbije svoju obavezu do danas nije ispunila.