Kontra ponuda Alpha banci

Poslali smo Kontra ponudu Alpha banci, u vezi stambenih kredita u EUR-ima, sa sličnom formulom za obračun NKS koju banka već primenjuje, a koja bi za naše članove bila prihvatljiva.

 

Radi ostvarivanja Statutom UBK Efektiva utvrđenih ciljeva (unapređivanje odnosa i komunikacije sa bankama, edukacija članova, prikupljanje svih ponuda banaka i informisanje članova o istim, zastupanje članova u odnosima sa bankama i pomoć pri realizaciji aranžmana sa bankama), Udruženje Efektiva pomno prati dešavanja vezana za anekse koje vaša banka nudi svojim korisnicima stambenih kredita. S tim u vezi smo i dalje na stavu da su ponude koje iznosite u aneksima neprihvatljive za vaše klijente a naše članove. Za neke od ponuđenih odredbi u aneksima ste imali prilike da se i sami uverite i priznate da nisu bile u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga.

Podsećamo, u Aneksu 1 ste klijentima ponudili izmene sledećih bitnih elemenata Ugovora : novu formulu za obračun visine NKS, promenu metode obračuna kamatne stope kao i promenu datuma na koji se sagledava vrednost referentne kamatne stope Euribor. Istovremeno ste klijente obavestili da ćete bez obzira na njihovu saglasnost ili nesaglasnost sa ponuđenim izmenama realizovati neposrednu primenu Aneksa 1, što predstavlja čin dovođenja u zabludu klijenata.

Zatim ste u Aneksu 2, u rečenici koju citiramo u tekstu ispod, doslovce priznali da ste klijente prethodno obmanuli tvrdeći da Vam nije potrebna njihova saglasnost za izmene bitnih elemenata Ugovora :

S obzirom da od dana slanja Aneksa br. 1 do danas Banci niste vratili potpisan primerak tog Aneksa, a izmene metoda obračuna kamate i marže, kao i izmena datuma na koji se sagledava vrednost promenljivih elemenata na osnovu kojih se kvartalno prilagodjava kamatna stopa predstavljaju obavezne elemente Ugovora za čiju izmenu i primenu je neophodna i Vaša saglasnost, Banka će nastaviti sa primenom tih elemenata utvrdjenih inicijalnim Ugovorom, jer nije u mogućnosti da iste primeni na način utrvdjenim Aneksom br 1.”

U skladu sa ponudama koje šaljete u aneksima i u skladu sa našom dobrom voljom da posredujemo u mirnom rešenju između banke i njenih korisnika, a naših članova, iznosimo vam jedinstvenu kontra ponudu:

 

1.     Da ORDEV bude bez ikakvog ograničenja te da se kreće u opsegu 0-100  (što je povoljnije za Banku za čitavih 10%).

2.    Da se kamatna stopa NKS računa po formuli:

             NKS = [3M Euribor x (1 – (ORDEV / 100))] + marža,  U slučaju da ORDEV ima vrednost „0“, NKS će biti definisana na identičan način kao i što se NKS definiše po Vašoj predloženoj formuli.

3.     Da metod obračuna bude konformna metoda.

 

U slučaju da prihvatite našu ponudu, nudimo vam pomoć našeg udruženja u implementiranju iste kod naših članova koji koriste kredite u vašoj banci, kao i proširivanju palete Vaših proizvoda koje bi naši članovi mogli da koriste.

 

I da zaključimo : Zajedno imamo divnu budućnost!