OPREZ: Novi Aneks Alpha banke – saga se nastavlja!

Narodna banka Srbije je 6. aprila 2012. godine donela rešenje  kojim je Alpha banci AD Beograd naloženo da u roku od 15 dana uskladi odredbe ugovora o kreditu tako što će nominalnu kamatnu stopu utvrditi kao zbir fiksne marže i promenljive vrednosti 3M euribora.

Istim rešenjem, koje je doneto u pojedinačnim slučajevima prigovora korisnika koji u ugovorima nisu imali odredbu o ponderisanom 3m euriboru, banci je, kako smo već pisali, naloženo da  PONIŠTI ODREDBU ČLANA 3. STAV 8. UGOVORA PREMA KOJOJ BANKA ZADRŽAVA PRAVO DA KAMATNU STOPU UVEĆA ZA SVE TROŠKOVE UTVRĐENE ZAKONSKIM PROPISIMA. Međutim, ni posle 4 meseca upornog kršenja Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga (u daljem tekstu Zakon), ni ovim novim Aneksom Alpha banka ne usklađuje odredbe ugovora onako kako je Zakonom propisano.

Banka je dakle, poštujući nalog NBS-a, uputila korisnicima novi Aneks 3 (odnosno Aneks 4 onim korisnicima koji aneks o zaštitnoj klauzuli imaju od prvog dana kredita) kojim se briše sporna odredba člana 3. stav 8. Ugovora o kreditu.

Međutim i ovaj najnoviji Aneks je sporan iz nekoliko razloga :

1.  U članu 1. stavljaju se van snage Aneksi 1 i 2 koje je banka samovoljno primenjivala, čime je još jednom dokazala da su isti bili suprotni Zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga.

2.  U članu 2. Aneksa, kojim se menja član 3. osnovnog ugovora uvode sledeće izmene :

– definiše se kamatna stopa koja se sastoji iz fiksnog elementa (jednina) – marža i promenljivih elemenata (množina, što ostavlja mogućnost ponovne primene pondera/ordeva ili neke nove domišljate nezakonite vrednosti) – 3m euribor

– uvodi se treća decimala u proračun kamatne stope – u osnovnom ugovoru je definisana sa zaokruženjem na dve decimale

– u metod obračuna (konformni) uvodi stvaran broj dana u mesecu

– kada datum dospeća padne u neradni dan, uvodi se pomeranje datuma dospeća na prvi prethodni radni dan

– uvodi se obaveza plaćanja dospele NAKNADE predviđene planom otplate, koji banka sačinjava samostalno i u koji može da upiše šta poželi

uz obaveštenje (koje se dostavlja na kućnu adresu) nudi se i dostavljanje plana otplate u matičnoj filijali. To da ipak nije „uz“ pošto obaveštenje ide na kućnu adresu, a plan otplate drugim putem, tj u filijalu. Obaveza da izmenjeni plan otplate dostavi uz obaveštenje predviđena je članom 29. stav 2. Zakona.

 

Preporuka je da se ovakav Aneks ne potpisuje, već da se uputi kontraponuda za zaključenje Aneksa, a koja će imati samo jedan član i koji bi glasio:

 
“Briše se stav 8. člana 3. osnovnog Ugovora br._______ zaključenog dana __________.”

 

Samo to je potrebno da bi aneks bio u skladu sa primenom Zakona, a što Alpha banka uporno izbegava. Inače, ovo je treći aneks kojim se banka poziva na usklađivanje sa primenom Zakona, a da on to nije, ili bar nije u potpunosti.

Ukoliko klijenti ne potpišu ovaj najnoviji Aneks, banka i dalje ima obavezu da postupi po nalogu NBS i vrati kamatnu stopu na inicijalno ugovorenu, kao i sve ostale odredbe ugovora o kreditu.

Podsećamo:  Čan 50. stav 1. tačka 23. kaže da će se novčanom kaznom od 500.000 do 800.000 dinara kazniti banka ili davalac lizinga ako ne postupi u skladu sa članom 54, koji opet kaže da su davaoci finansijskih usluga dužni da do dana primene ovog zakona, ugovore koji su zaključeni do tog dana usklade sa odredbama člana 8. i člana 26. st. od 1. do 3. tog zakona na taj način da visina ugovorene promenljive a neodredive nominalne kamatne stope, odnosno promenljivog neodredivog elementa te stope ne može biti veća od njihove inicijalne visine (visine u momentu zaključenja ugovora).

Nekoliko korisnika nam je već javilo da im je na tekući račun vraćen određeni iznos novca. Pretpostavljamo da se radi o razlici koju je banka neosnovano naplaćivala na ime ORDEV-a u periodu januar-mart 2012. godine (red veličine 10-ak EUR/ po mesecu). Međutim, upozoravamo da je možda u pitanju i razlika na ime pogrešno sagledane vrednosti 3m euribora (red veličine 1-2 EUR/ po mesecu). Naime kod korisnika koji su ugovorili sagledavanje 3m euribora na 2 radna dana pre početka kvartala, za 1 kvartal 2012. godine, banka je koristila 3m euribor objavljen na 3 radna dana pre početka kvartala čime je koristila veću vrednost euribora za 0,02%.

Zato, savetujemo da se od banke traži tačan obračun po kom se došlo do iznosa novca koji je vraćen, kao i da se obavezno insistira na zakonskoj zateznoj kamati koja bi bila pridodata čistoj razlici koja je naplaćena kroz obračun ponder/ordev-a, jer i banka naplaćuje zateznu kamatu korisnicima koji kasne sa uplatom anuiteta, te je red da po istom aršinu obešteti svoje klijente.

 

ZAJEDNO SMO JAČI!