Procredit banka podizanjem kamate "štiti interes" klijenata!?

Na primeru  jednog korisnika auto kredita kod Procredit banke, pogledajte kako banka povećanjem kamate „štiti interes“ svog klijenta. Takođe, tu je i  zanimljivo objašnjenje o razlici između fiksne i varijabilne kamatne stope.

Imali smo uvid u prepisku koju je jedan taksista, korisnik auto kredita kod Procredit banke, imao sa bankom u vezi sa činjenicom da mu je banka u toku otplate podigla kamatu i tako uvećela mesečnu ratu za 20 eur, za period protekle tri godine.  On se banci nekoliko puta pismeno obraćao sa zamerkama na taj jednostrani potez banke koja se nevešto u odgovorima pravdala kako je sve po propisima i u skladu sa potpisanim Ugovorom.

Čitajući Ugovor o kreditu koji je ovaj korisnik zaključio sa bankom, ne nailazimo nigde na mogućnost promene kamatne stope, osim u jednom članu gde banka i klijent konstatuju da je on preuzeo primerak Opštih uslova kreditiranja kao i da je isti razumeo. Napominjemo da su Opšti uslovi kreditiranja u formi obaveštenja i nisu potpisani od strane nijedne od ugovornih strana.

U tim Opštim uslovima kreditiranja u članu 3. stoji da banka ima pravo da promeni visinu, način obračuna (koji nije definisan Ugovorom ni Opštim uslovima) i naplatu kamate. Promene kamate će se, po već poznatoj metodi, usklađivati sa propisima i tržišnim uslovima a banka je dužna, da nakon promene kamate, klijentu dostavi novi Plan otplate kredita. U članu 4. se kaže da ukoliko klijent ne prihvati novi Plan otplate, banka će „takav gest smatrati raskidom Ugovora o kreditu“ i zahtevaće od korisnika da u roku od 8 dana vrati preostali iznos duga. U članu 13. stoji da promene odredbi Ugovora o kreditu važe jedino ako su potpisane od strane oba ugovarača, a to važi za sve osim za promenu kamate.

Korisnik nije potpisao novi Plan otplate, banka nije raskinula Ugovor o kreditu, ali je nastavila da obračunava rate po uvećanoj kamati.

U jednom od odgovora je dobio objašnjenje zašto je banka  podigla iznos kamate, uz već poznate probleme na svetskom tržištu kapitala, pojačanim  pritiscima na bankarskom tržištu itd, te doslovce teši svog klijenta rečenicom: NA OVAJ NAČIN BANKA JE ŽELELA DA ŠTO JE VIŠE MOGUĆE ZAŠTITI INTERESE SVOJIH KLIJENATA!

Dalje, banka je korisniku objasnila da kao jedan od najvažnijih, u svom poslovanju primenjuje princip „odgovornog bankarstva“ (ne piše prema kome), koji se ogleda i u pružanju socijalne odgovornosti (opet nema prema kome), kao i poštovanju pravila u skladu sa važećim „ekološkim, zdravstvenim i sigurnosnim zahtevima Srbije“ itd… Ostalo je nejasno kakve to veze ima sa povećanjem kamate.

Možda najzanimljivije objašnjenje Procredit banka daje u delu u kom objašnjava razliku između fiksne i varijabilne kamatne stope, pa kaže:

Fiksnom kamatom je definisana kamatna stopa koja nije vezana za kretanje referentne kamate (Euribor), dok je varijabilnom definisana kamata koje jeste vezana za vrednost Euribora. Fiksna kamata je nepromenljiva u odnosu na kretanje vrednosti Euribora, koji je u ranijem periodu menjao svoju vrednost. Ipak, kao takva i fiksna kamata je promenljiva ukoliko dođe do pogoršanja tržišnih uslova, regulative, rizika itd…

Dakle, iz kratke lekcije o vrstama kamate korisnik ipak saznaje da u Procredit banci postoji samo PROMENLJIVA kamatna stopa.

Ovom korisniku auto kredita ostaje još pravo na medijaciju a nakon toga će pokrenuti sudski spor za nadoknadu štete nastale povećanjem kamate. Kao što smo imali priliku da vidimo nedavno u presudi koja je donesena, NIŠTAVE SU ODREDBE UGOVORA KOJIMA BANKA SEBI DAJE ZA PRAVO DA JEDNOSTRANO MENJA KAMATU U SKLADU SA NEODREĐENIM DELOVANJEM, KAO ŠTO JE PROMENA POSLOVNE POLITIKE, TRŽIŠNIH USLOVA ITD.

 

UBK Efektiva