Obaveštenje za korisnike CHF kredita!

NBS je početkom godine objavila Preporuku u vezi sa ukidanjem referentne vrednosti LIBOR, koj se primenjuje u kamatnim stopama na delu preostalih CHF kredita u Srbiji.

Nakon što je 2019. godine donet Zakon o konverziji CHF kredita, više od 90% tadašnjih korisnika je svoje CHF kredite prebacilo u evro. Preostaali dužnici su nastavili da otplaćuju kredita u skladu sa potpisanim ugovorima.

Kamatna stopa kod tih ugovora je definisana na dva moguća načina:

  1. Fiksna kamata, koja se primenjuje kod kredita Rajfajzen banke, Unikredit, OTP, Eurobanke, Komercijalne, Direktna itd. Ta fiksna kamata je izražena u određenom procentu (npr, 4,5%), bez da je u nju formalno uključena vrednost Libor-a.

U ovim sučajevima, kamata ostaje do kraja fiksna i ova Preporuka se NE ODNOSI na taj tip ugovora!

2. Promenljiva kamata, koja se primenjuje kod ugovora Sber banke, Adiko, AIK, kao i delovima ugovora Eurobanke, Unikredit, Rajfajzen itd.

Kod ovih ugovora, kamatna stopa je definisana kao zbir marže i vrednosti Libor-a. (npr, 2,5 + 3M Libor).

Na ove tipove ugovora, primenjuje se preporuka, koja znači da dužnici, zbog ukidanja Libor-a, imaju dve opcije:

Prva je da potpisu aneks ugovora sa bankom o zameni dela kamatne stope (Libor-a), novom referentnom vrednošću SARON. Njena vrednost na dan 21.3.2022. godine je iznosila -0,692. Poslednja vrednost 3M Libor-a na dan 31.12.2021. iznosila je -0,753.

Druga opcija je da dužnik sa bankom potpiše aneks po kom bi mu se kamatna stopa fiksirala uz primenu poslednje objavljene vrednosti Libor-a, a koja iznosi -0,753.

To bi značilo, da bi se na takvom primeru, do kraja otplate primenjivala kamata koju čini zbir marže i vrednosti -0,753.

Primer: marža je 2,5 + (-0,753) = 1,747

PREPORUKA:

Priličnu nepoznanicu predstavlja dalje kretanje vrednosti SARON-a. Na poslednjem primeru vidimo da je njegova vrednost nešto “jača” od poslednje vrednosti Libor-a, što je malo nepovoljnije za dužnika. SARON je od početka godine neznatno “ojačao”, tj početkom januara izosio je oko -0,7, dok je sada -0,692.

Dužnici koji se odluče za zamenu Libor-a SARON-om, u budućnosti će imati neizvesnost oko njegovih daljih kretanja. Iz tog razloga, naša preporuka je da korisnici CHF kredita, sa promenljivim tipom kamate, potpišu sa bankom aneks oo fiksiranju kamatne stope, uz primenu vrednosti Libor-a od 21.12.2021!

NAPOMENA: Dužnici koji se odluče za fiksiranje kamate iz prethodnog pasusa, NE MORAJU se odazvati pozivu banke za zaključenje aneksa, pa će prema preporuci NBS, banka automatski primeniti ovaj model primene kamate!

Naravno, preporuka je data na bazi analiza dosadašnjeg kretnja SARON-a. Nije nemoguće da on u budućnosti oslabi, čime bi se kamatna stopa smanjila. Isto tako i obrnuto, u slučaju da njegova vrednost ojača, dužnicima bi se povećale rate kredita!

Tekst preporuke NBS, možete pročitati na ovom linku: https://www.nbs.rs/export/sites/NBS_site/documents/ostalo/2022/Preporuke-LIBOR-EONI-2022.pdf

Kretanja SARON-a možete pratiti na ovom linku: https://www.six-group.com/exchanges/indices/data_centre/swiss_reference_rates/reference_rates_en.html