Odgovor NBS-a na Test prigovor

Povodom Vašeg dopisa od 31. januara 2012. godine upućenog NBS-u u kojem ukazujete da je XX Banka sa kojom ste 2008. zaključili Ugovor o stambenom kreditu, aprila 2010. godine povećala visinu kamatne stope, odnosno marže sa 1% na 3,5%, što je po Vašem mišljenju u suprotnosti ne samo sa dobrim poslovnim običajima, već i sa važećim Zakonom o obligacionim odnosima čime Vas je banka materijalno oštetila, te s tim u vezi zahtevate od NBS da u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima naredi Banci da više naplaćeni iznos po osnovu povećane ugovorene visine marže, uvećan za iznos obračunate zakonske zatezne kamate, odbije od ostatka duga i istovremeno napominjete da ćete odgovor NBS-a uputiti UBK EFEKTIVA, čiji ste član, kako bi odgovor bio objavljen na sajtu Udruženja i javnost tim putem bila upoznata sa njegovom sadržinom, obaveštavamo Vas o sledećem:

Prava i obaveze ugovornih strana regulisani su odredbama zaključenog ugovora medju ugovornim stranama, te zaštitu ugovorenih prava, ukoliko su ona povređena, ugovorne strane ostvaruju sudskim putem. NBS nema nadležnost da daje tumačenja ugovorenih obaveza između banaka i njenih klijenata, odnosno da sudi o ispravnosti postupanja bilo koje od ugovorenih strana, jer to može samo nadležni sud u sudskom postupku na osnovu izvedenih dokaza i utvrđenih pravno relevantnih činjenica.

S druge strane, NBS ima mogućnost, a u skladu sa svojim nadležnostima utvrđenim Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga koji je stupio na snagu 4. juna 2011. godine i počeo da se primenjuje 5. decembra 2011. godine, da u taksativno navedenim slučajevima propisanih povreda zakona naloži banci da otkloni utvrđenu nezakonitost po konkretnom prigovoru uz istovremeno izricanje novčane kazne prema toj banci. Međutim, ovim Zakonom nije utvrđeno pravo korisnika na povraćaj više naplaćenih sredstava po osnovu povećanja visine kamatne stope u periodu pre stupanja na snagu ovog Zakona, jer, kao što smo prethodno i ukazali, navedeno nije u nadležnosti NBS-a te Vi stoga svoje pravo po tom osnovu možete pokušati da ostvarite u sudskom postupku.

S tim u vezi, a imajući u vidu Vaše navode da ste upoznati sa odgovorima koje je NBS upućivala drugim korisnicima koji su se obraćali po istom osnovu, te da ne prihvatate odgovor u kom bi Vas NBS obavestila o izjašnjenju Banke, već da očekujete da NBS utvrdi da li je Banka postupila suprotno Zakonu o obligacionim odnosima, kao i da NBS treba, s obzirom da se deklariše kao “Narodna” da postupi u skladu sa tim,  i da isto tako NBS ne sme da dozvoli da se u javnosti kreira slika o sprezi NBS i poslovnih banaka, već da treba da zaštiti građane Republike Srbije, obaveštavamo Vas o sledećem:

NBS je samostalna i nezavisna u obavljanju funkcija utvrđenih Zakonom o NBS i drugim zakonom. NBS, organi NBS i članovi ovih organa  u obavljanju svojih funkcija ne primaju niti traže uputstva od državnih organa ili organizacija, kao ni od drugih lica. Državni organi i organizacije, kao ni druga lica, ne mogu ugrožavati samostalnost i nezavisnost NBS-a, niti mogu vršiti uticaj na NBS, organe NBS kao i članove ovih organa u obavljanju njihovih funkcija.  S obzirom na navedeno, kao i na profesionalnost kojom se pristupa u obavljanju zakonom utvrđenih funkcija, proizvoljno izrečene sumnje u nezavisnost, odnosno upućene kritike na rad NBS-a smatramo potpuno neprihvatljivim.

Ovom prilikom, želimo da Vas obavestimo i o tome da je NBS kao predlagač Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga neposredno inicirala pripremu i donošenje ovog Zakona, kojim su, između ostalog, utvrđeni precizni kriterijumi odredivosti novčane ugovorne obaveze, odnosno odredivost promenljive kamatne stope i utvrđena posebna prava korisnika i samim tim direktno doprinela boljem uređenju pitanja zaštite korisnika finansijskih usluga. Ovim Zakonom, kao što smo prethodno već pomenuli, utvrđen je mehanizam zaštite korisnika finansijskih usluga u skladu sa kojim NBS ima mogućnost da bankama i davaocima lizinga u slučaju povrede iz člana 50. Zakona donese rešenje kojim se nalaže uklanjanje uočene nepravilnosti i istovremeno da izrekne odgovarajuću novčanu kaznu.

Pored navedenog, ukazujemo da su banke u skladu sa ovim Zakonom bile dužne da do početka primene Zakona izvrše usklađivanje ugovora koje su zaključile sa korisnicima pre stupanja na snagu Zakona u delu koji se odnosi na odredbe ugovora koji regulišu promenljive a neodredive kamatne stope, čime je NBS i Vama i drugim korisnicima pružila odgovarajuću zaštitu bez obzira na trenutak zaključenja ugovora.

Na kraju, a u vezi sa Vašim zahtevom, još jedanput VAs obaveštavamo da Vi, kao i svi drugi korisnici koji imaju prigovor na postupanje banke suprotno zaključenom ugovoru, pri čemu se osnov prigovora ne odnosi na povrede propisane Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga, imate mogućnost da svoja prava i interese pokušate da ostvarite u sudskom postupku, obraćenjem nadležnom Sudu.

 

Definitivno je jasno da NBS nema nameru da se pozabavi ovim problemom već da neveštim spinovanjem situacije pokušava da odvuče pažnju sa stvarnih pitanja postavljenih u prigovoru. NBS se u odgovorima, iako o tome nije ni bilo reči u prigovoru, bavi novim Zakonom i pravda se kako po tom Zakonu ne može ništa učiniti, kako su banke vratile kamate  na početni nivo, hvali se time da je korisnike zaštitila i na kraju korisnika obaveštava (moguće da nije to znao) da se za zaštitu svojih prava može obratiti Sudu. Nije ni medijacija ponuđena kao poslednji korak pred pokretanje spora.

Ovo je odgovor svima onima koji su hteli da upute prigovor NBS-u po osnovu povećanja kamata i marži na kreditima u otplati. Ne morate pisati, ovo ćete dobiti kao odgovor!

U narednim tekstovima ćemo stručnije objasniti koja je uloga NBS, šta je mogla, a nije, uraditi i šta je o samovoljnom povećanju kamatnih stopa mislilo i preduzelo prethodno rukovodstvo NBS-a još 2006. godine.

 

Još jednom vas pozivamo da ocenite rad NBS-a na anketi na našoj Facebook stranici http://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/pages/EFEKTIVA-Udru%C5%BEenje-Bankarskih-Klijenata/132173573549024