Odgovor NBS-a u vezi sa aneksima Alpha banke

I nakon naše akcije pisanja prigovora bankama i NBS-u, koju smo pokrenuli početkom oktobra 2011, u vezi sa podizanjem kamatnih stopa i marži na kreditima, nakon koje NIJEDAN od tih prigovora nije rešen pozitivno i  nije se odmaklo dalje od jedne medijacije, a koja je neslavno završena, čak je celom akcijom i obesmišljeno postojanje Centra za zaštitu korisnika finansijskih usluga pri NBS, isti Centar nalaže da se sa praksom pisanja prigovora nastavi, i obećava da će ispitati moguće nepravilnosti i eventualno kazniti banku koja novi Zakon ne poštuje.

Ko u taj savet, a nakon iznesenih činjenica, i dalje veruje, neka postupi po uputstvu Centra, koje objavljujemo u nastavku.

Takodje, molimo sve one, koji nakon postupanja po ovom savetu, uspeju da reše problem koji su imali sa bankom, da nam se jave, kako bismo to objavili.

 

 

 

Predmet:  Odgovor na dopis od 25.11.2011. u vezi sa potpisivanjem aneksa ugovora sa Alpha bankom

 

Želili bismo ovim putem da Vam se zahvalimo na informacijama koje ste nam dostavili u vezi sa aneksima ugovora koje nudi Alpha banka.

Aneksiranje ugovora na postojeće kredite u delu u kome odredbe tih ugovora nisu u skladu sa Zakonom, a odnose se na način formiranja nominalne kamatne stope i to ukoliko ugovorna obaveza nije odrediva na način definisan novim Zakonom ili sadrži normu koja za bitne elemente ugovora upućuje na poslovnu politiku ili je banka može jednostrano menjati, jeste način da se ranije zaključeni ugovori usklade sa Zakonom. Visina ugovorene promenljive, a neodredive kamatne stope, odnosno promenljivog a neodredivog elementa ne može biti veća od njihove inicijalno ugovorene visine. Banka je u obavezi da obezbedi saglasnost druge ugovorne strane za postupanje u skladu sa Zakonom, odnosno da neposredno primeni Zakon ukoliko iz bilo kog razloga aneks ugovora ne bude potpisan. Smatramo da je neodgovorno pozivanje gradjana da ne potpišu anekse ugovora, jer je upravo to način usaglašavanja sa Zakonom. 

Ako gradjani smatraju da su odredbe ugovora kojima se reguliše struktura i visina novčanih ugovornih obaveza suprotne Zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga, odnosno da banka ne postupa u skladu sa odredbama Zakona kojima su propisani obavezni elementi ugovora, kao i propisana posebna prava korisnika bankarskih usluga, mogu podneti pisani prigovor banci i obaveštenje u pisanoj formi Narodnoj banci Srbije, Centru za korisnike finansijskih usluga, ako su nezadovoljni odgovorom banke ili im banka nije odgovorila, radi daljeg postupanja.

Narodna banka Srbije će na osnovu izjašnjenja banke, dokaza dostavljenih uz izjašnjenje ili činjenica iz obaveštenja gradjana, ceniti o kakvim povredama Zakona se radi, i u zavisnosti od izvršenih povreda, preduzimati dalje aktivnosti prema banci, odnosno obavestiće gradjanina da može da stavi pedlog za posredovanje radi mirnog rešavanja spornog odnosa i sprečavanja nastanka sudskog spora ili će doneti rešenje kojim će banci naložiti da otkloni utvrdjene nepravilnosti i istovremeno će izreći novčanu kaznu, u rokovima koji će biti odredjeni tim rešenjem ili će kazniti banku za prekršaj.

Narodna banka Srbije će, kao što j Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga propisano, kvartalno objavljivati imena banaka koje su kršile propise.