OPREZ – Aneksi ALPHA Banke

U skladu sa apelom koji smo uputili putem medija poslednjih dana, pokazujemo još jedan primer aneksa koji nije u skladu sa primenom Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, a koji nalaže vraćanje kamatnih stopa na početni nivo

 

Uprkos stupanju novog Zakona o zaštiti korisnika finasijskih usluga na snagu od 5.12.2011, banke kao da ne žele da se odreknu dela svoje zarade, za koju ionako mislimo da je bila nezakonita, i dalje pokušavaju da kroz Anekse, u kojima se pozivaju na primenu novog Zakona, „proguraju“ elemente koje ne usaglašavaju odredbe aneksa ugovora sa onima na početku.

Najnoviji primer su Aneksi Alpha banke. Imamo u posedu primer ugovora o stambenom kreditu indeksiranom u CHF, zaključenom krajem 2006, u kome je kamata bila definisana kao tromesečni CHF Libor uvećan za fiksnu maržu od 3,03%. Nigde u ugovoru se ne spominje ponderisani Libor niti bilo koja druga referentna kamata.

Uvidom u Aneks, koji je Alpha banka ponudila klijentu na potpis, vidimo da se u njemu menja odredba definisanja kamatne stope i uvode neki novi elementi:

–         Tromesečni CHF Libor, koji u momentu stupanja na snagu Aneksa iznosi 0.01833 procentna poena

–         Fiksna marža od 2,75%

–         Stopa obavezne rezerve na dugoročne devizne izvore (dalje ORDEV), koja važi na dan dospeća anuiteta, a koju propisuje NBS. Ona će se primenjivati u iznosu 0 (nula) do početka sledećeg kvartala.

 

Po tim elementima, ukupna nominalna kamatna stopa se definiše po sledećoj formuli:

NKS = 3M Libor / (1- (ORDEV/100)) + marža, što prevedeno u brojeve znači:

NKS = 0.01833 / (1 – (0/100)) + 2.75

Ukupna NKS, po računici sa Aneksa iznosi 2.76833% godišnje.

Takodje, u Aneksu se još menja obračun kamatne stope sa konformnog na proporcionalni.

 

NAPOMINJEMO SLEDEĆE:

 

–         u prvobitnom Ugovoru nema ni reči o ORDEV-u, niti njegovom bilo kakvom učešću u ukupnoj kamatnoj stopi, samim tim je i pokušaj njegovog ubacivanja u obračun NKS u suprotnosti sa primenom novog Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, na koji se ovaj Aneks u članu 1 poziva.

–         promena načina obračuna sa konformnog na proporcionalni je opet na štetu klijenta, jer je prvi način povoljniji za korisnike, a definisan je prvobitnim Ugovorom. Čak i na sajtu Alpha banke, u rubrici Česta pitanja/krediti/koje metode obračuna redovne kamata postoje, stoji objašnjenje koje jasno ukazuje na to da je konformni metod povoljniji od proporcionalnog, što govori da odgovorna lica banke, koja su donela odluku o primeni Aneksa, svesno pokušavaju da banci omoguće dodatnu zaradu, a svom klijentu novu štetu.

–         Marža jeste nešto manja, ali je ona ponudjena kao trenutna kompenzacija zbog promene metoda obračuna kamate.

Dalje je možda i izlišno komentarisati samu formulu i njene parametre kad već njeno uvodjenje u obračun kamate nije po novom Zakonu, ili možda i jeste u slučaju da se korisnik kredita složi sa njom. Postavlja se pitanje zašto bi se neko složio sa uslovima koji mu potencijalno otežavaju otplatu kredita u budućnosti i čine je neizvesnijom, uzimajući u obzir da već postoji jedna promenljiva vrednost (Libor) i da bi se uvodjenjem još jedne (ORDEV) dodatno zakomplikovale stvari u smislu procene kretanja ukupne NKS u narednom periodu.

 Ali ukazaćemo i na suštinu formule:

–     ORDEV se primenjuje u iznosu 0 samo do početka novog kvartala, što znači do  kraja godine. Nakon toga se u formulu ubacuje iznos od 25 (stopa ORDEV-a u ovom trenutku) što odmah, u ovom istom primeru gde se ne menja vrednost Libor-a radi lakšeg poredjenja, menja i krajnji iznos NKS-a, po sledećoj formuli: 

NKS = 0.01833 / (1 – (25/100)) + 2.75 = 2.77444

 

Uvećanje kamate je neznatno ali pokazuje na koji način se može kretati kamata u budućnosti.

Pitanje je šta ako NBS odluči da ORDEV poveća recimo na 35 a vrednost Libor-a ode na neku raniju vrednost, npr 2,5? Onda bi formula izlgledala ovako:

NKS = 2.5 / (1 – (35/100)) + 2.75 = 6.5961

U skladu sa svim navedenim, savetujemo gradjane da ponudjeni Aneks ne prihvate, tj ne potpišu, a istom prilikom upozoravamo NBS i Alpha banku da je navedeni Aneks u suprotnosti sa primenom novog Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, i da kao takav podleže kaznenim odredbama. Takodje, tražimo od NBS da hitno reaguje, kako se gradjani koji se ne razumeju dovoljno u ovu oblast i svoja prava, ne bi dodatno opteretili nepovoljnim odredbama. Tražimo i od odgovornih lica Alpha banke, koja su odobrila upotrebu spornog Aneksa, da istu povuku.