Osporen kredit u "švajcarcima"

Viši sud u Podgorici je nedavno osporio pravo Hypo banci u Crnoj Gori da primenjuje dvostruku klauzulu za očuvanje vrednosti pozajmljenog kapitala, kroz primenu valutne indeksacije kredita u CHF valuti i istovremeno obračunom promenljive kamatne stope.

-Sve do ovih dana u predmetima u kojima se kao tužilac pojavljuje Hypo Alpe Adria banka ništa nije bilo neizvesno. Na osnovu ugovora o stambenom kreditu, po inerciji, tužbeni zahtevi tužioca protiv tuženih su usvajani i isti obavezivani da vrate dug koji je nastajao primenom devizne klauzule i promenljive kamatne stope- objašnjava Dragomir Ćalasan, advokat Centra za zaštitu potrošača (CEZAP)koji zastupa grupu korisnika švajcarskih kredita u postupku protiv Hipo alpe adria banke , ističući da je Viši sud je u konkretnom slučaju ukinuo presudu Osnovnog suda i vratio predmet na ponovni postupak i da je najvažnije što je sud zauzeo pravne stavove u konkretnom slučaju.

-Konstatovano je da je vrednost franka porasla u odnosu na euro od dana isplate kredita do dana podnošenja tužbe za 34.88% a na dan pisanja nalaza za 38.89%, te  da banke ne mogu koristiti dve ili više zaštitnih mera za očuvanje vrednosti kapitala i da ugovorena kamata predstavlja prihod banke za plasirani kapital i cenu za rizik koji banka preuzima plasmanom svog kapitala. U konkretnom slučaju bi proizilazilo da je banka ostvarila prihod i kroz ugovorenu kamatu i primenom valutne klauzule, pa je prvostepeni sud trebao imati u vidu da sudsku zaštitu ne uživaju oni pravni poslovi koji bi učesnicima u obligacionim odnosima donosili nesrazmernu imovinsku korist– naveo je Ćalasan.

Prema njegovom tumačenju, Viši sud u Podgorici je delimično razotkrio špekulativne radnje  banke,  pa je naložio da se u ponovnom postupku veštak finansijske struke izjasni koliki je prihod tužilac ostvario kroz ugovorenu kamatu i primenom valutne klauzule, kao i koliki se uobičajeni prihod koji se za plasirani kapital kroz kredite sa rizicima ostvario, “nakon čega će u ovoj pravnoj stvari moći da donese pravilnu i zakonitu odluku, prethodno ceneći da li bi prihod tužioca kroz ugovorenu kamatnu stopu i primjenom valutne klauzule predstavljao očiglednu nesrazmeru između prestacija”.

Ova presuda je još jedna u nizu, koje su donete u regionu, koje na određeni način osporavaju valutnu klauzulu u CHF. Više komentara na ovu veoma bitnu presudu Višeg suda u Podgorici objavićemo ovih dana.