Pitanja za Apelacioni sud Beograd!

U vezi sa presudom Apelacionog suda Beograd br GŽ 1751/2018, kojom je u celosti odbijen zahtev za utvrđenje ništavosti ili raskida CHF ugovora o kreditu, a zbog uočenih nelogičnosti koje bude sumnju u čitav postupak koji je sproveden pred Apelacionim sudom Beograd, istom Sudu, odnosno Predsedniku suda, uputili smo Zahtev sa sledećim pitanjima:

 

APELACIONI SUD BEOGRAD

Nemanjina 9, Beograd

Predsedniku Suda gospodinu Dušku Milenkoviću

PREDMET: Dostava informacija u vezi sa predmetom GŽ 1751/2018

 

Poštovani,

U skladu sa Vašim pozivom, koji u cilju upoznavanja građana sa radom Apelacionog suda u Beogradu, stoji na početnoj stranici internet prezentacije Suda, koristimo isto pravo i molimo Vas za odgovore na nekoliko sledećih pitanja.

Apelacioni sud Beograd je dana 15.3.2018. doneo presudu GŽ 1751/2018 kojom je potvrđena prvostepena presuda Višeg suda u Beogradu broj P 3222/2017, a kojom je u celosti odbijen tužbeni zahtev za utvrđenje ništavosti i raskid CHF ugovora o kreditu.

Po informacijama kojima raspolažemo, prvostepena presuda u ovom slučaju je doneta 12.12.2017. godine, nakon čega je tužilac izjavio žalbu 31.1.2018. Tuženi je odgovor na žalbu izjavio dana 12.2.2018. a predmet je u Apelacioni sud primljen 6.3.2018.

 1. Kako je moguće da je Apelacioni sud doneo pravnosnažnu presudu 15.3.018. godine, samo DEVET dana od trenutka kada je primljen, kada iz prakse znamo da se na presude Apelacionog suda čeka više od godinu dana?
 2. Da li je u konkretnom predmetu postojao nalog za prekoredno rešavanje predmeta, i ako jeste, iz kog razloga?
 3. Šta tačno u pravnoj terminlogiji znači pojam „pilot presuda“, kako ja ista nazvana u saopštenju Suda, obzirom da Zakon o parničnom postupku ne poznaje takav termin?
 4. Iz kojih razloga i sa pozivom na koji zakon je Apelacioni sud preporučio zastoj u istovrsnim postupcima i da li ta preporuka ima obavezujuće dejstvo na nižestepene sudove?
 5. Da li su sudije Apelacionog suda upoznate sa presudama Vrhovnog kasacionog suda Rev 60/2016 od dana 27.4.2017. i Rev 321/2016. od dana 25.1.2017.  kojom je u istovrsnom sporu zauzet stav vezan za raskid ugovora zbog promenjenih okolnosti, gde je identično ovom slučaju, ukinuta presuda Apelacionog suda Novi Sad kojom je odbijen zahtev za raskid ugovora?
 6. Da li su sudije Apelacionog suda Beograd, upoznate sa pravnosnažnim odlukama drugih Apelacionih sudova u zemlji u istovrsnim predmetima (presude Apel suda NS GŽ 343/18 i GŽ 1781/2016 od 1.9.2016.), u kojima je raskinut ugovor o CHF kreditu zbog promenjenih okolnosti, kao i Rešenjem Privrednog Apelacionog suda Beograd PŽ 3826/2015. od dana 26.5.2016.) po istom pitanju?
 7. Da li se ovakvim saopštenjem sa sajta Suda, zapravo pokušava formiranje mišljenja šire javnosti u ovom veoma bitnom pitanju za 20.000 porodica u Srbiji, koje se na ovaj način  obeshrabruju na ostvarivanje sudske zaštite, na koju po Ustavu i zakonu imaju pravo?
 8. Iz kog razloga Saopštenje sadrži paušalne procene o daljem toku ovog postupka, u smislu da će nezadovoljna strana izjaviti reviziju Vrhovnom sudu radi zauzimanja stava, a koji je očito već zauzet u istovrsnom sporu?
 9. Da li su sudije Apelacionog suda Beograd upoznate sa presudama Evropskog suda pravde C 186/16, C 119/17 i C 126/17, kojima je ništavom proglašena valutna klauzula u CHF, a koje su dužni da primenjuju u skadu sa potpisanim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju?
 10. Da li su sudije Apelacionog suda Beograd upoznate sa presudama u zemljama regiona koje imaju sličan ili gotovo identičan pravni sistem i pravno nasleđe kao Republika Srbja, a kojima su CHF ugovori proglašeni u potpunosti ništavim, ili je ništavom proglašena valutna klauzula u CHF (presude u Soveniji, BIH, Rumuniji, Grčkoj, Nemačkoj)?
 11. Da li znate, da nakon poslednje „pilot presude“ koju je donelo veće Apelacionog suda Beograd, samo sudije tog veća u ČITAVOJ EVROPI smatraju da su CHF ugovori potpuno zakoniti te da rast kursa franka od 130% u odnosu na dinar i 70% u odnosu na evro, ne predstavlja promenjene okolnosti na štetu korisnika kredita?

U cilju objektivnog informisanja javnosti i potrebi da se održi slika o nepristrasnom radu Apelacionog suda Beograd, očekujemo od Vas odgovore na postavljena pitanja u nabržem mogućem roku!

Dana 5.4.2018. u Beogradu