Različiti kursevi za klijente iste banke!

Zbog primene višeg tipa kupovnog kursa za klijente koje je preuzela od Alfa banke, protiv Societe Generale banke smo podneli prijavu NBS-u!

U nastavku je tekst prijave:

“Obraćamo vam se ovom PRIJAVOM u vezi sa tipom kursa koji SOCIETE GENERALE banka (dalje SocGen) primenjuje na korisnike kredita inicijalno odobrenih od strane ALFA banke, a koje je SocGen banka preuzela, sa svim pravima, ali i obavezama.

Naime, prilikom obračuna rate kredita koje su Ugovorom o kreditu predviđene da se obračunavaju po KUPOVNOM kursu, SocGen banka koristi dva tipa kupovnog kursa, a nepovoljniji je onaj za nas korisnike kredita nekadašnje Alfa banke.

Na dan 22.2.2018. internim dokumentom koji dostavljam u prilogu, za valutu EVRO kupovni kurs za devize iznosio je 115,7841 din, a što je bio i zvaničan kupovni kurs SocGen banke objavljen na vašem sajtu. Istog dana, za korisnike kredita bivše Alfa banke, a što je i ZVANIČNO u cenovniku, kupovni kurs je iznosio 116,3115 din, što je za 0,53 din VIŠE od zvaničnog kupovnog kursa SocGen banke, čime se bogati na račun primene višeg iznosa istog tipa kursa, na štetu korisnika kredita!

Dokaz: kopija internog dokumenta banke od dana 22.2.2018. i kursna lista banke od istog dana!

Smatramo da banka na ovaj način, tako što je svojim internim pravilima propisala visinu kupovnog kursa ISKLJUČIVO za korisnike kredita bivše Alfa banke, a koji je veći od zvaničnog kupovnog kursa banke, krši jedno od osnovnih načela zaštite korisnika finansijskih usluga sadržanog u članu 5. stav 2. Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga (ZZKFU), a to je PRAVO NA ZAŠTITU OD DISKRIMINACIJE!

Ovo pravo je izvedeno iz Ustava Republike Srbije koji takođe zabranjuje diskriminaciju po bilo kom osnovu, neposrednu ili posrednu, a što je sadržano u članu 21. stav 3 Ustava RS!

Takođe, članom 41. ZZKFU predviđena je zabrana ugovaranja NEPRAVIČNIH ugovornih odredaba, a koje su definisane Zakonom o zaštiti potrošača (ZZP). Istim Zakonom je u članu 43. stav 2. definisano:

Nepravična ugovorna odredba je svaka odredba koja, protivno načelu savesnosti i poštenja, ima za posledicu značajnu nesrazmeru u pravima i obavezama ugovornih strana na štetu potrošača.

Za kršenje ovog člana ZZKFU predviđena je novčana kazna u iznosu od 200.000 do 2.000.000 dinara!

Tražimo od NBS da hitno reaguje, spreči banku da primenjuje nepravične ugovorne odredbe (član 43. stav 3. tačka 3. ZZP) i kaznite je u skladu sa ZZKFU (član 41. stav 5.)!”

img179