Problemi sa Supernovom II deo!

Uputstvo za postupanje u vezi sa računima za “naknadu štete”, koje Supernova uporno šalje svojim korisnicima (bivšim). Pozivamo vas da ove račune NE PLAĆATE!

Grupacija operatora poznata pod imenom Supernova nastavlja da “ide đonom” na svoje bivše korisnike-potrošače koji su raskinuli pretplatničke ugovore zbog toga što su ti operatori, ukidanjem niza kanala iz ponude Junajted grupe, bitno promenili uslove pod kojima su ugovori zaključeni, što je situacija koju pokriva član 107 Zakona o elektronskim komunikacijama.

Prema podacima koje posedujemo, dva najveća člana Supernove, Radijus Vektor i Kopernikus Technology, počeli su, desetak dana pred uvođenje vanrednog stanja, da bivšim korisnicima-potrošačima šalju račune koji sadrže zahtev za plaćanjem naknade štete – iako su upravo korisnici ti koji su pretrpeli štetu.

Ove račune NIKAKO NEMOJTE PLAĆATI već ih obavezno REKLAMIRAJTE kod operatora i obavezno se OBRATITE MINISTARSTVU TRGOVINE, TRŽIŠNOJ INSPEKCIJI I RATEL-u, pritužbom na operatora zbog NEPOŠTENE POSLOVNE PRAKSE I NEPRAVIČNIH/NIŠTAVIH UGOVORNIH ODREDBI. 

Idemo redom:

 

  1. Suština problema

Grupacija operatora poznata kao Supernova ne samo što nije svoje pretplatnike obavestila, najmanje mesec dana unapred, o činjenici da će ostati bez određenih kanala – što joj je bila izričita obaveza iz člana 107 stav 1 Zakona o elektronskim komunikacijama – već je ovu promenu učinila na način koji nije na korist pretplatnika, što je situacija koju reguliše član 107 stav 2 Zakona o elektronskim komunikacijama.

Član 107 stav 1 Zakona o elektronskim komunikacijama glasi: „Operator je dužan da pretplatnika, najmanje mesec dana unapred, obavesti na pogodan način o nameri jednostrane izmene uslova ugovora, kao i pravu pretplatnika na raskid ugovora pre isteka perioda na koji je zaključen.

Ovakvo obaveštenje potrošači su morali dobiti krajem novembra 2019. godine, a dobili su ga, preko sajta Supernove tek 18.01.2020. godine, čitavih 18 dana pošto je istekao ugovor grupacije operatora Supernova sa Junajted grupom, i to obaveštenje, suprotno zakonu, nije sadržalo pouku o pravu pretplatnika na raskid ugovora pre isteka perioda na koji je zaključen.

Član 107 stav 2 Zakona o elektronskim komunikacijama glasi: „Pretplatnik ima pravo da, po prijemu obaveštenja iz stava 1. ovog člana, raskine ugovor bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom, ako se najavljenim jednostranim izmenama bitno menjaju uslovi pod kojima je ugovor zaključen, na način koji nije na korist pretplatnika, a naročito u pogledu specifikacije usluga (sadržaj paketa) i uslova za korišćenje usluga u vezi sa ponuđenim promotivnim pogodnostima.“

O „najavljenim jednostranim izmenama“ uslova ovde nema govora, jer te izmene nisu bile najavljene već su bile učinjene, čime je zakon prekršen. I svakako su te izmene učinjene na način koji nije na korist pretplatnika, tj na štetu pretplatnika. Prvo, pretplatnicima nije bio ostavljen rok od najmanje 30 dana da se izjasne o najavljenim promenama, a drugo, promena se upravo odnosila na specifikaciju usluge (sadržaj paketa), pri čemu ta specifikacija, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, obuhvata i ponudu tačno određene programske šeme. Ponuda učinjena neograničenom broju lica obavezuje. Ponuda je deo predmeta ugovora, a cena i predmet ugovora su obavezni elementi ugovora.

Međutim, grupacija operatora poznata kao Supernova nastavlja sa sprovođenjem svoje namere da sav teret posledica svojih neuspelih pregovora sa Junajted medijom svali na potrošače-pretplatnike, pa ih bezočno tretira kao štetnike. Da bi stvorila pravni pretekst da ih može tretirati kao štetnike, ona poseže za zlonamernim, obmanjujućim i netačnim tumačenjem člana 105 Zakona o elektronskim komunikacijama, o čemu smo detaljno pisali u tekstu „Problem sa Supernovom!“ od 20.02.2020. Ovakvo ponašanje jasno potpada pod obmanjujuću poslovnu praksu kao oblik (zabranjene) nepoštene poslovne prakse, i predstavlja klasičnu zloupotrebu prava.

 

  1. Sadržina računa za „održavanje i servise“ odnosno „naknadu štete“

Računi, koji glase na „održavanje i servise“ (Radijus vektor) ili „naknadu štete“ (Kopernikus) a koje su pretplatnici dobili u poslednje tri sedmice, višestruko su problematični.

Prvo, preko ovih računa se implicitno ili eksplicitno a u svakom slučaju neosnovano potražuje od potrošača da operatoru plati nekakvu naknadu štete zbog jednostranog raskida ugovora – kao da potrošač NIJE izjavio RASKID zbog bitne promene uslova pod kojima je ugovor zaključen.

Drugo, iznosi naknade u računima su nespecifikovani, neobrazloženi, a s obzirom na dokumentaciju koju dobijamo od potrošača – i arbitrarno utvrđeni.

Još jednom ponavljamo: ovu „muzičku želju“ operatora iz grupacije Supernove nemojte plaćati, i obavezno na nju reagujte!

 

  1. Kako reagovati na račun (uputstvo za reklamaciju operatoru i za pritužbu kontrolnim organima)

SVAKO ko je dobio ovakav nespecifikovani račun, obavezno treba da ga U PISANOM OBLIKU reklamira kod operatora, i da se PRITUŽBOM ZBOG NEPOŠTENE POSLOVNE PRAKSE obrati Ministarstvu trgovine, Tržišnoj inspekciji i RATEL-u – bez obzira na to da li se ovim kontrolnim organima ranije već obraćao zbog opisanog ponašanja operatora iz grupacije Supernova, bez obzira na to da li je odgovor kontrolnih organa dobio, bez obzira na to kako je odgovor kontrolnih organa glasio. Odgovor na reklamaciju, operator je dužan da pruži u pisanom ili elektronskom obliku u roku od osam dana.

  • U REKLAMACIJI operatoru se obavezno treba pozvati na to:

(I) da je operator prilikom raskida ugovora bio obavešten o bitnoj promeni uslova kao razlogu za raskid ugovora i da je to obaveštenje očigledno ignorisao,

(II) da vi niste nikakav štetnik,

(III) da su promene sadržaja paketa izvršene upravo na vašu štetu, tj na štetu pretplatnika,

(IV) da je operator, suprotno svojoj zakonskoj obavezi iz člana 107 stav 1 Zakona o elektronskim komunikacijama, propustio da vas obavesti, najmanje 30 dana unapred, o nameri da bitno promeni uslove pod kojim je ugovor zaključen, što uključuje i ponudu vrlo konkretne programske šeme na osnovu koje ste se vi opredelili za konkretni paket,

(V) da operatorovo zakasnelo obaveštenje, suprotno članu 107 stav 1 Zakona o elektronskim komunikacijama, nije sadržalo pouku o pravu na raskid zbog bitne promene uslova pod kojima je ugovor zaključen,

(VI) da iznos naknade štete naveden u računu nije specifikovan i da je proizvoljno utvrđen,

(VI) da je osnov potraživanja naknade štete u svakom slučaju ništav, jer potiče iz nepoštene poslovne prakse, zloupotrebe prava i nastojanja operatora da predmet ugovorne obaveze (ponudu tačno određene programske šeme) prikaže kao neodređen.

Važno 1!!! Ukoliko ste ugovor raskinuli uz pomoć našeg obrasca zahteva za raskid, obavezno kao DOKAZ priložite kopiju poslatog ili zapremljenog zahteva!

Važno 2!!! Ukoliko ste ugovor raskinuli uz pomoć Supernovinog obrasca u kojem je kao razlog za raskid navedena promena kanala, obavezno kao DOKAZ priložite kopiju zapremljenog zahteva!

 

  • U PRITUŽBAMA ZBOG NEPOŠTENE POSLOVNE PRAKSE I NEPRAVIČNIH/NIŠTAVIH UGOVORNIH ODREDBI Ministarstvu trgovine, Tržišnoj inspekciji i RATEL-u valja ponoviti sve navode iz reklamacije, i zatražiti hitno postupanje radi zaštite vaših prava koja su grubo pogažena nepoštenom poslovnom praksom i zloupotrebom prava od strane operatora.

Važno 1!!! Ukoliko ste ugovor raskinuli uz pomoć našeg obrasca zahteva za raskid, obavezno kao DOKAZ priložite kopiju poslatog ili zapremljenog zahteva!

Važno 2!!! Ukoliko ste raskid hteli da izjavite u poslovnici putem našeg obrasca, a službenik je odbio da ga zaprimi (što nam je više potrošača prijavilo) i poturio vam je operatorov (Supernovin) obrazac za raskid, obavezno ćete uz pritužbu poslati i taj (Supernovin) obrazac a u pritužbi ćete naglasiti:

(I) da Supernovin obrazac za raskid ugovora sadrži ništavu klauzulu koja glasi: „Potpisivanjem ovog zahteva Korisnik potvrđuje da je upoznat sa odredbom Opštih uslova koja se odnosi na otkazni rok od 30 dana od dana podnošenja ovog zahteva, kao i o uslovima za naknadu štete ukoliko se zahtev podnosi u toku minimalnog perioda korišćenja usluge“;

(II) da vas gorepomenuta klauzula iz Supernovinog obrasca tretira kao štetnika bez obzira na razlog raskida ugovora;

(III) da se gorepomenuta klauzula poziva na član 54 stav 1 Opštih uslova koji je ništav, u smislu člana 66 stav 1 i člana 143 Zakona o obligacionim odnosima, i u smislu člana 43 stav 1 Zakona o zaštiti potrošača (nepoštene ugovorne odredbe);

(IV) da ništavost gorepomenute klauzule i ništavost člana 54 stav 1 Opštih uslova potiču iz činjenice da operatori iz grupacije Supernova, suprotno načelu savesnosti i poštenja, potpisuju sa pretplatnicima prividne ugovore na neodređeno vreme „sa ugovorenim minimalnim periodom korišćenja usluge“, što su zapravo ugovori na određeno vreme koji se pretvaraju u ugovore na neodređeno vreme samo ako pretplatnik blagovremeno ne izjavi da neće produžetak ugovornog odnosa. Iz člana 54 Opštih uslova koji glasi: „Korisnik može da otkaže Ugovor obaveštavajući vlasnika KDS-a pisanim putem ili dolaskom u Korisnički centar i potpisivanjem zahteva za raskid Ugovora uz otkazni rok od 30 dana“, vidi se primena instituta otkaza ugovora (koji postoji kod trajnih dugovinskih odnosa na neodređeno vreme, u smislu člana 358 Zakona o obligacionim odnosima), tamo gde se primenjuje institut raskida ugovora (koji postoji kod trajnih dugovinskih odnosa na određeno vreme). Operatori iz grupacije Supernova zlonamerno i nepravično koriste reč „otkazni rok“ kako bi i u slučaju raskida ugovora (na određeno vreme, tj  tokom „ugovorenog minimalnog perioda korišćenja usluge“) mogli da naplate korišćenje usluge za 30 dana otkaznog roka koji ne postoji;

(V) UKOLIKO operator nije hteo (ili je propustio) da u blanko polje Supernovinog obrasca unese razlog zbog kojeg raskidate ugovor, to ćete u svojoj pritužbi kontrolnim organima posebno naglasiti.

 

PRITUŽBE treba slati na sledeće mejl adrese:

Ministarstvo trgovine – Odeljenje za zaštitu potrošača:

zastita.potrosaca@mtt.gov.rs

Ministarstvo trgovine – Inspekcija elektronskih komunikacija:

telekomunikacije@mtt.gov.rs

Trzisna inspekcija (mejlovi za sva područja u Srbiji):

https://mtt.gov.rs/download/Kako%20da%20podnesete%20prijavu%20trzisnoj%20inspekciji.pdf/

RATEL:

ratel@ratel.rs

Obavezno pročitajte i naše prethodne tekstove, koji se tiču problema sa Supernovom:

Zakon se mora poštovati!

Problem sa Supernovom!

VEOMA je važno da nas obavestite o sadržini odgovora na reklamaciju koji ćete dobiti od operatora, radi poduzimanja daljih koraka!
VEOMA je važno da o svakoj dokazivoj nepravilnosti izveštavate Ministarstvo trgovine, Tržišnu inspekciju i RATEL.
VEOMA je važan kolektivni pritisak, kroz lavinu pojedinačnih reklamacija i pritužbi!