Prevremena otplata kredita!

Proviziju za prevremenu otplatu kredita banke uglavnom ugovaraju skoro u svakom kreditu, bez obzira na namenu i valutu kredita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011 i 139/2014) korisnik ima pravo da u bilo kom momentu, u potpunosti ili delimično, izvrši svoje obaveze iz ugovora o kreditu i u tom slučaju ima pravo na umanjenje ukupne cene kredita za iznos kamate i troškova za preostali period trajanja tog ugovora (prevremena otplata). To znači da banka može da naplati obračunatu i dospelu kamatu samo do trenutka prevremene otplate kredita.

Nadalje, Zakon utvrđuje da naknada za prevremenu otplatu se može ugovoriti do visine pretrpljene štete zbog prevremene otplate, a najviše do 1% iznosa prevremeno otplaćenog kredita, i to ako je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz ugovora o kreditu duži od jedne godine, a ako je ovaj period kraći, ova naknada ne može biti veća od 0,5% iznosa prevremeno otplaćenog kredita.

Međutim, ovaj Zakon nema retroaktivno dejstvo, odnosno ove odredbe se ne primenjuju na ugovore o kreditu koji su zaključeni pre (5.12.2011.godine) početka primene Zakona, već se prevremena otplata vrši u skladu sa ugovorom o kreditu koji je potpisan sa bankom.

U odgovorima koje NBS dostavlja korisnicima koji upute pitanje na ovu temu, stoji da je klijent dužan da izmiri ovu obavezu u skladu sa ugovorom, a mi smatramo da se ovde radi o čistom bogaćenju banke na račun dužnika.

Zašto? Članom 1065 Zakona o obligacionim odnosima (ZOO) predviđeno je da banka klijentu stavlja novac na raspolaganje (u vidu kredita) a daj je on taj novac dužan da vrati uz propisanu kamatu (dakle, bez ikakvih provizija!). Članom 1068 predviđeno je da korisnik može pre vremena otplatiti kredit, ali je dužan da nadoknadi štetu koju je banka pretrpela! Ovaj deo je jako bitan, jer štete gotovo da i ne može biti, jer banka novac koji joj je vraćen može da plasira novom klijentu, ili da se razduži kod svog poverioca. Sve i da šteta postoji, banka bi morala da je dokaže!

O istom govori i ZZKFU koji potvrđuje da banka može naplatiti štetu do iznosa od 1%, što znači da bi i ovde morala da dokaže istu a ne da je samovoljno određuje!