Prigovor koji je Dr Dijana Marković-Bajalović uputila NBS-u

Предмет:  Приговор на поступање Hypo-Alpe Adria банке
 

Поштовани,

 

Са Hypo-Alpe Adria банком имам закључен уговор о стамбеном кредиту бр. xxx од 26.9.2007. године који је индексиран у швајцарским францима. Чланом 4. Уговора предвиђена је променљива каматна стопа, која се обрачунава по формули шестомесечни LIBOR за CHF плус 5,20% на годишњем нивоу. Ставом 2. члана 4. Банка се обавезала да каматну стопу усклађује са променама LIBOR-а за CHF најмање два пута годишње и то: сваког 30.06. и сваког 31.12.

У протеклом периоду Банка није поступала у складу са овом својом уговорном обавезом, иако је требало да умањи каматну стопу, јер је вредност LIBOR значајно пала почев од децембра 2008. По мојим прорачунима, Банка ми тренутно обрачунава 150 CHF више на месечном нивоу на име рате кредита.

Покушала сам да проблем разрешим са Банком, којој сам се писмено обраћала два пута, 29.8. и 4.10.2011. На први приговор Банка ми је писмено одговорила циркуларним писмом којим обавештава клијенте да ће децембра месеца прилагодити камате сагласно Закону о
заштити корисника финансијских услуга. На други приговор Банка ми није одговорила.

Суштина мог приговора Банци не односи се на њено поступање по Закону о заштити корисника финансијских услуга, већ на њено непоступање по уговору који је сама саставила и који је обавезује. Од Банке сам захтевала да ми врати више наплаћени износ,
заједно са затезном каматом. Банка се упорно оглушује о мој захтев. Била сам принуђена да почев од 30.8.2011. рату кредита сама обрачунавам и уплаћујем у складу са уговором.

Једина реакција банке је да ме готово свакодневно њени службеници зову телефоном у невреме, рано ујутро или касно поподне, и траже да дођем да измирим наводни дуг, иако сваки пут објашњавам да сам уложила приговор и да не дугујујем ја Банци, већ она мени.
У контакту сам са бројним корисницима кредита Hypo-Alpe Adria банке и имам сазнања да та банка на исти начин поступа према свима њима, оглушујући се о своје уговорне обавезе и неовлашћено зарачунавајући (крадући) веће износе камата.

Заједно са представницима Удружења банкарских клијената „Ефектива“ били смо на састанку у Hypo-Alpe Adria банци, где су се директори банке бранили да су уговором овлашћени да мењају пословну политику банке, те да су наводно о промени те пословне
политике уредно обавештавали клијенте.

Свака уговорна обавеза којом се једној уговорној страни даје право да без сагласности друге стране мења садржину уговорне обавезе противна је Закону о облигационим односима, те је у складу са тим ништава, што су и судови небројено пута потврђивали у својим одлукама. Друго, чак и да је на то имала право (а по закону није), Банка никада ниједног клијента, па ни мене, није обавестила о променама своје пословне политике, што је њена законска обавеза, јер општи услови пословања обавезују другу уговорну страну
само ако је она о њима на примерен начин обавештена.

Обзиром да је реч о системском кршењу прописа и уговора, а не о појединачном проблему, молим да хитно предузмете мере из своје надлежности и наложите Hypo-Alpe Adria да изврши обрачуне камата корисницима кредита сагласно закљученим уговорима и врати оно што је више наплатила.

У противном, корисници кредита принуђени су да судским путем остварују своја права.

 

С поштовањем,
Др Дијана Марковић-Бајаловић