Raskinut CHF ugovor!

Na Privrednom sudu u Beogradu, doneta je nova prvostepena presuda za raskid CHF kredita.

Kao i kod prethodnih, Sud je cenio da je došlo do promenjenih okolnosti (rast kursa franka) na štetu klijenta, te je doneo odluku o raskidu ugovora.

Citat iz presude:

“Sledi da je primena valutne klauzule pravno dopuštena samo u slučaju kada je stvarno obezvređena tržišna – realna vrednost dinarskog iznosa kredita u odnosu na primljena sredstva, jer samo u tom slučaju valutna klauzula ima svoju svrhu. U protivnom dolazi do bogaćenja davaoca kredita (banke) na teret korisnika kredita, protivno načelu savesnosti i poštenja i načelu ekvivalentnosti uzajamnih davanja”

Prva strana presude:

50014511_381719715728080_1526971138423390208_n