Sastanak u Komori izvršitelja!

Izveštaj sa sastanka održanog 18. januara 2019. godine između predstavnika Udruženja potrošača “Efektiva” i predstavnika Komore javnih izvršitelja.

Prisutni:

Predstavnici organizacije potrošača „Efektiva“: Dejan Gavrilović predsednik, Jovan Ristić, dipl. pravnik i Boško Cerović, stručni saradnik.

Predstavnici Komore javnih izvršitelja: predsednica Komore javnih izvršitelja Aleksandra Trešnjev, predsednik Izvršnog odbora Miodrag Grujović i generalni sekretar Magdalena Novaković.

Razmatrano:

Na sastanku su izneti stavovi i razmenjena mišljenja između predstavnika ove dve organizacije u cilju uspostavljanja efikasnije komunikacije kako bi se brže rešavali problemi i primedbe dužnika iz nadležnosti Komore. Na početku sastanka predstavnici „Efektive“ su ukratko upoznali predstavnike Komore javnih izvršitelja sa svrhom svog rada i pravcima delovanja. Naveli su da se ovo udruženje prvenstveno bavi zaštitom potrošača i zaštitom korisnika bankarskih usluga posredstvom pružanja pravnih saveta i upućivanja na pravce ostvarenja prava svojih članova i drugih lica. Istakli su da im je zamisao da se ovim sastankom uspostavi kanal komunikacije između Komore javnih izvršitelja i „Efektive“, prevashodno u cilju provere predmeta javnih izvršitelja u kojima postoji sumnja u pravilnost njihovog rada. Na pitanje Miodraga Grujovića kako ocenjuju dosadašnju saradnju sa Komorom javnih izvršitelja i javnim izvršiteljima, Dejan Gavrilović je odgovorio da u odnosu na Komoru do sada nije bilo zvaničnog kontakta, sem pitanja koja su slali u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, na koje su dobili odgovore.

Što se tiče javnih izvršitelja, saznanja o njihovom radu zasnivaju na informacijama koje dobijaju od svojih članova i to prvenstveno izvršnih dužnika koji su im u više slučajeva dostavili podatke o konkretnim predmetima. Primedbe koje su iznosili u medijima i na društvenim mrežama odnose se na rad pojedinih javnih izvršitelja i smatraju da Komora javnih izvršitelja ima dužnost i može da utiče na svoje članove u cilju otklanjanja svih nepravilnosti u njihovom radu.

Aleksandra Trešnjev je istakla da je upravo u interesu članova „Efektive“ da se sudske presude koje se donose u sporovima između njihovih članova – dužnika i banaka izvršavaju, sa čime su se predstavnici Efektive složili, i dalje navela da svako iznošenje u medijima proizvoljnih i netačnih ocena rada javnih izvršitelja podriva sistem izvršenja koji nema alternativu. Navela je da strankama u izvršnim postupcima stoje na raspolaganju pravna sredstva i da je to jedini put za zaštitu njihovih prava. Ukazala je da komentari koji se iznose povodom njihovih objava na društvenim mrežama već proizvode, i dalje mogu proizvesti, negativne posledice na ceo pravosudni sistem i na rad i položaj javnih izvršitelja.

Dejan Gavrilović je istakao da komentari neprimerene sadržine nisu posledica njihovog huškanja već proizlaze iz manjkavosti Zakona o izvršenju i obezbeđenju, prilikom čije primene jedan broj javnih izvršitelja nepravilno postupa. Naveo je da „drmanjem izvršiteljskog sistema“ pokušavaju da izdejstvuju izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju i na taj način poboljšaju položaj dužnika.

Predstavnici „Efektive“ su naglasili da su njihovi predlozi za izmene ZIO-a, podneti radnoj grupi Ministarstva pravde, zajednički predlozi „Efektive“ i Združene akcije „Krov nad glavom“ i da smatraju da je važeći Zakon pun „nedovršenosti“ i „rupa“ koje je potrebno ispraviti.

Predstavnici Komore su izneli da je Komora raspoložena i otvorena za saradnju sa svim udruženjima i grupama građana, te da u skladu sa Zakonom vrši nadzor nad radom javnih izvršitelja i da je spremna da procesuira svako nezakonito postupanje. Takođe, naglašeno je da Komora preko svojih predstavnika koji su članovi radne grupe Ministarstva pravde za izmene i dopune ZIO-a aktivno učestvuje u izradi nacrta zakonskih izmena, i da su prvi predlozi Komore za te izmene bili upravo oni o kojima se najviše spekuliše u javnosti. Skupština Komore javnih izvršitelja je u decembru usvojila inicijativu za izmene i dopune ZIO-a, koja je podneta Ministarstvu pravde. Istakli su da je Komora još prilikom izrade teksta važećeg ZIO-a, odnosno 2015. godine, predložila uvođenje elektronske prodaje u izvršni postupak. I sada prilikom izmena ZIO-a koje su u toku, Komora je takođe inicirala uvođenje ovog vida prodaje i istovremeno zvanično predložila Ministarstvu pravde da bude nosilac elektronske platforme i snosi troškove za izradu i održavanje softvera za elektronsku prodaju. Inicijativa Komore za izmenu ZIO-a obuhvata i izmene odredaba koje se odnose na troškove izvršnog postupka.

Na sastanku su razmotrena i druga pitanja za koja su predstavnici Efektive ukazali da su u praksi s njihove strane prepoznata kao najviše sporna, kao što su postupci iseljenja, načelo srazmere i sl. Predstavnici obe organizacije su neka od spornih pitanja ilustrovali i pojedinim primerima – Komora onima koje ocenjuje kao pozitivne, a Efektiva onima koje ocenjuje kao negativne. Predstavnici Komore su istakli da javni izvršitelji postupaju i da su dužni da postupaju u skladu sa Zakonom, ali da nisu nadležni za sprovođenje socijalnih mera u situaciji kada postoje pravnosnažne i izvršne sudske odluke koje su dužni da sprovode.

Predstavnici Efektive su naveli da bi trebalo razgovarati i o nekim drugim pitanjima koja su se otvorila prilikom razmatranja konkretnih slučajeva u koje su oni imali uvid. Takođe je razmatrana i mogućnost formiranja anketnog odbora koji bi ispitao sve slučajeve iz prakse javnih izvršitelja koji su bili predmet senzacionalističkog pisanja u pojedinim medijima.

Na sastanku je zaključeno sledeće:

– Potrebno je uspostaviti komunikaciju između „Efektive“ i Komore javnih izvršitelja u cilju unapređenja saradnje.
– „Efektiva“ će se zvaničnim putem obratiti Komori javnih izvršitelja sa predlogom za formiranje mešovite radne grupe za izmenu spornih članova ZIO-a, koju bi činili članovi ova dva udruženja.
– „Efektiva“ će podneti predlog Komori javnih izvršitelja za izmene Pravilnika o nadzoru nad radom javnih izvršitelja i zamenika javnih izvršitelja, radi uključivanja i članova Efektive i predstavnika Ministarstva pravde u rad nadzornih komisija Komore.
– „Efektiva“ će upućivati svoje članove na Komoru javnih izvršitelja radi postupanja po pritužbama, u skladu sa nadležnostima Komore.