Simulacije predloga NBS!

Na bazi predloženih rešenja NBS napravili smo simulaciju na istom primeru kredita, uz različite kamate, za sva četiri modela koje je NBS predložila kao rešenje za problem CHF kredita. Smatramo da treba ostati jedinstven u stavu da su ova rešenja nedovoljna i nastaviti sa insistiranjem kod NBS da se ovaj problem trajno reši. Ipak, odluku donosi svako za sebe, a mi smo ovom simulacijom hteli da kroz konkretan primer prikažemo kako svaki od predloženih modela utiče na jedan kredit. Ovih dana ćemo izbaciti uputstvo po kom će svaki korisnik kredita moći da na svom primeru kredita proveri predložena rešenja.

 

Primer  Kredit od 70.000 chf podignut sredinom 2008, na 300 meseci, uz kamatu od 4,5%, I mesečnim anuitetom od 390 chf. To je u tom trenutku iznosilo oko 43.500 evra, ili gledano po paritetu odnos evro-franak je bio 1:1.61. Korisnik u ovom trenutku duguje još oko 60.000 chf što je skoro isto toliko i u evrima

 

model 1:  smanjenje kamate za 1%

Kamata bi bila 3,5% a anuitet se sa 390 chf smanjuje na 350 chf, ili za oko 40 chf

Isti kredit, na isti rok, ali uz kamatu od 5,5%, gde je anuitet 430 chf, uz smanjenje kamate na 4,5%, anuitet je 390 chf, ili z 40 chf manji

 

model 2:  smanjivanje mesečne obaveze za 20% I prebacivanje viška za kraj

Sadašnja mesečna obaveza iznosi 390 chf. Umanjeno za 20% daje obavezu od 312 chf mesečno. Razlika od 78chf ( za koliko će mesečna rata biti manja) pomnožena sa 36 meseci daje ukupan zbir od 2.808chf
Ako se taj zbir podeli na 12 dodatnih meseci, dobija se mesečna obaveza od 234 chf, koja se otplaćuje na kraju otplate kredita, kao dodatna godina.

 

model 3:  konverzija u evro uz umanjenje pariteta za 5%

primer 1 na bazi predloženog modela kredita

Sadašnji paritet evro-franak je 1:1,077 uz podsticaj od 5% daje odnos od 1:1,13.
To znači da se 60.000 chf konvertuje u evro, što daje iznos od 53.097 evra

Korisnik u ovom trenutku plaća anuitet od 390 chf što je na današnji dan oko 43.500 din
Konvertovana evro glavnica bi se plaćala po identičnoj kamati od 4,5% a mesečni anuitet bi bio oko 345 evra, što je oko 41.400 din
Dakle, razlika je oko 2.000 din mesečno u korist evro anuiteta

primer 2 isti kredit, na isti rok ali uz kamatu od 2,5% (što je prosečna kamata na chf kreditima)

Mesečni anuitet u ovom primeru je 315 chf što je oko 35.100 din. Korisnik duguje još oko 57.500 chf
Konverzijom po paritetu od 1:1,13 uz dobijenu glavnicu od 50.900 evra, po kamati od 4,5% za evro kredit, dobija se mesečna obaveza od oko 330 evra, što je u dinarima oko 39.600 din
Dakle, dobijamo mesečnu obavezu u evrima VEĆU za oko 4.500 din

 

model 4 : konverzija u evro po sadašnjem paritetu uz umanjenu buduću kamatu na evro za 1% (u primeru je kamata od 3,5%)

primer 1 na bazi predloženog modela kredita

Mesečna obaveza je 390 chf ili 43.500 din
Korisnik sada duguje oko 60.000 chf, što po sadašnjem paritetu 1:1,077 iznosi 55.700 evra
Na preostalih 230 mesečnih rata, uz kamatu od 3,5% dobija se mečni anuitet od 333 evra što je oko 40.000 din
Razlika je oko 3.500 din mesečno u korist kredita u evrima

primer 2 isti kredit, na isti rok ali uz kamatu od 2,5% (što je prosečna kamata na chf kreditima)

Mesečni anuitet u ovom primeru je 315 chf što je oko 35.100 din. Korisnik duguje još oko 57.500 chf
Kovertovanjem chf glavnice u evro po sadašnjem paritetu dobija se iznos od 53.400 evra
Na preostalih 230 meseci uz kamatu od 3,5% dobija se mesečni anuitet od 319 evra što je oko 38.300 din
Dakle, dobijamo mesečnu obavezu u evrima VEĆU za oko 3.200 din u odnosu na sadašnju u chf