Šta je osiguranje kredita kod NKOSK-a?

Efektiva Savetnik, u saradnji sa NKOSK-om, u nastavku daje nekoliko praktičnih objašnjenja u vezi sa osiguranjem kredita kod NKOSK-a.

 

1.       Da li postoji formula za obračun premije osiguranja, tj da li se ona radi na osnovu iznosa kredita, vrednosti hipoteke ili nečega drugog?

Informacija o tačnom iznosu koji je potrebno uplatiti, dobija se u banci. U nastavku je Odluka o visini premije osiguranja i objašnjenje:

Valuta kredita LTV≤70 70<LTV≤80 80<LTV≤90
EUR 1,50% 2,50% 3,50%
CHF 1,95% 2,95% 3,95%

-ukoliko korisnik kredita nema riziko životno osiguranje vinkulirano na banku navedene premije  se uvećavaju za 0.25%

-ukoliko je predmet hipoteke neuknjižen tzv.“objekat u izgradnji“navedene premije se uvećavaju za 0.5%

-ukoliko je predmet hipoteke objekat legalizovan po osnovu Zakona o planiranju i izgradnji (”Sl. glasnik RS”, br. 72/2009) na osnovu minimalne tehničke dokumentacije iz članova 188, 189 i 191, navedene premije uvećavaju se za 0,15%

-ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći  od 60%, navedene premije uvećavaju se za 0,5%.

-ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika  jednak ili veći od 70%, navedene premije uvećavaju se za 1%.

-ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći  od 80%, navedene premije uvećavaju se za 1,5%, samo u slučaju kada je 80% ili više obaveza ugovoreno u dinarima.

 

2.       Šta je LTV racio i kako se obračunava?

Ukoliko je nekretnina koja se kupuje je istovremeno i nekretnina na koju se uspostavlja hipoteka, LTV racio (loan-to-value ratio) predstavlja odnos iznosa kredita banke i kupoprodajne cene nekretnine koja se kupuje i stavlja pod hipoteku pomnožen sa 100. Ako predmet hipoteke nije predmet kupovine, LTV racio predstavlja odnos iznosa kredita banke i procenjene vrednosti nekretnine nad kojom se uspostavlja hipoteka pomnožen sa 100.

LTV racio za kredite koji se odobravaju za kupovinu, izgradnju i adaptaciju nepokretnosti, a obezbeđuju se hipotekom drugog reda predstavlja odnos zbirnog iznosa neotplaćenog kredita banke obezbeđenog hipotekom prvog reda i kredita banke obezbeđenog hipotekom drugog reda i kupoprodajne cene nekretnine koja se stavlja pod hipoteku pomnožen sa 100, odnosno odnos zbirnog iznosa neotplaćenog kredita banke obezbeđenog hipotekom prvog reda i kredita banke obezbeđenog hipotekom drugog reda i procenjene vrednosti nekretnine nad kojom se uspostavlja hipoteka pomnožen sa 100.

 

3.        Dali se premija plaća jednokratno po odobrenju kredita ili godišnje?

I trošak obrade zahteva i premija osiguranja plaćaju se jednokratno i važe za ceo period otplate kredita. Ukoliko se vrši prestruktuiranje stambenog kredita usled čega dođe do promene parametara na osnovu kojih se izračunava premija osiguranja, moguće su doplate.

 

4.       Da li se osiguranje kod NKOSK-a može preneti u drugu banku u slučaju refinansiranja i koliki su troškovi prenosa?

Kod refinansiranja već osiguranog kredita, pored troškova obrade kredita koje iznose 30 evra , nije potrebno ponovo platiti premiju osiguranja, naravno, ukoliko nije došlo do promene parametara kredita, poput rasta LTV racia, valute kredita, kreditne zaduženosti i sl. Tačan iznos eventualne doplate nije moguće odrediti pre uvida u dostavljenu dokumentaciju.

 

5.       Na koji način osiguranje kod NKOSK-a smanjuje rizik banci , šta se tačno dešava sa osiguranjem u slučaju da korisnik kredita prestane sa otplatom kredita i da li NKOSK preuzima na sebe otplatu, delimično, i u kom procentu, tj kako tačno to funkcioniše?

U slučaju da klijent kasni sa otplatom rate kredita, banka u ovakvim situacijama, a u dogovoru sa klijentom može na određeno vreme da odloži rok otplate kredita, tj. da predloži restruktuiranje kredita. Banka se u dogovoru sa klijentom opredeljuje za ovakav vid rešenja kada se ustanovi da klijent samo privremeno nije u mogućnosti da na vreme izmiruje svoje obaveze oko otplate kredita, ali da će u skorijem vremenskom periodu ponovo biti platežno sposoban za izmirenje svojih obaveza prema banci.

Ugovorom koji je NKOSK zaključila sa bankom je predviđeno da, u slučaju da korisnik prestane sa otplatom kredita i banka otkaže ugovor o kreditu, Nacionalna korporacija isplaćuje sve dospele anuitete do momenta otkaza ugovora i nastavlja sa otplatom anuiteta po dospelom kreditu do prodaje nepokretnosti na kojoj je upisana hipoteka.

Banka je u obavezi da dok Korporacija plaća anuiete preduzima radnje u cilju prodaje nepokretnosti bez odlaganja. Nakon prodaje nepokretnosti vrši se raspodela sredstava ostvarenih prodajom i u slučaju da ostvarena cena nije dovoljna da pokrije potraživanje banke, Korporacija pokriva banci 75 % eventualnog neto gubitka.

Za iznos ostvarenog gubitka, Korporacija će preduzeti radnje u cilju zaštite svojih prava u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima.

 

EFEKTIVA Savetnik