Sud poništio ugovor i zabranio prodaju stana!

Udruženje bankarskih klijenata Efektiva je dobilo još jednu, ovoga puta veoma važnu presudu u korist korisnika stambenog CHF kredita, kojom je poništen ceo ugovor o kreditu, kao nepravičan, a banci je privremenom merom zabranjeno da proda hipotekovani stan do okončanja postupka.

Dakle, radi se o stambenom CHF kreditu koji je podignut polovinom 2008. na iznos od 72.000 chf, što je u tom trenutku iznosilo oko 3,5 miliona dinara. Početkom 2013. godine banka je raskinula ugovor i proglasila kredit dospelim zbog neizmirenih rata, a iznos koji banka potražuje od klijenta je oko 69.000 chf ili oko 6,5 miliona dinara. Treba napomenuti da je klijent do sada otplatio nešto manje od 2 miliona dinara, ili samo oko 3.000 chf glavnice kredita. Tokom otplate kredita banka je jednostrano povećavala kamatu i tako dodatno uvećavala mesečnu ratu, koja se samo zbog rasta kursa franka u odnosu na dinar, udvostručila.

Nakon raskida ugovora banka je pokrenula prodaju hipotekovanog stana. Korisnik je zatim, preko pravne pomoći koju pružamo, pokrenuo kontra tužbu za poništaj ugovora i to po tri osnova:

–          zbog indeksiranja kredita u švajcarskim francima,

–          nezakonitog povećavanja kamate

–          primene neodredive stope zatezne kamate.

Sud je, prvostepenom odlukom, prihvatio tužbeni zahtev u celosti i poništio je kompletan ugovor sa obrazloženjem da je ugovaranje promene kamatne stope u skladu sa promenama „akata poslovne politke banke“, nepravična klauzula koja je dovela do neravnoteže prava i obaveza ugovornih strana, zbog čega je u suprotnosti sa načelom savesnosti i poštenja, kao i da je ugovoranje takve klauzule stimulisano isključivo interesima banke kojima se krši jednakost uzajamnih davanja među stranama u ugovoru. Takođe, banka je „kao finansijski i stručno dominantna ugovorna strana nametnula ugovor kakav njoj najviše odgovara, kome je korisnik kredita jednostavno pristupio, bez pregovora sa klijentom kao i bez njegove mogućnosti  da utiče na sadržaj odredbi ugovora“.

Ako presuda bude potvrđena na drugom stepenu, svaka strana će morati da vrati iznose novca koje je primila. Klijent će biti u obavezi da vrati 3,5 miliona dinara koje je dobio na ime kredita, a banka će korisniku morati da vrati nešto manje od 2 miliona dinara. Razliku će klijent morati da nadoknadi prodajom stana, što je mnogo prihvatljivija opcija u odnosu na iznos koji banka potražuje po svojoj evidenciji, a koji iznosi oko 69.000 chf ili oko 6,5 miliona dinara.

Presuda otvara vrata svim korisnicima kredita kod kojih je bilo jednostrane izmene bitnih elemenata ugovora, a koji su upali u problem otplate kredita zbog čega je banka pokrenula prodaju založene nepokretnosti, ili je prodaja već okončana, da pokrenu identične tužbe za poništaj ugovora ili nadoknadu štete.

Podsećamo da je UBK Efektiva još pre nekoliko meseci tražilo od nadležnih državnih organa, kao i NBS i Udruženja banaka, da se obustave procesi prodaje nekretnina u ugovorima koji su indeksirani u CHF valuti ili je u njima jednostrano povećavana kamatna stopa, upravo iz razloga jer će banke u slučaju gubitka ovih sporova pred sudovima, morati da nadoknade svu pričinjenu štetu svojim korisnicima.