Trajno rešenje za CHF kredite u Crnoj Gori!

Da li je na pomolu trajno rešenje za CHF kredite u Crnoj Gori, rešenje koje smo i mi predlagali za iste kredite u Srbiji? Zašto bi to u Crnoj gori bilo moguće a u Srbiji ne, kada je Zakon o obligacionim odnosima skoro pa identičan?

Podsećamo da je u Crnoj Gori samo Hipo banka odobravala kredite u švajcarcima. Ova banka i njeni klijenti trebalo bi vansudskim poravnanjem da reše spor zbog kredita koje je banka odobravala u švajcarskim francima što bi bilo najefikasnije jer bi se izbegle dugotrajne sudske procedure i visoki troškovi.

Vansudskim poravnanjem značilo bi da klijenti dobiju povoljnije uslove tako što bi kredit otplaćivali po fiksnom kursu koji je odgovarao odnosu eura i švajcarskog franka kada je kredit odobren umanjenom za najviše deset odsto i sa fiksnom kamatnom stopom. Uz to, klijentima bi se uračunao deo koji su pretplatili.

To je najznačajnije rešenje koje je definisano u nacrtu ocena i stavova povodom konsultativnog saslušanja o tom problemu koji je organizovao skupštinski Odbor za ekonomiju, budžet i finasije.

Nacrt stavova i ocena uradio je predsednik odbora Aleksandar Damjanović. Dogovoreno je da ga ostali poslanici razmotre i daju sugestije da bi se konačna verzija utvrdila na prvoj narednoj sednici, a pre sudskog ročišta koje je zakazano za 31. mart.

Banka je te kredite odobravala 2007. i 2008. godine. Zbog drastične promene odnosa švajcarskog franka i eura od početka krize mnogim klijentima su na mesečnom nivou konstantno uvećavani iznosi koje moraju vraćati, pa im je glavnica sada veća nego kada su podigli kredit. Centar za zaštitu potrošača (CEZAP) je podneo tužbu u ime 300 klijenata i to je prva kolektivna tužba protiv neke banke u Crnoj Gori.

Razmotriti i izmenu Zakona o obligacionim odnosima

U nacrtu se kao moguće zakonsko rešenje predlaže izmena člana Zakona o obligacionim odnosima kako bi se preciziralo da se ispunjenje novčane obaveze zahteva u domaćem novcu prema kursu koji je važio u trenutku zaključenja ugovora, a ne u trenutku ispunjenja obaveze. To rešenje bi važilo retroaktivno.

Ako banka i klijenti ne postignu dogovor, već se spor rešava sudski, nacrtom se predlaže da se traži revizija ugovora o kreditu shodno načelu poštenja, savesnosti i ravnopravnosti.

To bi podrazumevalo posebnu ekonomsku analizu i dostavljanje konkretnih dokaza koji bi bili osnov za primenu načela ugovornog prava.

Nacrtom se definiše da je neophodno dugogodišnji problem rešavati u najkraćem mogućem roku…

 

Izvor: CEZAP, 25.03.2014.