Zakon o hipoteci na štetu dužnika!

UBK Efektiva oštro kritikuje predložene izmene Zakona o hipoteci i traži povlačenje predloga izmena, ili modifikaciju koja bi popravila i položaj dužnika, ne samo poverioca – banaka.

Predloženim izmenama se ubrzava proces vansudske prodaje hipotekovane nepokretnosti i to svakako poboljšava položaj poverioca čime se ubrzava postupak naplate potraživanja kroz ovaj postupak. Sa druge strane, dužnici, u najvećem slučaju korisnici stambenih kredita ili firme koje su kao zalog stavljale objekte pod hipoteku, nemaju mogućnost da tokom postupka spreče prodaju nekretnine u slučaju da je dug prema banci nezakonit. Dakle, na osnovu pravnosnažnih odluka sudova u Srbiji i Izmena i Odluka koje je u poslednje vreme donela NBS, a kojima se konstatuje nezakonito ponašanje banaka, u Izmene ovog Zakona je potrebno implementirati i mehanizme koji bi, pre pokretanja prodaje nekretnine, utvrdili da li je dug osnovan i da li je visina duga realna.

Ako ove Izmene budu prihvaćene, najveću štetu će pretrpeti korisnici kredita u švajcarskim francima, kojima će banke po ubrzanom postupku moći da oduzimaju nekretnine, a sve zbog dugova koji su nerealni, odnosno uvećani. Primer: Korisnik CHF kredita je podigao 70.000 chf 2008. godine, da kupi stan od 45.000 evra. Nakon 7 godina redovne otplate on banci duguje 60.000 chf ili oko 58.000 evra, 13.000 evra više nego što je pozajmio od banke. Podsećamo da je do danas banci platio oko 20.000 evra.

Dakle, banka će stan koji je plaćen 45.000 evra moći da proda za 60% vrednosti u drugom krugu pogodbe, ili za oko 27.000 evra, a za ostatak duga do 48.000 evra će i dalje goniti klijenta plenidbom ostale imovine.

Ili, često se dešava da banka primenom nezakonite zatezne kamate nesrazmerno uveća dug klijenta, pa imamo situacije da je dug od 5.000 evra na ovaj način povećan na 15.000 evra. Upravo će predložene izmene omogućiti bankama da bez dokazivanja visine duga prodaju nekretnine u bescenje a potom dužnika dalje gone za ostatak razlike, koja vrlo verovatno može biti i nepostojeća.

Sa druge strane, imamo veliki broj tužbi koje su građani pokrenuli protiv banaka zbog nezakonitog ponašanja (povećavanje kamate, naplata kredita po višem kursu, zelenaške zatezne kamate…), i ti sporovi traju godinama a država se ne trudi da omogući efikasnije vođenje tih sporova, kako bi građani u razumnom roku mogli da naplate svoja potraživanja.

Ustavom Republike Srbije u članu 21. predviđeno je da su svi jednaki pred Ustavom i Zakonom, kao i da svi imaju pravo na jednaku zakonsku zaštitu, bez diskriminacije. Ovde se upravo radi o suprotnom, jer jednoj strani se omogućava da ubrzano, i vrlo moguće nezakonito naplaćuje nerealna dugovanja, dok se druga strana ostavlja da u redovnim postupcima pred sudovima traži nadoknadu štete za postupke banaka koji su uveliko okarakterisani kao nezakoniti.

Predložene izmene će dokrajčiti ionako devastirano tržište nekretnina, jer su banke sada primorane da nekretninu prodaju u roku od 18 meseci, nakon čega gube pravo na vansudsku prodaju, te je za očekivati da se u narednim mesecima na tržištu pojavi veliki broj nekretnina oduzetih od klijenata, što će neminovno dovesti do dodatnog obaranja cene kvadrata.

UBK Efektiva nije protiv toga da poverilac ima mogućnost brže i efikasnije naplate svog potraživanja, ali podseća da su u poslednjih nekoliko godina sve češće korisnici kredita zapravo poverioci prema bankama, koje duguju građanima znatne iznose novca, i u tom delu te postupke treba izjednačiti. Zašto bi banka imala mogućnost da ubrzano naplati svoj dug, a klijent kao poverioc tu mogućnost nema?