Ko štiti potrošače?

Ili, kako Tržišna inspekcija, svojim nečinjenjem, pogoduje nepoštenoj poslovnoj praksi trgovaca, direktno na štetu potrošača?

Sredinom novembra prošle godine, na adresu Tržišne inspekcije smo uputili inicijativu za pokretanje prekršajnog postupka protiv 4 trgovca elektronskim telekomunikacionim uslugama, zbog toga što nisu postupili prema donetim rešenjima Ministarstva trgovine, kojima im je naloženo da prestanu sa ugovaranjem nepravičnih ugovornih odredbi.

Detalje o Inicijativi možete pročitati na ovom linku: https://efektiva.rs/aktuelnosti-efektiva/potrosaci-aktuelnosti/inicijativa-za-pokretanje-prekrsajnog-postupka/

Ubrzo potom, od Tržišne inspekcije (TI) dobijamo odgovor, koji je u najmanju ruku skandalozan, a u kom nam se negativno odgovara za nešto što nismo ni tražili. Dakle, iako smo tražili da TI postupi prema već donetim rešenjima Ministarstva trgovine, u kojima je utvrđeno da pomenuti trgovci (VIP, MTS, SBB i Telenor) ugovaraju nepravične ugovorne odredbe na štetu potrošača, i u kojima im je naloženo da istu radnju OBUSTAVE, dobijamo odgovor u kom nas TI upućuje na pokretanje novog postupka za zaštitu kolektivnih interesa potrošača!?

Da ne dužimo mnogo sa kvalifikacijama ovog odgovora, ocenama rada TI i njihovoj zasluzi za stanje potrošačkih prava u Srbiji, u nastavku dajemo odgovor koji smo odmah nakon toga uputili TI. Kao i u slučaju banaka, kod kojih je NBS zakazala u zaštiti interesa korisnika kredita, tako i ovde imamo gotovo identičnu situaciju, da organ koji je nadležan da sprovodi zakon i štiti potrošače, svojim nečinjenjem zapravo pogoduje interesima trgovaca.

U nastavku je dopis koji smo dobili od TI, a zatim naš odgovor

img409

“Poštovani gospodine Bojičiću,

Od Sektora tržišne inspekcije – Odeljenje Beograd, Udruženje Efektiva je dobilo vrlo uznemiravajuće obaveštenje (skenirani dokaz u prilogu), koje ste vi potpisali i pečatirali.
Povodom ovog vašeg obaveštenja moramo vam staviti do znanja da mi u Efektivi imamo pravnička znanja, jako dobro umemo da čitamo zakone, pa kad sastavljamo inicijative jako dobro znamo šta iniciramo, a obavezno dobro proverimo ko je nadležan da uradi ono što iniciramo da se po zakonu uradi.
U inicijativi koju je Sektor tržišne inspekcije – odeljenje Beograd dobilo 16.11.2019. godine vrlo je jasno citiran član156 stav 2 tačka 30 Zakona o zaštiti potrošača prema kojem “nadležni inspektor u vršenju nadzora ispituje da li trgovac, odnosno prodavac sprovodi meru zaštite kolektivnog interesa potrošača iz člana 150 ovog zakona.”
Dakle, Efektiva se obratila na pravu adresu – Tržišnoj inspekciji – i inicirala postupak koji eksplicitno spada u službenu dužnost tržišne inspekcije: da sprovede nadzor i ispita da li trgovac, odnosno prodavac sprovodi meru zaštite kolektivnog interesa potrošača iz člana 150 Zakona o zaštiti potrošača.
Dalje, Efektiva nije od tržišne inspekcije zatražila nikakav “zahtev za ponovno pokretanje postupka zaštite kolektivnog interesa potrošača protiv napred navedenih privrednih društava”, kako piše u obaveštenju koje ste vi potpisali i pečatirali. Efektiva je pred tržišnom inspekcijom jasno inicirala upravo ono što je Tržišna inspekcija ovlašćena da uradi: da sprovede nadzor i ispita da li trgovac, odnosno prodavac sprovodi meru zaštite kolektivnog interesa potrošača iz člana 150 Zakona o zaštita potrošača.

Postavlja se pitanje kako je moguće da Vi, ili službeno lice kojem je u Tržišnoj inspekciji ovaj predmet bio dodeljen, niste primetili nešto što je u inicijativi tako jasno napisano.

Postavlja se pitanje koji su motivi da potpišete obaveštenje koje smo mi danas primili – a koje ukazuje na veoma neprijatan zaključak da Tržišna inspekcija zapravo pokušava da izbegne pokretanje postupka nadzora nad navedenim privrednim društvima koja ne sprovode rešenjima Ministarstva trgovine utvrđenu meru zaštite kolektivnog interesa potrošača, iako je taj postupak vrlo jasno u okviru  nadležnosti Tržišne inspekcije, o čemu vrlo eksplicitno govori član 156 stav 2 tačka 30 Zakona o zaštiti potrošača.

S tim u vezi želim da vas obavestimo da je Udruženje Efektiva sada nosilac projekta “Protiv nevidljivosti Zaštite potrošača – stvarna zaštita potrošačkih prava u oblasti usluga od opšteg ekonomskog interesa.” Navedeni projekat finansira Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji kroz projekat “Pripremi se za učešće – jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno učešće u pregovorima o pristupanju EU kroz izabrane radne grupe Nacionalnog konventa o EU“, koji realizuje Centar za evropske politike (CEP) zajedno sa Nacionalnom alijanskom za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i Centrom za savremenu politiku (CSP).

Obaveštenja o projektu možete naći ovde:
(1) https://cep.org.rs/projekat-pripremi-se-za-ucesce-dobija-lokalno-pojacanje/
(2) https://efektiva.rs/aktuelnosti-efektiva/potrosaci-aktuelnosti/protiv-nevidljivosti-zakona-o-zastiti-potrosaca/#more-4108

Poseban aspekat projekta “Protiv nevidljivosti Zakona o zaštiti potrošača” je obaveštavanje najšire javnosti, stručne javnosti, donosilaca odluka u Srbiji i Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji o pogubnim posledicama neprimenjivanja Zakona o zaštiti potrošača u sferi usluga od opšteg ekonomskog interesa.

Ukratko, projekat je direktno povezan sa pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji, i u vezi je sa otvaranjem poglavlja 28 koje se odnosi na potrošačka prava. Takođe je povezan sa poglavljima koja se tiču vladavine prava i zašite konkurencije.Iako se značajan deo projekta odnosi na sudove, projekat uključuje komunalna preduzeća, EPS, telekomunikacione operatere, i druge organe i subjekte koji su dužni da primenjuju Zakon o zaštiti potrošača. Među njima je, svakako, i Tržišna inspekcija.

Zato vas pozivam da ponovo razmotrite inicijativu koju smo podneli, s obzirom da je vrlo jasno podneta Tržišnoj inspekciji kao nadležnom organu, da postupite po njoj u skladu sa vašim ingerencijama, i da odustanete od, suviše je blago reći, kontroverznog obaveštenja koje smo danas primili.

Takođe vas obaveštavamo da smo našu inicijativu početkom decembra objavili na sajtu Efektive, i da smo obavestili najširu javnost o njoj, pa svako može da proveri i kome smo se obratili i šta smo tražili.”