Pošta net utužuje potrošače!

POŠTA NET utuženjima na potrošače radi naplate naknade štete koja joj ne pripada!

Siledžijsko ponašanje Pošte NET prema svojim bivšim korisnicima koji su sa njom raskinuli ugovore zbog ukidanja brojnih kanala Junajted medije ovih dana se nastavlja utuženjima radi prinudne naplate naknade štete uprkos stavu RATEL-a da je Pošta NET prekršila član 107 Zakona o elektronskim komunikacijama i član 28 Pravilnika o opštim uslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja.

Ovakvo ponašanje Pošte NET omogućeno je nečinjenjem Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija pred kojim je RATEL zbog utvrđenih nezakonitosti još u martu 2020. inicirao određene postupke, s obzirom da se, kako u svom nalazu ova regulatorna agencija navodi, “predmetna pitanja odnose na prava šireg kruga lica i zaštitu kolektivnih interesa potrošača”.

Mišljenje RATEL-akoje prilažemo uz ovaj tekst, usledilo je na dopis koji mu je uputilo udruženje Efektiva povodom slučaja jednog oštećenog potrošača. Slično mišljenje je od RATEL-a dobio i jedan drugi potrošač, koji se regulatoru obratio sam.

Ukazujemo i na to da je zbog ovakvog ponašanja Pošte NET, protiv ovog telekomunikacionog operatora već pokrenut postupak zaštite kolektivnog potrošačkog interesa zbog niza nepravičnih ugovornih odredbi u njihovim opštim uslovima poslovanja.

Za postupanje u ovom postupku je po Zakonu o zaštiti potrošača nadležno Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, koje je ovlašćeno da rešenjem utvrdi ništavost nepravičnih ugovornih odredbi i da zabrani njihovo dalje ugovaranje.

Sudeći po ponašanju Pošte NET, ne može se reći da Ministarstvo trgovine postupa ni po inicijativama RATEL-a, niti donosi odluku u pokrenutom postupku zaštite kolektivnih interesa potrošača. Ne, ne smatramo da epidemija koronavirusa može da bude opravdanje za ovakvo nečinjenje.

Posledice nečinjenja Ministarstva je ovo što Pošta NET sada radi – svoja nezakonita potraživanja po osnovu nekakve naknade štete zbog opravdanog raskida ugovora pokušava prinudno da naplati preko javnih izvršitelja.

Pozivamo oštećene potrošače – utužene bivše korisnike Pošte NET – da sudu, preko javnog izvršitelja obavezno ulože prigovor na rešenje o izvršenju u roku od osam dana od dana prijema rešenja, inače će rešenje postati pravnosnažno i izvršno, pa će Pošta NET prinudno moći da naplati štetu koja joj ne sleduje.

U čemu je problem?

Pošta NET odbija da prizna raskid ugovora zbog bitno promenjenih uslova pod kojima su pretplatnički ugovori zaključeni (izmena programske šeme koja nije u korist pretplatnika), i služeći se nepravičnim ugovornim odredbama u svojim Opštim uslovima tretira potrošače koji ugovor raskidaju iz ovog razloga kao obične štetnike koji to čine iz nekakvog besa ili hira.

Zapravo je Pošta NET ona koja je potrošačima nanela štetu jer je:

(1) uklanjanjem brojnih kanala za novu godinu iz svoje programske šeme (što je element ponude na osnovu kojeg se potrošač opredelio za predmetnu uslugu i konkretnog operatora),

(2) uklanjanjem tih kanala na način koji nije u korist potrošača,

(3obaveštavanjem potrošača o tom uklanjanju koje ne sadrži ni zakonom propisanu pouku o pravu na raskid ugovora bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom ni druge obavezne elemente koje obaveštenje mora da sadrži po Pravilniku o opštim uslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja

– prekršila član 107 Zakona o elektronskim komunikacija

prekršila član 28 Pravilnika o opštim uslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja,

Pri tome se Pošta NET služila nepravičnom ugovornom odredbom u svojim Opštim uslovima poslovanja, konkretno članom 28 Opštih uslova koji glasi: (stav 1) Pošta zadržava pravo da bez prethodne saglasnosti Korisnika vrši izmenu ukupnog sadržaja ugovorne usluge kablovske televozije, kako u pogledu broja i rasporeda televizijskih kanala, tako i u pogledu programske šeme, koju distribuira prema Korisniku, uz obavezu da ugovoreni osnovni paket televizijskih programa u svakom trenutku sadrži najmanje 35 TV kanala. (Stav 2) U slučaju nepoštovanja obaveze iz stava 1 ovog člana, Korisnik može odmah po saznanju za predmetnu izmenu jednostrano raskinuti ugovor, zaključen na neodređeno ili određeno vreme u cilju korišćenja usluge kablovske televizije, i to bez izvršenja novčanih obaveza, koje su odredbama Opštih uslova utvrđenje prilikom prestanka ugovornog odnosa pre isteka minimalnog perioda važenja Ugovora (naknada štete, ugovorna kazna i sl).

Član 28 Opštih uslova Pošte NET potpada pod ugovorne odredbe za koje se pretpostavlja da su nepravične ugovorne odredbe ako se ne dokaže drugačije (član 45 stav 1 Zakona o zaštiti potrošača) i to zato što je predmet ili posledica ovakve odredbe davanje ovlašćenja trgovcu da jednostrano menja sadržinu ugovornih odredaba, uključujući obeležja robe ili usluga. (tačka 11 u stavu 1 člana 45 istog zakona).

Prigovorom valja osporiti neistinitu sadržinu verodostojne isprave i navesti da predmetno potraživanje nikada nije nastalo iz svih gore navedenih razloga.

Prigovor mora biti obrazložen i potkovan pisanim dokazima, počev od pisanih reklamacija i odgovora na reklamacije do mišljenja RATEL-a koje prilažemo ispod.

Prigovorom valja zatražiti da se rešenje javnog izvršitelja stavi van snage, i da sud u parnici utvrdi postojanje nepravične ugovorne i poništi je, u skladu sa članom 43 Zakona o zaštiti potrošača. 

Mišljenje RATEL-a koje možete koristiti u slučaju tužbe:

Posta NET Ratel strana 1 Posta NET Ratel strana 2

Posta NET Ratel strana 3

Posta NET Ratel strana 4