SVEA Finance i zastarela potraživanja!

Veći broj potrošača nam se ovih dana javlja zbog toga što ih je SVEA Finance, agencija za naplatu potraživanja iz Beograda, utužila zbog dugova prema VIP Mobile d.o.o. (sadašnji A1) koji su uglavnom stariji od šest godina.

SVEA Finance načelno ne utužuje za očito zastarele dugove kao što su ovi; više se oslanja na psihološki pritisak na potrošače kroz pisma i opomene sa ciljem da oni priznaju dug i time poništi dejstvo zastare.

Međutim, pre oko godinu dana smo primetili da je agenciju SVEA Finance počela da zastupa već legendarna advokatska kancelarija Aleksić iz Novog Sada. Ona pribegava utuživanju za zastarele novčane obaveze. U poslednje vreme, to čini kao na pokretnoj traci.

Pošto je situacija takva kakva jeste, potrošač kojeg utuži SVEA Finance MORA, čim od javnog izvršitelja dobije predlog za izvršenje sa rešenjem o izvršenju, da uloži pisani prigovor zastarelosti, i to mora da uradi u roku od osam dana od prijema rešenja. Ako prigovor u ovom roku ne uloži – priznao je dug, kojem se pridružuje zatezna kamata. Na njegov teret će tada da padnu i svi troškovi postupka, uključujući advokatski trošak izrade predloga za izvršenje od 9.000 dinara.

Biznis logika pomenute advokatske kancelarije je jasna: što manje ljudi uloži prigovor, ona od troškova zaradi više, i više joj se isplati da rizikuje sa utuživanjem potrošača za davno zastarele dugove.  

Pre no što objasnimo šta treba napisati u prigovoru, neophodno je da podsetimo da nije zabranjeno tužiti za zastareli dug, jer zastarelost je samo rizik za nesavesnog poverioca koji dopusti da rok zastarelosti protekne, a rizik se sastoji u mogućnosti da se dužnik, ako bude utužen radi prinudne naplate, obrati sudu sa prigovorom zastarelosti. Tek ako dužnik uloži prigovor, zastarelost će se pretvoriti u sankciju, jer će sud utvrditi da potraživanje više ne može prinudno da se naplati. Zastareli dug će, međutim, nastaviti da postoji, doduše isključivo kao naturalna obligacija koju poverilac može i ne mora da vodi u svojim poslovnim knjigama.

DOKUMENTACIJA KOJU POTROŠAČ DOBIJA PREKO IZVRŠITELJA, PRILIKOM UTUŽENJA

Kad SVEA Finance utužuje, tj podnosi predlog za izvršenje, potrošač od javnog izvršitelja dobija sledeća dokumenta:

  1. Predlog za izvršenje na osnovu verodostojne isprave VIP-a koji mora da sadrži prijemni pečat javnog izvršitelja, sa datumom prijema i identitetom toga izvršitelja.
  2. Rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave VIP-a koje može biti zasebni dokument ili može biti otisnuto kao štambilj na zadnjoj strani predloga za izvršenje, a mora sadržati pouku o tome da izvršni dužnik može nadležnom sudu, preko postupajućeg izvršitelja, da uloži prigovor na rešenje o izvršenju u roku od osam dana od njegovog prijema.
  3. Verodostojnu ispravu VIP-a, tj „izvod iz otvorenih stavki“ VIP-a, sa specifikacijom utuženih potraživanja po mesecima, uz naznačen datum dospeća za svaki mesec. Ovaj izvod tipično sadrži šest mesečnih stavki, od kojih je šesta višestruko veća od svake od prethodnih pet. Prvih pet stavki se odnosi na neplaćena mesečna potraživanja. Šesta stavka se tipično odnosi na naknadu štete zbog prevremenog raskida ugovora, mada poverilac ne naznačuje prirodu ovih šest potraživanja i predstavlja ih sve kao – mesečna potraživanja po računima na osnovu pretplate odnosno mesečne potrošnje.
  4. Ugovor o ustupanju potraživanja (cesiji) između VIP Mobile i SVEA Finance, potpisan i overen kod javnog beležnika.
  5. Izvod iz liste ustupljenih potraživanja, sa identitetom konkretnog izvršnog dužnika na kojeg se predlog za izvršenje odnosi.
  6. Opomenu pred utuženje, čiji sastav advokatska kancelarija Aleksić protivzakonito pokušava da naplati od u izvršnom postupku po ceni od 6.750 dinara bez PDV-a.
  7. Dokaz o slanju opomene potrošaču preporučenom poštom.

Nema izvršnog postupka za prinudnu naplatu potraživanja za komunalne i srodne usluge (što uključuje i elektronske komunikacione usluge) bez dokumenata pod rednim brojevima 1, 2 i 3. Međutim, pošto je ovde došlo do promene poverioca, ta dokumentacija mora da sadrži i dokumente pod 4 i 5. Izostanak bilo kojeg od pobrojanih dokumenata učinio bi predlog za izvršenje neurednim, što bi potrošač mogao da naznači u prigovoru i zatraži od suda da predlog za izvršenje odbaci. Isto bi mogao da zatraži ako npr u verodostojnoj ispravi ne bi bio specifikovan dug po mesecima, sa datumom dospelosti za svaki mesec, ili ako ugovor o ustupanju potraživanja ne bi bio praćen izvodom iz liste ustupljenih potraživanja u kojem je označen izvršni dužnik.

Dokumenti pod 6 i 7 nisu esencijalni, ali ih advokatska kancelarija Aleksić uvek prilaže, sa idejom da dodatno zaradi za sebe ili da pokrije poveriocu trošak izrade opomene koji je prethodno naplatila od njega. Ponavljamo, naplata tog troška od izvršnog dužnika je nezakonita, i javni izvršitelj NE SME da ga prizna, tim pre što i Komora javnih izvršitelja preporučuje da se to ne radi. Ukoliko javni izvršitelj taj trošak u rešenju ipak prizna (videli smo nekoliko takvih slučajeva), u prigovoru to treba i navesti, uz naznaku da je naplata troška sastava opomene od potrošača izričito zabranjena članom 11 stav 6 Zakona o zaštiti potrošača, i da se radi o trošku koji je nastao izvan izvršnog i parničnog postupka.

PRIGOVOR ZASTARELOSTI

Potrošač se u prigovoru uvek obraća sudu, a formalno ga predaje javnom izvršitelju, koji ga nadalje prosleđuje sudu. Uvek je dobro da se prigovor preda u barem dva primerka, a može i više, kako poverilac ne može da priča kako nije dobio prigovor na izjašnjenje, o čemu ćemo u ovom tekstu pisati nešto niže.

Prigovorom se napada zastarelost, uz pozivanje na član 378 stav 3 Zakona o obligacionim odnosima (potraživanja po osnovu računa za usluge telefonije), gde zastara nastupa u roku od godinu dana, i član 376 Zakona o obligacionim odnosima (potraživanja po osnovu naknade štete), gde zastara pozivanja na naknadu štete nastupa u roku od tri godine od saznanja za štetu, a u svakom slučaju u roku od pet godina od objektivnog nastanka štete.

Izvršni dužnik na kraju prigovora treba da se potpiše, to jest da potpiše svaki primerak prigovora, i da potpisane primerke spakuje u kovertu koju će ili poslati javnom izvršitelju preporučenom poštom ili će ga predati direktno izvršitelju. Izvršitelj mora da izda potvrdu o zapremanju prigovora, kao što i pošta mora da izda potvrdu o prijemu pošiljke. Za izvršnog dužnika je, što se tiče roka za ulaganje prigovora, merodavan isključivo trenutak predaje prigovora pošti ili izvršitelju.

Preporučujemo potrošačima da se za pomoć oko sastavljanja prigovora ipak obrate nama, na mejl potrosaci@efektiva.rs ili da nam se jave na telefon 0648605676.