EU sud ruši švajcarce!

Udruženje bankarskih klijenata Efektiva saopštilo je da poslednja presuda Evropskog suda pravde po tužbi 69 klijenata iz Rumunije protiv banke zbog kredita u švajcarskim francima, jasno pokazuje da su banke morale adekvatno da informišu klijente o svim aspektima kredita i o potencijalnim rizicima uticaja promene kursa i kamate.

To udruženje izrazilo je očekivanje da će domaći sudovi prihvatiti to tumačenje i poništiti ugovore o krediranju u švajcarskim francima, kao i u evrima, koji su zasnovani na nepotpunom informisanju klijenata.

Efektiva je navela da su se građani Srbije, kao i građani Rumunije zaduživali u stranoj valuti (švajcarskim francima) dok su im primanja u domaćoj valuti, a da ih banke nisu informisale o svim rizicima stupanja u takav odnos, već su suprotno, klijentu su sugerisale da je taj kredit povoljniji od nekog drugog.

“Banke su suprotno zakonskim obavezama, a tu obavezu poznaje i naš Zakon o zaštiti potrošača, klijenta svesno upućivale na donošenje pogrešne odluke, odnosno one koja će ga kasnije skupo koštati, zbog enormnog rasta kursa švajcarskog franka u odnosu na evro, što je dovelo do uvećanja mesečnih obaveza i do 2,5 puta kao i do rasta realne glavnice duga do visine iznad pozajmljenog kredita”, navodi se u saopštenju.

Efektiva je navela da je to udruženje do sada u presudama pred domaćim sudovima iznosio takva obrazloženja, ali da nijedan korisnik kredita u švajcarskim francima nije imao korist od takvog stava.

“Nadamo se da će na dalje i domaći sudovi prihvatiti ovo tumčenje kao krucijalno u zasnivanju odnosna između korisnika i banke, te da će sve one ugovore koji jesu zasnovani na nepotpunom informisanju klijenta, poništiti. Ovo očekujemo kako za kredite u švajcarskim francima, tako i za kredite indeksirane u evrima”, navodi se u saopštenju.

Prevod presude EU suda na hrvatski jezik možete pročitati na ovom linku:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&docid=194645&pageIndex=0&doclang=HR&mode=lst&dir&occ=first&part=1&cid=587081

Sažetak presude sa pojašnjenjem možete pročitati na ovom linku:

 https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-09/cp170103hr.pdf