Eurobanka traži nove procene nekretnina!

U skladu sa Odlukom o klasifikaciji aktive i vanbilansnih stavki banke, sve banke su u obavezi da ažuriraju svoj kreditni portfolio stambenih kredita, tako što će jednom u 3 godine pribaviti novu procenu založene nepokretnosti.

Dakle, u Članu 29. Odluke između ostalog stoji da banka mora:

redovno da prati vrednost nepokretnosti i njenu tržišnu vrednost utvrđuje najmanje jednom u tri godine...

Dalje, Članom 2. Odluke je definisano da:

– tržišna vrednost nepokretnosti označava procenjeni novčani iznos za koji nepokretnost, na dan utvrđivanja njene vrednosti, može biti prodata pod uslovom da kupac i prodavac postupaju dobrovoljno, informisano, oprezno i bez prinude, pri čemu ova vrednost mora biti transparentno i jasno dokumentovana i mora je utvrditi ovlašćeni procenjivač.

Takođe, istim članom je precizirano i ko se smatra ovlašćenim procenjivačem:

– ovlašćeni procenjivač je sudski veštak odgovarajuće struke, pravno lice koje je osnovano za obavljanje delatnosti veštačenja u skladu sa zakonom kojim se uređuju uslovi za obavljanje poslova veštačenja ili organ koji je, u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija, nadležan za vođenje poreskog postupka (Poreska uprava)...

Da rezimiramo: Banke jesu u obavezi da na svake tri godine pribave procenu nepokretnosti, ali ta procena važi i ako je urađena od strane Poreske uprave, što znači da je u skladu sa gore pomenutom Odlukom i nabrojanim Članovima iste, dovoljno banci priložiti Rešenje Poreske uprave o utvrđivanju godišnjeg poreza na nepokretnost (porez na imovinu) i korisnik kredita je time svoju obavezu ispoštovao. Koliko znamo, u ugovorima Eurobanke stoji da je korisnik u obavezi da o svom trošku angažuje “ovlašćeno lice” radi vršenja nove procene nepokretnosti, što se uklapa u Odluku NBS da je dovoljno dostaviti poresko rešenje.

 

NAPOMENA: Ne nasedajte na najnovija obaveštenja Eurobanke u kojima se od klijenata traži da urade ovu procenu o svom trošku, tj da plate troškove ponovne procene na poziv banke, jer se iz Odluke vidi da klijent NEMA tu obavezu. Podsećamo da Eurobanka u svom sastavu ima firmu ERB Property services koja za banku radi ove procene, te je jasno da banka izlaganjem svojih klijenata dodatnom trošku zapravo “nabacuje posao” svojoj firmi, u cilju sticanja novih prihoda, što u pozivu i ne krije već otvoreno preporučuje firmu ERB Property!

NE PLAĆAJTE BANCI NOVU PROCENU, DOSTAVITE PORESKO REŠENJE!

 

Primer Prigovora koji se može uputiti banci!

PREDMET: Zahtev za dostavom procene vrednosti nepokretnosti

Poštovani,

Na osnovu Vašeg pisanog zahteva za dostavom procene vrednosti za založenu nepokretnost, obaveštavam Vas o sledećem:

Odredbom Tačke 2, podtačke 4. Odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke, Sl. glasnik RS, br. 94/2011, 57/2012 (u daljem tekstu Odluka) kao ovlašćeni procenjivač definisan je:

a)    organ koji je nadležan za vođenje poreskog postupka u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija– UPRAVA JAVNIH PRIHODA ili

b)    sudski veštak odgovarajuće struke.

Ugovorom o kreditu je predviđena moja obaveza da na zahtev Banke dostavim procenu vrednosti za založenu nepokretnost, izrađenu od strane ovlašćenog procenjivača, ovim putem izvršavam preuzetu obavezu. U tom smislu, dostavljam vam Rešenje o utvrđivanju poreza na imovinu za 2014. godinu za predmetnu nepokretnost kojim je utvrđena tržišna vrednost nepokretnosti od strane ovlašćenog procenitelja.

U slučaju da želite da procenu obavi procenitelj kojeg banka odabere, prihvatam tu opciju uz pisanu potvrdu banke da će se procena obaviti na teret banke, isto kao što je banka to uradila za deo svojih korisnika, o čemu postoje pisana obaveštenja kao dokaz.

Normativna akta doneta od strane NBS obavezujuća su za sve  banke u Srbiji pa i za Eurobanku A.D. Beograd.

S obzirom da smo ovim putem razjasnili pitanje prihvatljivosti ovlašćenog procenitelja, ubeđen sam da ćemo nastaviti sa uspešnom saradnjom i u narednom periodu.

Prilog: Rešenje o utvrđivanju poreza na imovinu za 2016. godinu za predmetnu nepokretnost.

Ime i prezime, adresa, kontakt, potpis