Krivičnom na zelenaše!

Udruženje Efektiva je u ponedeljak 8.9.2014. godine,  Javnom tužilaštvu u Beogradu podnelo krivičnu prijavu zbog zelenašenja, protiv bivših i sadašnjih rukovodioca Pro Kredit banke iz Beograda.

Spisak osumnjičenih čine sadašnji rukovodioci Pro Kredit banke: Svetlana Tolmačeva Dingarac, Dejan Janjatović, Igor Anić i Dragana Tanasić, kao i nekoliko bivših rukovodioca, Mirjana Zakanji Garapić, Doerte Weidig i Željko Petrović.

Naime, koristeći svoja prava, kao i saznanja stečena dugogodišnjim radom na zaštiti korisnika bankarskih usluga u Srbiji, Udruženje Efektiva je podnelo krivičnu prijavu zbog zelenašenja i to iz dva razloga:

Prvi je činjenica da su rukovodioci banke u periodu do decembra 2011, kada je počela primena Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, u nekoliko navrata donosili opšta akta banke-Opšte uslove kreditiranja, u kojima su klijentima ugovarali obaveze sa umišljajnim ciljem osiromašenja klijenata i sticanja protivpravne imovinske koristi u korist banke kao pravnog lica, a pri tom koristeći specifičnost položaja tražilaca kredita, čime su u potpunosti ispunili biće krivičnog dela zelenaštva iz člana 217.stav 1. Krivičnog zakonika RS.

Konkretno, u spornim Opštim uslovima kreditiranja banke ugovoreno je pravo banke da  menja visinu ugovorene kamate, na štetu klijenata, a u korist banke. Kako se radi o opštem aktu, ugovaranjem neodredive ugovorene kamate iz člana 3.Opštih uslova kreditiranja, osumnjičeni su banci omogućili da u SVAKOM UGOVORU O KREDITU, na prevaran i umišljajan način, odredbu člana 3.zloupotrebe za nezakonito povećanje ugovorene kamate, iako su kao menadžeri i rukovodioci jednog velikog sistema, svakako morali biti obavešteni o zakonskoj regulativi po ovom pitanju, regulisanu članovima 47, 103 i 105. Zakona o obligacionim odnosima RS.

Zatim radnja, koja, u svojoj suštini, po našem mišljenju predstavlja ostvarenje definicije zelenašenja, ogleda se u činjenici da su osumnjičeni ugovorili primenu zatezne kamate u visini od 0,5% na dnevnom nivou, što čini godišnju stopu zatezne kamate od fantastičnih 182,50%!!!!

Znamo da zelenaši  iz miljea organizovanog kriminala uzimaju kamatu od 5 do 10% mesečno, što čini godišnju kamatu od 60 do 120%, što je bar za 50% manje od zatezne kamate Pro Kredit banke, koja je, iz našeg iskustva, najveća među svim bankama koje posluju u Srbiji, koje su takođe kršile ovu odredbu.

Očekujemo da Tužilaštvo u skladu sa zakonom, preduzme sve potrebne radnje, za pokretanje i sprovođenje krivičnog postupka nad ovde osumnjičenim licima, a zbog, ovim putem nedvosmisleno dokazane osnovane sumnje, da su izvršili krivično delo zelenaštva iz člana 217. KZ RS.

Podsećamo da smo do sada dobili više desetina  presuda protiv banaka zbog nezakonitog povećavanja kamate, kao i nekoliko zbog nezakonitog ugovaranja zatezne kamate, a svi koji žele da pokrenu sudski spor po ovom osnovu, od Udruženja Efektiva mogu da očekuju besplatnu pravnu pomoć.